reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 czerwca 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, zwanym dalej „programem operacyjnym”, obejmującą następujące środki:

1) pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje dotyczące:

a) złomowania statku rybackiego,

b) przekwalifikowania statku rybackiego na działalność dochodową niezwiązaną z rybołówstwem,

c) przekwalifikowania statku rybackiego na działalność niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem;

2) pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej;

3) inwestycje na statkach rybackich i selektywność;

4) rybactwo przybrzeżne;

5) rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, w ramach którego mogą być realizowane operacje dotyczące:

a) dywersyfikacji zatrudnienia,

b) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c) szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych z rybołówstwem,

d) wcześniejszych emerytur,

e) utraty miejsca pracy na statku rybackim,

f) nabycia statku rybackiego.

§ 2.
1. Pomoc za złomowanie statku rybackiego jest przyznawana, w formie rekompensaty, właścicielowi statku rybackiego:

1) o polskiej przynależności;

2) wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2007 r.;

3) w wieku powyżej 10 lat;

4) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta.

2. Przez złomowanie statku rybackiego rozumie się odcięcie nadburcia z lewej i prawej burty wraz z umieszczoną na nich oznaką rybacką, usunięcie silnika głównego oraz pocięcie kadłuba statku rybackiego w taki sposób, aby żadna z jego części nie była większa lub równa połowie całkowitej długości kadłuba, a także wykreślenie tego statku z rejestru statków rybackich.

3. Złomowanie statku rybackiego następuje nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

4. Decyzja o przyznaniu pomocy określa termin wykreślenia statku z rejestru statków rybackich, z uwzględnieniem ust. 3.

§ 3.
1. Wysokość stawek pomocy za złomowanie statku rybackiego wynosi, w przypadku statku o pojemności (w GT):

1) mniejszej niż 10 GT – równowartość w złotych kwoty 11 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2 000 euro;

2) od 10 GT do mniejszej niż 25 GT – równowartość w złotych kwoty 5 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 62 000 euro;

3) od 25 GT do mniejszej niż 100 GT – równowartość w złotych kwoty 4 200 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 82 000 euro;

4) od 100 GT do mniejszej niż 300 GT – równowartość w złotych kwoty 2 700 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 232 000 euro;

5) od 300 GT do mniejszej niż 500 GT – równowartość w złotych kwoty 2 200 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 382 000 euro;

6) od 500 GT – równowartość w złotych kwoty 1 200 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 882 000 euro.

2. Do ustalenia wysokości pomocy za złomowanie statku rybackiego stosuje się stawki określone w ust. 1:

1) zwiększone o 10 % – w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w 2009 r.;

2) zmniejszone o 5 % – w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w 2010 r.;

3) zmniejszone o 10 % – w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w 2011 r. i następnych latach realizacji programu operacyjnego.

§ 4.
1. Pomoc za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową niezwiązane z rybołówstwem jest przyznawana, w formie rekompensaty, właścicielowi statku rybackiego:

1) o polskiej przynależności;

2) wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2007 r.;

3) w wieku powyżej 10 lat;

4) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta.

2. Przez działalność dochodową, o której mowa w ust. 1, rozumie się działalność o charakterze zarobkowym, polegającą na zaspokajaniu materialnych lub niematerialnych potrzeb osób trzecich, w szczególności działalność mającą na celu świadczenie usług osobom trzecim, prowadzoną przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego w celu osiągnięcia dochodu.

3. Przez działalność niedochodową, o której mowa w ust. 1, rozumie się działalność o charakterze niezarobkowym, polegającą na zaspokajaniu własnych potrzeb, prowadzoną przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego w celach innych niż działalność dochodowa.

4. Przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową niezwiązane z rybołówstwem następuje nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

5. Decyzja o przyznaniu pomocy określa termin przekwalifikowania statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązane z rybołówstwem, z uwzględnieniem ust. 4.

6. W przypadku przyznania pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązane z rybołówstwem, własności przekwalifikowanego statku rybackiego nie przenosi się przez okres 5 lat od dnia dokonania wypłaty pomocy.

7. W przypadku przeniesienia własności przekwalifikowanego statku rybackiego w okresie, o którym mowa w ust. 6, osoba, której przyznano pomoc, zwraca środki finansowe w wysokości 1/5 wypłaconej pomocy za każdy rok do dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 6. Rok, w którym nastąpiło przeniesienie własności przekwalifikowanego statku rybackiego, jest pierwszym rokiem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 5.
1. Wysokość stawek pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na:

1) działalność dochodową niezwiązaną z rybołówstwem wynosi, w przypadku statku o pojemności (w GT):

a) mniejszej niż 10 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 11 000 euro za każde GT i kwoty 2 000 euro oraz współczynnika 0,7,

b) od 10 GT do mniejszej niż 25 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 5 000 euro za każde GT i kwoty 62 000 euro oraz współczynnika 0,7,

c) od 25 GT do mniejszej niż 100 GT– równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 4 200 euro za każde GT i kwoty 82 000 euro oraz współczynnika 0,7,

d) od 100 GT do mniejszej niż 300 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2 700 euro za każde GT i kwoty 232 000 euro oraz współczynnika 0,7,

e) od 300 GT do mniejszej niż 500 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2 200 euro za każde GT i kwoty 382 000 oraz współczynnika 0,7,

f) od 500 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 1 200 euro za każde GT i kwoty 882 000 oraz współczynnika 0,7;

2) działalność niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem wynosi, w przypadku statku o pojemności (w GT):

a) mniejszej niż 10 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 11 000 euro za każde GT i kwoty 2 000 euro oraz współczynnika 0,9,

b) od 10 GT do mniejszej niż 25 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 5 000 euro za każde GT i kwoty 62 000 euro oraz współczynnika 0,9,

c) od 25 GT do mniejszej niż 100 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 4 200 euro za każde GT i kwoty 82 000 euro oraz współczynnika 0,9,

d) od 100 GT do mniejszej niż 300 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2 700 za każde GT i kwoty 232 000 euro oraz współczynnika 0,9,

e) od 300 GT do mniejszej niż 500 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty 2 200 euro za każde GT i kwoty 382 000 oraz współczynnika 0,9,

f) od 500 GT – równowartość w złotych iloczynu sumy kwoty w złotych kwoty 1 200 euro za każde GT i kwoty 882 000 euro oraz współczynnika 0,9.

2. Do ustalenia wysokości pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego stosuje się stawki określone w ust. 1:

1) powiększone o 10 % – w 2009 r.;

2) zmniejszone o 5 % – w 2010 r.;

3) zmniejszone o 10 % – w 2011 r. i następnych latach realizacji programu operacyjnego.

§ 6.
1. W przypadku gdy właściciel statku rybackiego dokona złomowania tego statku albo przekwalifikuje ten statek na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązane z rybołówstwem, przed upływem 5 lat od dnia wypłaty pomocy przyznanej na modernizację tego statku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” lub programu operacyjnego, wysokość pomocy, o której mowa w § 3 i 5, zmniejsza się zgodnie z ust. 2.

2. Wysokość pomocy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o:

1) 30 % wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w roku wypłaty pomocy;

2) 24 % wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w roku następującym po roku wypłaty pomocy;

3) 18 % wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w drugim roku następującym po roku wypłaty pomocy;

4) 12 % wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w trzecim roku następującym po roku wypłaty pomocy;

5) 6 % wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w czwartym roku następującym po roku wypłaty pomocy.

§ 7.
1. W przypadku gdy w okresie od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy za złomowanie statku rybackiego lub za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązane z rybołówstwem, stała się ostateczna, do dnia, w którym nastąpiło złomowanie lub przekwalifikowanie tego statku, został on utracony, wysokość pomocy zmniejsza się o wysokość odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia tego statku rybackiego.

2. Wysokość pomocy zmniejsza się w drodze decyzji zmieniającej decyzję o przyznaniu pomocy.

3. W przypadku przyznania pomocy za złomowanie statku rybackiego osobie, której uprzednio przyznano pomoc publiczną z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego samego statku rybackiego, pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje tej osobie za okres do dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy za złomowanie statku rybackiego stała się ostateczna.

4. W przypadku przyznania pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność niedochodową niezwiązaną z rybołówstwem pomoc podlega zwrotowi w wysokości stanowiącej 25 % stawek, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli przekwalifikowany statek rybacki jest wykorzystywany do działalności innej niż działalność niedochodowa niezwiązaną z rybołówstwem.

§ 8.
Polską przynależność statku rybackiego oraz jego wpis do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2007 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, potwierdza na podstawie danych z rejestru statków rybackich, przekazywanych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
§ 9.
1. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej jest przyznawana, w formie rekompensaty, armatorowi statku rybackiego o polskiej przynależności, który:

1) jest uprawniony do połowu dorszy zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1);

2) nie posiada przyznanej kwoty połowowej dorsza na rok, za który ubiega się o przyznanie pomocy;

3) zaprzestał działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego w okresie do 120 dni w roku, za który ubiega się o przyznanie pomocy;

4) nie został ukarany za poważne naruszenie zasad wspólnej polityki rybackiej, określone w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiającego wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 167 z 02.07.1999, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 134), w roku, za który ubiega się o przyznanie pomocy.

2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, Agencja stwierdza na podstawie informacji przekazywanych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

§ 10.
1. Pomoc publiczną z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, przyznaje się armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

1) powyżej 8 m do 12 m – w wysokości 132 000 zł,

2) powyżej 12 m do 15 m – w wysokości 156 000 zł,

3) powyżej 15 m do 18,5 m – w wysokości 204 000 zł,

4) powyżej 18,5 m do 20,5 m – w wysokości 216 000 zł,

5) powyżej 20,5 m do 25,5 m – w wysokości 246 000 zł,

6) powyżej 25,5 m – w wysokości 231 000 zł

– proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego w danym roku.

2. Jeżeli armatorem statku rybackiego jest więcej niż jedna osoba, pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje tylko jednej z tych osób, upoważnionej przez pozostałe osoby.

3. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o kwotę 11 000 zł za każdą osobę:

1) pracującą na statku rybackim na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług na statku rybackim, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, zwaną dalej „osobą zatrudnioną na statku rybackim”, w okresie zaprzestania działalności połowowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, nie więcej jednak niż za maksymalną liczbę osób, jaka może pracować na tym statku zgodnie z jego kartą bezpieczeństwa – proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku w danym roku oraz wymiaru czasu pracy tych osób;

2) będącą armatorem albo właścicielem, albo współwłaścicielem statku rybackiego, która pracowała na tym statku w okresie zaprzestania działalności połowowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, i udokumentuje ten fakt wyciągiem pływania potwierdzonym przez urząd morski, właściwy ze względu na port macierzysty tego statku, oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne – proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku w danym roku.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje również do wysokości 4 000 zł każdej osobie (rybakowi) wskazanej we wniosku o dofinansowanie przez armatora statku rybackiego, któremu przysługuje pomoc za okres zaprzestania działalności połowowej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 – proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego przez armatora zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku, w których ta osoba była zatrudniona na tym statku, oraz wymiaru czasu pracy tej osoby.

5. Osoba (rybak), o której mowa w ust. 4, podpisuje wniosek o dofinansowanie, składany przez armatora statku rybackiego, albo do wniosku dołącza się udzielone pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, pomoc przyznaje się w decyzji o przyznaniu pomocy, o której mowa w § 9.

§ 11.
1. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej może być również przyznana zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (Dz. Urz. UE L 202 z 31.07.2008, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 744/2008”, armatorowi statku rybackiego o polskiej przynależności, któremu została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe na dany statek rybacki i nie zostały one zawieszone albo cofnięte.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

1) do 15 m – w wysokości 947 zł,

2) powyżej 15 m do 19,5 m – w wysokości 1 077 zł,

3) powyżej 19,5 m do 25 m – w wysokości 1 239 zł,

4) powyżej 25 m – w wysokości 1 285 zł

– za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku, nie więcej jednak niż za 90 dni.

3. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 2, zwiększa się o kwotę 137 zł za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego, nie więcej jednak niż za 90 dni, za każdą osobę zatrudnioną na tym statku w okresie, za który armator tego statku ubiega się o przyznanie pomocy, nie więcej jednak niż za maksymalną liczbę osób, jaka może być zatrudniona na tym statku zgodnie z jego kartą bezpieczeństwa – proporcjonalnie do liczby dni udokumentowanego przez armatora zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku, w których ta osoba była zatrudniona, oraz wymiaru czasu pracy tej osoby.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje za dni zaprzestania działalności połowowej w 2008 r., za które została wypłacona pomoc w ramach środka pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej.

§ 12.
Środki finansowe przewidziane w programie operacyjnym na realizację środka pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, przeznacza się w pierwszej kolejności na pomoc, o której mowa w § 9.
§ 13.
Pomoc w ramach środka inwestycje na statkach rybackich i selektywność jest przyznawana właścicielowi albo armatorowi statku rybackiego:

1) o polskiej przynależności;

2) wpisanego do rejestru statków rybackich;

3) w wieku co najmniej 5 lat;

4) na który zostały wydane licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe i licencja ta oraz zezwolenie to nie zostały zawieszone albo cofnięte;

5) z ważnym świadectwem pomiarowym, wydanym na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r., lub zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (Dz. Urz. WE L 274 z 25.09.1986, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 1, str. 214), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 2930/86”.

§ 14.
1. Pomoc w ramach środka inwestycje na statkach rybackich i selektywność jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w wysokości do 40 % kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę – do 60 % kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym pomoc ta w przypadku operacji dotyczącej wymiany silnika głównego statku rybackiego jest przyznawana w wysokości do 20 % kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego – do 40 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać zwiększona na warunkach określonych w art. 7 rozporządzenia nr 744/2008.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznana na dany statek rybacki w całym okresie objętym programem operacyjnym nie może przekroczyć 50 % stawek pomocy określonych w § 3, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 6 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”.

§ 15.
1. Pomoc w ramach środka rybactwo przybrzeżne jest przyznawana na operacje indywidualne i kolektywne rybakom lub właścicielom, lub armatorom statków rybackich, zajmującym się rybactwem przybrzeżnym na niewielką skalę przy użyciu statku rybackiego:

1) o polskiej przynależności;

2) wpisanego do rejestru statków rybackich;

3) o długości całkowitej poniżej 12 m;

4) niekorzystającego z narzędzi połowowych ciągnionych;

5) na który zostały wydane licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe i licencja ta oraz zezwolenie to nie zostały zawieszone albo cofnięte;

6) z ważnymi:

a) świadectwem pomiarowym wydanym na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków, sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r., lub zgodnie z rozporządzeniem nr 2930/86,

b) dokumentem uprawniającymi do żeglugi, jeżeli istnieje obowiązek posiadania takiego dokumentu na dany statek.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na operację indywidualną, jeżeli w ramach operacji są realizowane cele określone w art. 26 ust. 4 lit. d lub e rozporządzenia nr 1198/2006.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na operację kolektywną, jeżeli w ramach tej operacji są realizowane cele określone w art. 26 ust. 4 rozporządzenia nr 1198/2006, a w jej realizacji uczestniczy reprezentatywna grupa osób związanych z wykonywaniem rybactwa przybrzeżnego, licząca co najmniej:

1) 4 właścicieli lub armatorów różnych statków rybackich lub co najmniej 4 osoby pracujące w zawodzie rybaka na statku rybackim spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1, lub

2) 2 rodziny rybackie, w których co najmniej 2 osoby pełnoletnie pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia i są zatrudnione na statku rybackim spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 1.

§ 16.
1. Pomoc na realizację operacji, o których mowa w § 15, jest przyznawana w formie premii.

2. Wysokość premii na realizację operacji, o których mowa w § 15, w przypadku operacji indywidualnej wynosi równowartość w złotych:

1) 10 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi do 40 000 zł;

2) 25 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 40 000 zł do 100 000 zł;

3) 50 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 100 000 zł.

3. Wysokość premii na realizację operacji, o których mowa w § 15, w przypadku operacji kolektywnej wynosi równowartość w złotych:

1) dla operacji, w ramach której jest realizowany cel, o którym mowa w art. 26 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1198/2006:

a) 10 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi do 40 000 zł,

b) 25 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 40 000 zł do 100 000 zł,

c) 50 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 100 000 zł;

2) dla operacji, w ramach której jest realizowany cel, o którym mowa w art. 26 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1198/2006:

a) 10 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi do 40 000 zł,

b) 30 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 40 000 zł do 120 000 zł,

c) 100 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 120 000 zł;

3) dla operacji, w ramach której jest realizowany cel, o którym mowa w art. 26 ust. 4 lit. c rozporządzenia nr 1198/2006:

a) 10 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi do 40 000 zł,

b) 50 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 100 000 zł do 200 000 zł,

c) 150 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 200 000 zł;

4) dla operacji, w ramach której jest realizowany cel, o którym mowa w art. 26 ust. 4 lit. d rozporządzenia nr 1198/2006:

a) 10 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi do 40 000 zł,

b) 25 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 40 000 zł do 100 000 zł,

c) 100 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 100 000 zł;

5) dla operacji, w ramach której jest realizowany cel, o którym mowa w art. 26 ust. 4 lit. e rozporządzenia nr 1198/2006:

a) 5 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi do 20 000 zł,

b) 5 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 20 000 zł do 50 000 zł,

c) 20 000 euro – jeżeli wartość operacji wynosi powyżej 50 000 zł.

§ 17.
1. Pomoc w ramach środka rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką, zwanego dalej „rekompensatami społeczno-gospodarczymi”, na realizację operacji dotyczących dywersyfikacji zatrudnienia jest przyznawana, w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, osobie (rybakowi), która zobowiąże się do zrealizowania programu działania określającego warunki wprowadzenia dywersyfikacji zatrudnienia zawierającego szczegółowe informacje dotyczące planowanej działalności w zakresie:

1) przetwórstwa produktów rybnych;

2) budowy lub naprawy sprzętu rybackiego;

3) usług stoczniowo-remontowych;

4) obsługi technicznej statków rybackich;

5) usług portowych.

2. Pomocą, o której mowa w ust.1, są objęte szkolenia, inwestycje oraz ekspertyzy.

§ 18.
Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest przyznawana, w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, osobie (rybakowi), która zobowiąże się do zrealizowania projektu szkolenia związanego z jej rozwojem zawodowym w zawodzie rybaka lub zmianą jej kwalifikacji zawodowych.
§ 19.
Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących szkoleń przekwalifikowujących do wykonywania zawodów innych niż zawód rybaka niezwiązanych z rybołówstwem przysługuje rybakowi, który:

1) utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego;

2) był zatrudniony w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 5 lat.

§ 20.
1. Osoba, która powróciła do wykonywania zawodu rybaka przed upływem 5 lat od dnia wypłaty pomocy na operację w zakresie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1198/2006, jest obowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy.

2. Środki finansowe wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się w wysokości 1/5 za każdy rok od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy. Rok, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym rokiem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 21.
1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur jest przyznawana, w formie rekompensaty, rybakowi, który:

1) trwale zaprzestał wykonywania zawodu rybaka;

2) ukończył co najmniej 55 rok życia;

3) pracował w zawodzie rybaka na statku rybackim co najmniej przez 10 lat.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana rybakowi do ukończenia przez niego 65 roku życia.

§ 22.
1. Wysokość pomocy w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących wcześniejszych emerytur wynosi równowartość w złotych kwoty:

1) 234 euro – za okres od 10 lat do 15 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim;

2) 274 euro – za okres powyżej 15 lat do 20 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim;

3) 312 euro – za okres powyżej 20 lat do 25 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim;

4) 352 euro – za okres powyżej 25 lat pracy w zawodzie rybaka na statku rybackim.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, wypłaca się co miesiąc, w terminie ustalonym w decyzji o przyznaniu pomocy.

3. Z dniem powzięcia informacji o powrocie osoby, której przyznano pomoc, o której mowa w ust. 1, do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim, Agencja wstrzymuje wypłatę rekompensaty i uchyla decyzję o przyznaniu pomocy. Osoba, której przyznano pomoc, jest obowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy.

4. Środki finansowe wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się w wysokości należnej za każdy miesiąc od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim. Miesiąc, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim, jest pierwszym miesiącem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 23.
1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim jest przyznawana rybakowi, który:

1) utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego;

2) był zatrudniony w okresie ostatnich 24 miesięcy przez 12 miesięcy na statku rybackim, o którym mowa w pkt 1.

2. Wysokość pomocy w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim wynosi równowartość w złotych kwoty 11 000 euro.

§ 24.
1. Osoba, który powróciła do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim przed upływem 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim, jest obowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy.

2. Środki finansowe wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się w wysokości 1/12 za każdy miesiąc, od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy. Miesiąc, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym miesiącem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 25.
1. Pomoc w ramach rekompensat społeczno-gospodarczych na realizację operacji dotyczących nabycia statku rybackiego jest przyznawana zgodnie z warunkami określonymi w art. 27 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1198/2006.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na nabycie statku rybackiego:

1) wpisanego do rejestru okrętowego, jeżeli dany statek podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;

2) wpisanego do rejestru statków rybackich;

3) na który zostały wydane licencja połowowa i specjalne zezwolenie połowowe i licencja ta oraz zezwolenie to nie zostały zawieszone albo cofnięte;

4) z ważnymi:

a) świadectwem pomiarowym wydanym na podstawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków, sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. lub zgodnie z rozporządzeniem nr 2930/86,

b) dokumentami uprawniającymi do żeglugi, jeżeli istnieje obowiązek posiadania takich dokumentów na dany statek.

3. Pomoc przyznaje się w wysokości 15 % ceny nabycia statku rybackiego, nie większej jednak niż równowartość w złotych kwoty 50 000 euro.

4. Pomocy, o której mowa w ust. 1, nie przyznaje się na nabycie statku rybackiego od małżonka lub osoby pozostającej w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia albo powinowactwa do drugiego stopnia.

§ 26.
1. Jeżeli rybak, przed upływem 5 lat od dnia wypłaty pomocy na nabycie statku rybackiego, przeniesie własność tego statku lub trwale zaprzestanie działalności połowowej przy użyciu tego statku, jest obowiązany do zwrotu środków finansowych wypłaconych mu w ramach tej pomocy.

2. Środki finansowe wypłacone w ramach pomocy, o której mowa w ust. 1, zwraca się w wysokości 1/5 za każdy rok od dnia przeniesienia własności statku rybackiego lub trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu tego statku rybackiego do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy. Rok, w którym nastąpiło przeniesie własności lub trwałe zaprzestanie działalności połowowej przy użyciu tego statku, jest pierwszym rokiem, za który są zwracane środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 27.
Pomoc w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 3, pkt 4 oraz pkt 5 lit. a i f, jest przyznawana, jeżeli operacja:

1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych lub

2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych, lub

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość, lub

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

§ 28.
1. Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w:

1) szczegółowym opisie operacji ujętym we wniosku o dofinansowanie – w przypadku operacji o wartości netto do 500 000 zł;

2) uproszczonym planie biznesowym operacji – w przypadku operacji o wartości netto powyżej 500 000 zł.

2. Plan biznesowy, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca sporządza na podstawie wzoru opracowanego i udostępnionego przez Agencję.

3. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której planowana operacja dotyczy.

§ 29.
Zapewnienie należytej gwarancji technicznej operacji stwierdza się na podstawie:

1) pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;

2) dokumentacji technicznej modernizowanego statku rybackiego.

§ 30.
Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej 5-letni okres użytkowania budynków lub budowli, lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybactwa przybrzeżnego oraz 5-letni okres eksploatacji zmodernizowanego statku rybackiego lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego bezpośrednio związanych z wykonywaniem rybactwa.
§ 31.
Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów o ochronie środowiska.
§ 32.
Spełnienie warunków określonych w § 27 może być stwierdzone na podstawie przedłożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności projektu dla danej operacji, pod warunkiem przedłożenia dokumentów wymienionych w § 28 i 29 najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność.
§ 33.
1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006, od dnia przyznania pomocy.

2. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie.

§ 34.
Do kosztów kwalifikowanych operacji nie zalicza się kosztów:

1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:

a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,

b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c) nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu;

2) nabycia gruntu, budynku lub budowli, jeżeli:

a) ich nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji,

b) ich wartość przewyższa ich wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

c) osoba zbywająca nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi otrzymała pomoc na jej zakup ze środków publicznych;

3) nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji;

4) amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

5) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;

6) kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych:

a) powyżej 10 % wartości netto operacji lub

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji.

§ 35.
1. Wartość nakładów rzeczowych zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych ustala się:

1) w drodze wyceny nieruchomości, dokonanej nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie gruntu, budynku lub budowli albo prawa do dysponowania nimi;

2) w kosztorysie inwestorskim – w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych.

2. Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w protokole odbioru.

§ 36.
1. Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych, innych niż nakłady rzeczowe, ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu.

2. Do umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu, o których mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin:

1) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez obydwie strony umowy;

2) dokonania zapłaty przez beneficjenta.

§ 37.
1. Przyznanie pomocy w ramach środków, o których mowa w § 1:

1) pkt 1, 2 i 5 lit. d–f – następuje na podstawie decyzji;

2) pkt 3, 4 i 5 lit. a–c – następuje na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Agencją.

2. Wniosek o dofinansowanie w przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, poza elementami określonymi dla podania w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera w szczególności:

a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy,

c) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów,

d) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – w przypadku operacji o charakterze inwestycyjnym,

e) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą,

f) informację o załącznikach dołączonych do wniosku;

2) pkt 2, zawiera w szczególności:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

b) informacje wymienione w pkt 1.

3. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się, określone w załączniku do rozporządzenia w części I, dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku.

4. Wnioskodawca przekazuje Agencji informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 38.
1. Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 3, 4 i 5 lit. a–c, składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

2. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest składany osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub przesyłką kurierską.

3. Złożenie wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, osobiście albo przez upoważnioną osobę jest potwierdzane na piśmie. Potwierdzenie, które zawiera datę i godzinę jego wpływu, jest opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

4. Jeżeli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, został złożony przesyłką rejestrowaną, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

5. Jeżeli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, został dostarczony przesyłką kurierską, dniem złożenia wniosku jest dzień dostarczenia tej przesyłki do Agencji.

§ 39.
1. Jeżeli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, został złożony po terminie, Agencja nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 38 ust. 1, nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 37 ust. 3, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

4. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień nie dokonał ich w terminie, Agencja odmawia przyznania pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich Agencja może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę o wprowadzonych zmianach.

§ 40.
1. Wniosek o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku.

3. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje wnioskodawcę na piśmie.

§ 41.
1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie Agencja niezwłocznie wyznacza wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy o dofinansowanie, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i ją podpisał w innym terminie:

1) uzgodnionym z Agencją przed upływem wyznaczonego w zawiadomieniu terminu, nie dłuższym niż miesiąc, albo

2) wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2 przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 42.
1. Decyzja o przyznaniu pomocy, poza elementami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera określenie:

1) zakresu i miejsca realizacji operacji;

2) wysokości przyznanej pomocy;

3) terminu albo terminów wypłaty pomocy, a w przypadku środka, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz pkt 5 lit. f, terminu złożenia wniosku o płatność.

2. W decyzji o przyznaniu pomocy można również określić związane z istotą danego środka lub celem realizowanej operacji warunki, jakie powinna spełnić osoba, której przyznano pomoc, lub czynności, jakie powinna ta osoba wykonać.

§ 43.
1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ustawy, może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat;

2) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;

3) ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą;

4) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

6) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat;

7) terminu i okoliczności składania wniosku o płatność.

2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

§ 44.
1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie jest:

1) weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję;

2) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji – w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty dofinansowania.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji;

2) składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy o dofinansowanie:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§ 45.
1. Wypłaty pomocy dokonuje Agencja na podstawie:

1) decyzji o przyznaniu pomocy – w przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 2 i 5 lit. d i e, albo

2) wniosku o płatność – w przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4 oraz pkt 5 lit. a–c i f.

2. Wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty określone w załączniku do rozporządzenia w części II.

4. Jeżeli wniosek o płatność nie został prawidłowo wypełniony lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany.

7. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 46.
1. W przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz pkt 5 lit. f:

1) Agencji wypłaca pomoc w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność albo

2) właściwy dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w terminie, o którym mowa w pkt 1, odmawia w drodze decyzji wypłaty pomocy, jeżeli nie zostały spełnione warunki przyznawania pomocy.

2. Warunki i terminy wypłaty pomocy w przypadku środków, o których mowa w § 1 pkt 3, 4 i 5 lit. a–c, określa umowa o dofinansowanie.

§ 47.
Pomoc w ramach środków, o których mowa w § 1, jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.
§ 48.
Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1) został ukarany za poważne naruszenie zasad wspólnej polityki rybackiej, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 4, w roku, za który przyznano mu pomoc – w przypadku środka, o którym mowa w § 1 pkt 2, lub

2) nie spełnił zobowiązań, o których mowa w § 43 ust. 2 pkt 1 lub 4;

3) zaprzestał realizacji operacji;

4) naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik postępowania, przy czym zwrotowi nie podlega pomoc w części dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które beneficjent przeprowadził bez naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli został osiągnięty cel operacji.

§ 49.
W przypadku środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartej w programie operacyjnym:

1) następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy na miejsce wnioskodawcy;

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa.

§ 50.
Wysokość stawek pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany publikowanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia:

1) 2 stycznia, w przypadku decyzji o przyznaniu pomocy wydanych albo umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) 1 lipca, w przypadku decyzji o przyznaniu pomocy wydanych albo umów o dofinansowanie zawartych od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

§ 51.
1. W zakresie operacji dotyczącej modernizacji statku rybackiego objętej środkiem inwestycje na statkach rybackich i selektywność pomoc może zostać przyznana również na operacje, które zostały zrealizowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub których realizacja rozpoczęła się przed tym dniem, nie wcześniej jednak niż przed dniem 1 stycznia 2007 r., zgodnie z warunkami i w trybie określonym w niniejszym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) wniosek o dofinansowanie zawiera w szczególności opis zrealizowanej operacji lub zrealizowanej części operacji i opis planowanej części operacji, w tym określenia miejsca, celów, zakresu i kosztów tej operacji lub jej części;

2) umowa o dofinansowanie zawiera:

a) oświadczenie beneficjenta o osiągnięciu celu operacji lub zobowiązanie do jego osiągnięcia oraz zobowiązanie do zachowania tego celu,

b) oświadczenie beneficjenta o niefinansowaniu realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych i zobowiązanie do nieubiegania się o takie finansowanie

– przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski o dofinansowanie składa się do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 52.
Osobie, która zawarła z Agencją umowę o dofinansowaniu projektu w ramach działania 4.2.1 „Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu rybaka” objętego Sektorowym Programem Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” (Dz. U. Nr 213, poz. 2163, z późn. zm.2)), pomoc w ramach operacji dotyczącej wcześniejszych emerytur objętej środkiem rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką określonym w programie operacyjnym wypłaca się zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.
§ 53.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 99, poz. 832, z 2006 r. Nr 19, poz. 150 i Nr 221, poz. 1622, z 2007 r. Nr 103, poz. 713 oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 140.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 czerwca 2009 r. (poz. 840)

I. Załączniki, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie

1. W przypadku środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek posiadania takiego wpisu;

2) kopia dokumentu tożsamości ubiegającego się o dofinansowanie, jeżeli jest on osobą fizyczną;

3) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego;

5) kopia licencji połowowej;

6) kopia dokumentu potwierdzającego wiek statku rybackiego objętego wnioskiem o dofinansowanie;

7) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku rybackiego objętego wnioskiem o dofinansowanie;

8) zaświadczenie wystawione przez bank o posiadanym przez ubiegającego się o dofinansowanie rachunku bankowym albo oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie o posiadanym przez niego rachunku;

9) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli statku rybackiego wskazanego we wniosku o dofinansowanie o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej tym wnioskiem.

2. W przypadku środka pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek posiadania takiego wpisu;

2) kopia dokumentu tożsamości ubiegającego się o dofinansowanie, jeżeli jest on osobą fizyczną;

3) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

4) kopia licencji połowowej;

5) kopia specjalnego zezwolenia połowowego;

6) kopia karty bezpieczeństwa statku rybackiego lub certyfikat zgodności statku rybackiego;

7) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku rybackiego;

8) zaświadczenie wydane przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, właściwego dla portu macierzystego statku rybackiego, o złożeniu oryginału specjalnego zezwolenia połowowego lub o nieprowadzeniu działalności połowowej lub

9) oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie potwierdzone przez kapitanat albo bosmanat portu o niewychodzeniu statku rybackiego w morze, lub

10) oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie o postoju remontowym statku rybackiego potwierdzone dokumentem wydanym przez instytucję klasyfikacyjną, określającym wykonanie zakresu prac remontowych w danym okresie, lub

11) oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie potwierdzone przez Centrum Monitorowania Rybołówstwa o braku ruchu statku rybackiego;

12) wyciąg pływania, potwierdzony przez urząd morski, właściwy ze względu na port macierzysty statku rybackiego;

13) zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję ubezpieczeń społecznych o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne za osobę ubiegającą się o przyznanie pomocy, jaki i za członków załogi zatrudnionych na statku rybackim;

14) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na statku rybackim;

15) zaświadczenia wystawione przez bank o posiadanych przez ubiegającego się o dofinansowanie oraz każdego z członków załogi wskazanych we wniosku rachunku bankowym albo oświadczenia ubiegającego się o dofinansowanie oraz każdego z członków załogi wskazanych we wniosku o posiadanych przez nich rachunkach bankowych;

16) oświadczenia członków załogi wskazanych we wniosku o dofinansowanie o wyrażeniu zgody na ubieganie się w ich imieniu o dofinansowanie, jeżeli nie podpisali oni wniosku;

17) oświadczenie wszystkich współarmatorów statku rybackiego o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej wnioskiem.

3. W przypadku środka inwestycje na statkach rybackich i selektywność:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek posiadania takiego wpisu;

2) kopia dokumentu tożsamości ubiegającego się o dofinansowanie, jeżeli jest jest on osobą fizyczną;

3) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego;

5) kopia specjalnego zezwolenia połowowego;

6) kopia dokumentu potwierdzającego wiek statku;

7) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku rybackiego;

8) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji;

9) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

10) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku operacji o wartości netto powyżej 500 000 zł;

11) zaświadczenie wystawione przez bank o posiadanym przez ubiegającego się o dofinansowanie rachunku bankowym albo oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie o posiadanym przez niego rachunku;

12) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli statku rybackiego wskazanego we wniosku o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej wnioskiem o pomoc.

4. W przypadku środka rybactwo przybrzeżne:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek posiadania takiego wpisu;

2) kopia dokumentu tożsamości ubiegającego się o dofinansowanie, jeżeli jest on osobą fizyczną;

3) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego;

5) kopia specjalnego zezwolenia połowowego;

6) kopia dokumentu potwierdzającego wiek statku;

7) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku rybackiego;

8) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

11) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku operacji o wartości netto powyżej 500 000 zł;

12) zaświadczenie wystawione przez bank o posiadanym przez ubiegającego się o dofinansowanie rachunku bankowym albo oświadczenie ubiegającego się o dofinansowanie o posiadanym przez niego rachunku;

13) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli statku rybackiego wskazanego we wniosku, o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej wnioskiem o pomoc;

16) książeczka żeglarska ubiegającego się o dofinansowanie;

17) dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji;

19) pozwolenie budowlane lub zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

20) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

21) operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy wnioskodawca zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w postaci nieruchomości;

22) kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu albo kopia decyzji nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu lub kopia decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającej zakład – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

23) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku planu biznesowego operacji, pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, oraz pozwolenia wodnoprawnego.

5. W przypadku środka rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką:

1) dokumenty potwierdzające zatrudnienie na statku rybackim;

2) wyciąg pływania potwierdzony przez właściwy urząd morski;

3) pisemne zobowiązanie ubiegającego się o dofinansowanie do zaprzestania wykonywania zawodu rybaka – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kopia dokumentu tożsamości ubiegającego się o dofinansowanie;

5) pogram działania określający warunki prowadzenia dywersyfikacji, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące planowanej działalności w zakresie przetwórstwa produktów rybnych, budowy lub naprawy narzędzi połowowych i sprzętu rybackiego, usług stoczniowych i remontowych, obsługi technicznej statków rybackich, usług portowych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) projekt szkolenia związany z rozwojem zawodowym lub zmianą kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego przeszkolenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445) – w przypadku operacji dotyczących nabycia statku rybackiego;

8) oświadczenie wnioskodawcy, że po raz pierwszy nabywa statek rybacki jako jego właściciel albo współwłaściciel – w przypadku operacji dotyczących nabycia statku rybackiego;

9) operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy wnioskodawca zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w postaci nieruchomości, w zależności od specyfiki operacji.

II. Załączniki, które dołącza się do wniosku o płatność

1. W przypadku środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej:

1) kopia decyzji o wykreśleniu statku rybackiego z rejestru statków rybackich;

2) dokument potwierdzający faktyczne złomowanie statku rybackiego, poświadczony przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego – w zależności od specyfiki operacji;

3) lista zawierająca imiona i nazwiska członków załogi statku rybackiego na dzień wykreślenia statku rybackiego z rejestru statków rybackich;

4) oświadczenie właściciela statku rybackiego o powiadomieniu załogi statku rybackiego o wykreśleniu tego statku z rejestru statków rybackich;

5) oświadczenie właściciela statku o przekwalifikowaniu statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązaną z rybołówstwem.

2. W przypadku środka inwestycje na statkach rybackich i selektywność:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie przez modernizowany statek rybacki wymagań technicznych wynikających z umów międzynarodowych albo wymagań technicznych instytucji klasyfikacyjnej – w zależności od specyfiki operacji;

3) kosztorys powykonawczy, w przypadku gdy do kosztów kwalifikowalnych zostały zaliczone wniesione nakłady rzeczowe.

3. W przypadku środka rybactwo przybrzeżne:

1) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach;

2) dokument potwierdzający zastosowanie innowacji technicznych;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

4) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy do kosztów kwalifikowalnych zostały zaliczone wniesione nakłady rzeczowe.

4. W przypadku środka rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką:

1) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach;

2) kopię dokumentu potwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku rybackiego – w zależności od specyfiki operacji;

3) kopia wyceny wartości nabywanego gruntu, budynku, budowli – w zależności od specyfiki operacji;

4) kopia aktu notarialnego stwierdzająca nabycie nieruchomości, zawierająca zapis, iż nieruchomość ta jest wolna od wad prawnych – w zależności od specyfiki operacji;

5) potwierdzone, za zgodność z oryginałem, kopie faktur lub dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

6) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy do kosztów kwalifikowalnych zostały zaliczone wniesione nakłady rzeczowe.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama