reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne”, zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanym dalej „Programem”, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”.

§ 2.
Pomoc jest przyznawana grupie producentów w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”:

1) która została wpisana do centralnego rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.3));

2) której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

3) której członkowie wytwarzają lub – jeżeli grupa producentów ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego – która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia na rynek, produkty:

a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1), lub

b) których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.), lub

c) rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub

d) integrowanej produkcji w rozumieniu przepisów o ochronie roślin;

4) która w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L3 z 05.01.2008, str. 1);

5) która nie otrzymuje dofinansowania, o którym mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte operacją, która dotyczy produktów określonych w pkt 3 lit. c;

6) która realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne, które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.);

7) której członkowie zapewniają, że wytwarzane przez nich produkty, których dotyczy operacja, spełniają warunki wprowadzania na rynek.

§ 3.
1. Pomoc jest przyznawana na operację, która:

1) spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 2–5 rozporządzenia nr 1974/2006 oraz w Programie, jest uzasadniona oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania;

2) jest realizowana przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

3) dotyczy produktów określonych w § 2 pkt 3;

4) jest realizowana w jednym albo kilku etapach;

5) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.

2. Jeżeli operacja jest realizowana w kilku etapach, każdy etap trwa co najmniej 3 miesiące.

3. Jeżeli operacja ma być realizowana przez nie więcej niż 6 miesięcy, realizuje się ją w jednym etapie.

§ 4.
1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji 70 % kosztów:

1) określonych w załączniku do rozporządzenia,

2) poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa, do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie

– zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

2. Koszty kwalifikowalne nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

§ 5.
1. Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w centrali Agencji po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest udostępniony na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

3. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, nie rzadziej niż co 14 dni, informacje o liczbie złożonych wniosków o przyznanie pomocy i kwocie zaplanowanej na realizację operacji, wynikającej z tych wniosków, złożonych w okresie realizacji Programu.

4. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że kwota zaplanowana na realizację operacji, o których mowa w ust. 3, osiągnęła co najmniej 110 % dostępnych w ramach Programu środków finansowych.

§ 6.
1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) numer rejestracyjny w centralnym rejestrze przedsiębiorców;

2) numer identyfikacyjny grupy producentów;

3) nazwę, siedzibę i adres grupy producentów;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

6) oświadczenia i zobowiązania grupy producentów związane z pomocą;

7) informacje o dokumentach dołączanych do wniosku.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 7.
1. Pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy.

2. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień jego wpływu do centrali Agencji.

3. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin określony w ust. 3 przedłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień, opinii lub wyjaśnienia okoliczności budzących wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy.

§ 8.
1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym Agencja informuje grupę producentów, w formie pisemnej, podając przyczynę nieprzyznania pomocy.

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy:

1) nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub

2) zawiera błędy, lub

3) nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2

– Agencja wzywa grupę producentów, w formie pisemnej, do usunięcia tych nieprawidłowości i braków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli grupa producentów, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunęła w terminie wszystkich nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym Agencja informuje grupę producentów na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

4. Grupa producentów informuje na piśmie Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem lub danych zawartych w dokumentach dołączanych do tego wniosku niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez grupę producentów w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, chyba że zmiany te wynikają z wezwań Agencji.

6. Bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy ulega zawieszeniu w przypadku wezwań Agencji, o których mowa w ust. 2.

§ 9.
1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Agencja informuje w terminie 7 dni grupę producentów, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy, który nie może być dłuższy niż 75 dni od dnia doręczenia tej informacji.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania. Agencja nie przyznaje pomocy.

§ 10.
1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej przez nią administrowanej.

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązanie grupy producentów do:

1) przedkładania projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych;

2) udostępniania danych niezbędnych do monitorowania i oceny realizowanej operacji;

3) złożenia, w terminie określonym w umowie, ankiety monitorującej w formie określonej przez Agencję;

4) informowania centrali Agencji o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą.

§ 11.
1. Pomoc jest wypłacana na wniosek o płatność po zakończeniu realizacji operacji albo części operacji, jeżeli operacja jest realizowana w etapach.

2. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa.

3. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w centrali Agencji, w terminie określonym w umowie. Przepisy § 5 ust. 2 zdanie drugie oraz § 7 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek o płatność zawiera w szczególności informacje, o których mowa w § 6 ust. 1.

5. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z nią związanych.

6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy wskazany przez grupę producentów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania z Agencji polecenia wypłaty pomocy.

§ 12.
Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.
§ 13.
W przypadku działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1) następca prawny grupy producentów albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce grupy producentów;

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu grupy producentów albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części.

§ 14.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 20, poz. 118).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.

Załącznik 1. [KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. (poz. 830)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI

Koszty związane z realizacją operacji obejmują koszty:

1) reklamy w telewizji, radiu, prasie lub innych mediach;

2) promocji w punktach sprzedaży;

3) przygotowania stoisk i materiałów reklamowych;

4) udziału w pokazach, wystawach i targach;

5) organizacji szkoleń i konferencji;

6) prowadzenia serwisu internetowego;

7) najmu powierzchni reklamowej;

8) publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych;

9) wynagrodzenia dostawcy towarów lub usług, niezbędnych do realizacji operacji;

10) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;

11) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;

12) w przypadku realizacji operacji poza siedzibą grupy producentów:

a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie,

b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,

c) zakwaterowania – do wysokości 480 zł na jeden dzień dla jednej osoby,

d) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych – do wysokości:

– diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– 160 zł na dzień – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama