reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zadania i sposób działania punktu odbioru alertu;

2) wymagania dotyczące funkcjonowania systemu alertu.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie alertu – oznacza to system alertu o zagrożeniu ochrony statku, o którym mowa w Prawidle 6 Rozdziału XI-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177), zwanej dalej „Konwencją SOLAS”;

2) informacji o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony statku – oznacza to sygnał o zagrożeniu bądź naruszeniu ochrony statku nadawany za pomocą standardowych (otwartych) systemów komunikacji.

§ 3.
Szczegółowe zadania i sposób działania punktu odbioru alertu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
Wymagania dotyczące funkcjonowania systemu alertu na statkach, o których mowa w Prawidle 6 Rozdziału XI-2 Konwencji SOLAS, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE ZADANIA I SPOSÓB DZIAŁANIA PUNKTU ODBIORU ALERTU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2009 r. (poz. 843)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA I SPOSÓB DZIAŁANIA PUNKTU ODBIORU ALERTU

Punkt odbioru alertu postępuje zgodnie z poniższymi zasadami w zależności od sposobu odebrania alertu lub informacji o zagrożeniu statku oraz rejonu, w którym znajduje się statek, od którego otrzymano alert lub informację o zagrożeniu.

1. Postępowanie punktu odbioru alertu w przypadku odebrania alertu

1.1. Odebranie informacji o alercie od armatora statku

1.2. W przypadku uznania, że doszło do zagrożenia lub naruszenia ochrony statku, który znajduje się w polskich obszarach morskich, punkt odbioru alertu:

1.2.1. informuje o odebranym alercie centralny punkt kontaktowy i właściwy regionalny punkt kontaktowy,

1.2.2. informuje o sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony statku dyżurną służbę operacyjną Marynarki Wojennej RP i służbę dyżurną operacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej,

1.2.3. informuje właściwe terytorialnie wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego,

1.2.4. przeprowadza analizę nawigacyjną,

1.2.5. przekazuje na bieżąco uzyskane informacje do centralnego punktu kontaktowego, właściwego regionalnego punktu kontaktowego oraz dyżurnej służby operacyjnej Marynarki Wojennej RP i służby dyżurnej operacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej

1.3. W przypadku uznania, że doszło do zagrożenia lub naruszenia ochrony statku, który znajduje się poza polskimi obszarami morskimi, punkt odbioru alertu:

1.3.1. informuje o odebranym alercie centralny punkt kontaktowy i właściwy regionalny punkt kontaktowy,

1.3.2. niezwłocznie informuje o odebranym alercie punkt odbioru alertu państwa, w pobliżu którego w danej chwili przebywa statek,

1.3.3. przekazuje na bieżąco uzyskane informacje do centralnego punktu kontaktowego i właściwego regionalnego punktu kontaktowego

1.4. W przypadku odebrania informacji od innego państwa o odebranym alercie od statku:

1.4.1. znajdującego się w polskich obszarach morskich, punkt odbioru alertu powinien postępować odpowiednio zgodnie z pkt 1.2,

1.4.2. znajdującego się poza polskimi obszarami morskimi, punkt odbioru alertu powinien postępować odpowiednio zgodnie z pkt 1.3

1.5. Do przekazywania informacji związanych z alertem stosuje się w szczególności System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi

1.6. Każdy odebrany alert, z wyjątkiem zgłaszanego wcześniej testowania systemu, należy traktować jako naruszenie ochrony statku.

2. Postępowanie punktu odbioru alertu w przypadku odebrania informacji o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony statku znajdującego się w polskich obszarach morskich

2.1. Odebranie informacji o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony statku

2.2. Potwierdzenie odbioru informacji ze statku i nawiązanie kontaktu ze statkiem

2.3. W sytuacji gdy udało się nawiązać kontakt ze statkiem, należy:

2.3.1. ustalić, czy informacja o zagrożeniu lub naruszeniu jest prawdziwa, oraz ustalić przyczynę zagrożenia lub naruszenia,

2.3.2. uzyskać wszelkie możliwe informacje o statku, a w szczególności nazwę, pozycję, banderę oraz rodzaj zagrożenia,

2.3.3. przekazać uzyskane informacje do centralnego punktu kontaktowego i właściwego regionalnego punktu kontaktowego,

2.3.4. powiadomić o sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony statku dyżurną służbę operacyjną Marynarki Wojennej RP i służbę dyżurną operacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej,

2.3.5. ogłosić pogotowie na jednostkach SAR,

2.3.6. przeprowadzić analizę nawigacyjną,

2.3.7. przekazywać na bieżąco uzyskane informacje do centralnego punktu kontaktowego i właściwego regionalnego punktu kontaktowego oraz dyżurnej służby operacyjnej Marynarki Wojennej RP i służby dyżurnej operacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej

2.4. W sytuacji gdy nie udało się nawiązać kontaktu ze statkiem, należy:

2.4.1. uznać, że doszło do naruszenia ochrony statku,

2.4.2. przekazać informację o naruszeniu ochrony statku do centralnego punktu kontaktowego i właściwego regionalnego punktu kontaktowego,

2.4.3. powiadomić o sytuacji naruszenia ochrony statku dyżurną służbę operacyjną Marynarki Wojennej RP i służbę dyżurną operacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej,

2.4.4. ogłosić pogotowie na jednostkach SAR,

2.4.5. przeprowadzić analizę nawigacyjną,

2.4.6. przekazywać na bieżąco uzyskane informacje do centralnego punktu kontaktowego i właściwego regionalnego punktu kontaktowego oraz dyżurnej służby operacyjnej Marynarki Wojennej RP i służby dyżurnej operacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

3. Postępowanie punktu odbioru alertu w przypadku odebrania informacji o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony statku znajdującego się poza polskimi obszarami morskimi

3.1. Odebranie informacji o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony statku

3.2. Potwierdzenie odbioru informacji ze statku i nawiązanie kontaktu ze statkiem

3.3. W sytuacji gdy udało się nawiązać kontakt ze statkiem, należy:

3.3.1. ustalić, czy informacja o zagrożeniu lub naruszeniu jest prawdziwa, oraz ustalić przyczynę zagrożenia,

3.3.2. uzyskać wszelkie możliwe informacje o statku, a w szczególności nazwę, pozycję, banderę oraz rodzaj zagrożenia,

3.3.3. przekazać uzyskane informacje do centralnego punktu kontaktowego i właściwego regionalnego punktu kontaktowego,

3.3.4. niezwłocznie przekazać uzyskane informacje do punktu odbioru alertu państwa, w pobliżu którego w danej chwili przebywa statek,

3.3.5. przekazywać na bieżąco uzyskane informacje do centralnego punktu kontaktowego i właściwego regionalnego punktu kontaktowego

3.4. W sytuacji gdy nie udało się nawiązać kontaktu ze statkiem, należy:

3.4.1. uznać, że doszło do naruszenia ochrony statku,

3.4.2. przekazać informację o naruszeniu ochrony statku do centralnego punktu kontaktowego i właściwego regionalnego punktu kontaktowego,

3.4.3. niezwłocznie przekazać informację o naruszeniu ochrony statku do punktu odbioru alertu państwa, w pobliżu którego w danej chwili przebywa statek,

3.4.4. przekazywać na bieżąco uzyskane informacje do centralnego punktu kontaktowego i właściwego regionalnego punktu kontaktowego.

Załącznik 2. [WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ALERTU]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ALERTU

System alertu, znajdujący się na statku, ma na celu transmisję sygnału alertu na ląd do punktu odbioru alertu za pośrednictwem armatora. Alert będzie oznaczał, że ochrona statku jest zagrożona lub została naruszona. System alertu powinien spełniać następujące wymagania:

1) aktywacja systemu alertu powinna być możliwa przynajmniej z dwóch miejsc znajdujących się na statku, gdzie jedno z nich to mostek nawigacyjny;

2) aktywacja alertu nie powinna wymagać od użytkownika usuwania lub zrywania plomb lub pokryw w celu uruchomienia systemu, ale jednocześnie przyciski aktywacji systemu alertu powinny być tak zaprojektowane, aby nie dopuścić do ich przypadkowego uruchomienia;

3) aktywowany system alertu, nie powodując podniesienia alarmu na pokładzie statku ani nie przekazując alertu do jakichkolwiek innych statków, wysyła alert na ląd do armatora, który ustala jego wiarygodność, a następnie przekazuje informację o odebranym alercie do punktu odbioru alertu;

4) rozpoczęcie nadawania alertu nie powinno wymagać żadnego dostrojenia lub regulacji systemu radiowego;

5) do nadawania alertu może zostać wykorzystany system radiowy zainstalowany na statku zgodnie z wymaganiami Rozdziału IV Konwencji SOLAS, jednak nadawanie alertu nie może w jakikolwiek sposób wpływać na możliwości działania tego systemu;

6) alert będzie nadawany do momentu wyłączenia systemu alertu lub przywrócenia ustawień wyjściowych;

7) system alertu, jeśli jest zasilany z głównego źródła energii elektrycznej na statku, powinien dodatkowo posiadać zapasowe źródło energii pozwalające na jego samodzielne działanie;

8) alert powinien zawierać informacje identyfikacyjne statku, jego pozycję, a w przypadku systemów alertu instalowanych na statkach po dniu 1 lipca 2004 r. także datę i czas aktywacji systemu;

9) system alertu powinien przewidywać możliwość jego testowania.

Armator powinien opracować procedury, instrukcje i wytyczne na temat użycia systemu alertu, w tym kalibracji, testowania, uaktywniania, dezaktywowania i zerowania oraz jego utrzymania w działaniu i ograniczania fałszywych alarmów, a także ustalania wiarygodności odebranego alertu i przekazywania informacji o jego odebraniu do punktu odbioru alertu. Oficer ochrony statku (SSO) powinien zapewnić, aby system alertu był odpowiednio eksploatowany, testowany, kalibrowany i utrzymywany. Armator oraz SSO powinni prowadzić zapisy dotyczące utrzymania, kalibracji i testowania systemu alertu. Zapisy te należy przechowywać przez okres co najmniej 3 lat.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama