| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej;

2) sposób dokonywania zmian wpisów w rejestrze i wykreśleń z rejestru;

3) dokumenty niezbędne do dokonania czynności określonych w pkt 2;

4) zakres danych podlegających wpisowi.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej;

2) rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 – rozumie się przez to rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) nr 1082/2006 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19);

3) rejestrze – rozumie się przez to Rejestr Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej;

4) organie prowadzącym rejestr – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw zagranicznych;

5) osobie upoważnionej – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez członków europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, zwanego dalej „ugrupowaniem”, do dokonywania czynności związanych z wpisaniem ugrupowania do rejestru lub dokonywania zmian wpisów oraz wykreśleń w rejestrze.

§ 3.
Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.
§ 4.
1. Osoba upoważniona zgłasza utworzenie ugrupowania, zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru lub wykreśleniu z rejestru do organu prowadzącego rejestr.

2. Dyrektor ugrupowania zgłasza do organu prowadzącego rejestr wystąpienie członka z ugrupowania lub rozwiązanie ugrupowania w wyniku uchwały jego członków.

§ 5.
Wraz ze zgłoszeniami, o których mowa w § 4, osoba upoważniona albo dyrektor ugrupowania przesyła do organu prowadzącego rejestr dokumenty będące podstawą zgłoszenia, w szczególności:

1) konwencję ugrupowania;

2) statut ugrupowania;

3) uchwałę lub decyzję uprawnionego organu o przystąpieniu do ugrupowania;

4) uchwałę lub decyzję członków ugrupowania o przyjęciu statutu;

5) upoważnienie do dokonywania czynności związanych z dokonywaniem zmian i wykreśleń z rejestru;

6) zgody na przystąpienie każdego z członków do ugrupowania, wydane zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006;

7) uchwałę lub decyzję członków ugrupowania o jego rozwiązaniu lub wystąpieniu członka z ugrupowania;

8) inne dokumenty stanowiące podstawę zmiany danych podlegających wpisowi lub wykreśleniu z rejestru.

§ 6.
Rejestr składa się z następujących rubryk, oznaczonych literami od A do R:

1) „A” – liczba porządkowa wpisu;

2) „B” – data wydania decyzji o wpisie, odmowie wpisu do rejestru lub wykreśleniu wpisu z rejestru;

3) „C” – nazwa, siedziba i adres ugrupowania;

4) „D” – cel i zadania ugrupowania;

5) „E” – wykaz członków ugrupowania;

6) „F” – wykaz organów ugrupowania oraz osób wchodzących w ich skład (imię i nazwisko), w tym osób uprawnionych do reprezentacji ugrupowania;

7) „G” – imię i nazwisko osoby upoważnionej do dokonania czynności rejestracji, zmian i wykreśleń z rejestru;

8) „H” – data wydania decyzji administracyjnej w sprawie wydania zgody na przystąpienie do ugrupowania;

9) „I” – data utworzenia ugrupowania;

10) „J” – data rejestracji ugrupowania;

11) „K” – data ogłoszenia statutu i konwencji ugrupowania;

12) „L” – data dokonania zmian statutu i konwencji ugrupowania;

13) „Ł” – data dokonania zmian i wykreśleń w rejestrze;

14) „M” –data wystąpienia członka z ugrupowania;

15) „N” – data wyznaczenia oraz imię i nazwisko likwidatora;

16) „O” – data wszczęcia postępowania likwidacyjnego;

17) „P” –data rozwiązania albo likwidacji ugrupowania;

18) „R” – informacja o opublikowaniu konwencji i statutu oraz o rejestracji członków ugrupowania mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działających na podstawie prawa polskiego, zawierająca następujące dane:

a) datę publikacji,

b) nazwę, siedzibę i adres ugrupowania,

c) wykaz członków ugrupowania,

d) wykaz organów ugrupowania oraz osób wchodzących w ich skład (imię i nazwisko), w tym osób uprawnionych do reprezentacji ugrupowania.

§ 7.
Dla każdego wpisu do rejestru, zmiany wpisów w rejestrze, wykreślenia z rejestru lub odmowy dokonania wpisu są prowadzone akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę dokonania tych czynności oraz dotyczące postępowania rejestrowego.
§ 8.
Rejestr jest jawny.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

 

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »