| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 5 marca 2009 r.

o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Prawo dewizowe

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekazują NBP dane niezbędne do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa;”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, uwzględniając pozycję, udział w rynku finansowym oraz znaczenie dla analizy zjawisk monetarnych działalności podmiotów, o których mowa w ust. 2, innych niż banki, sposób, szczegółowy zakres i terminy przekazywania przez te podmioty danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa, kierując się potrzebą zapewnienia NBP dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania jego obowiązków wynikających z ustawy oraz zadań wynikających z uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Obowiązek przekazywania do NBP danych niezbędnych do wykonywania zadań NBP wynikających z ustawy oraz uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych, obejmuje również dane objęte ochroną na podstawie odrębnych ustaw, w tym informacje objęte tajemnicą bankową.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dane indywidualne, o których mowa w ust. 2, 2a i 3, mogą być wykorzystywane wyłącznie do sporządzania zestawień statystycznych, opracowań, ocen i bilansów oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej i, z zastrzeżeniem ust. 6–8 i 10, nie mogą być udostępniane osobom trzecim.”,

e) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„10. NBP i Główny Urząd Statystyczny przekazują sobie nieodpłatnie, na zasadzie wzajemności, będące w ich posiadaniu odpowiednio dane indywidualne i dane statystyczne, w zakresie niezbędnym dla wykonywania ich ustawowo określonych zadań.

11. Szczegółowy zakres i tryb przekazywania danych, o których mowa w ust. 10, określa umowa o wymianie informacji zawarta między Prezesem NBP i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.”;

2) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Dane niezbędne do:

1) sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej,

2) ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa,

3) oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

– są przekazywane do NBP w postaci elektronicznej.

2. Dane w postaci elektronicznej są przekazywane z wykorzystaniem odpowiednich certyfikatów wydanych przez NBP lub innych form uwierzytelniania stosowanych przez NBP.

3. Przekazanie danych w sposób niezgodny z wymogami wskazanymi w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z nie przekazaniem tych danych.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.2)) w art. 30 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w postaci elektronicznej z wykorzystaniem odpowiednich certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski lub innych form uwierzytelnienia stosowanych przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust. 1b.

1b. Rezydenci będący osobami fizycznymi mogą przekazywać dane, o których mowa w ust. 1, również w formie dokumentu papierowego według ustalonego wzoru. 1c. Przekazanie danych w sposób niezgodny z wymogami wskazanymi w ust. 1a lub 1b jest równoznaczne z nieprzekazaniem tych danych.”.

Art. 3.
Przepisy art. 30 ust. 1a–1c ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do danych przekazywanych za miesiąc październik i czwarty kwartał 2010 r. oraz za 2010 r.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »