| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego

Na podstawie art. 368 ust. 14 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanej dalej „komisją odwoławczą”;

2) termin powołania komisji odwoławczej;

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania;

4) tryb i sposób działania komisji odwoławczej;

5) sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.

§ 2.
Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Radców Prawnych zgłasza w terminie 45 dni przed terminem egzaminu radcowskiego ogłoszonego przez Ministra Sprawiedliwości, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu radcowskiego.
§ 4.
1. Przewodniczący komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 30 % przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”.

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 15 % przeciętnego wynagrodzenia,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 5 % przeciętnego wynagrodzenia,

4) za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, o którym mowa w art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w wysokości 5 % przeciętnego wynagrodzenia

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 400 % przeciętnego wynagrodzenia.

2. Członek komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 15 % przeciętnego wynagrodzenia,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 5 % przeciętnego wynagrodzenia,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 5 % przeciętnego wynagrodzenia,

4) za ustalenie ostatecznych ocen prac pisemnych z zadań z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, o którym mowa w art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w wysokości 5 % przeciętnego wynagrodzenia

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej wypłacane są po zakończeniu prac komisji odwoławczej i przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości protokołu zbiorczego z jej prac wraz z wnioskiem przewodniczącego komisji odwoławczej o wypłacenie wynagrodzenia.

§ 5.
1. Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.

2. Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsce i terminy posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w tym w szczególności:

1) rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania lub zakres pracy pisemnej z zadania z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego podlegającej ocenie w trybie art. 365 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej z zakresu prawa objętego odwołaniem, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;

2) wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej;

3) wyznacza członka komisji odwoławczej, który sporządza protokół każdego posiedzenia komisji odwoławczej oraz protokół zbiorczy prac tej komisji.

3. Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu wraz ze stanowiskiem.

4. Głosowanie jest jawne. W pierwszej kolejności komisja odwoławcza głosuje nad ostateczną oceną testu lub pracy pisemnej z tej części egzaminu radcowskiego, która została zakwestionowana w odwołaniu, następnie komisja odwoławcza głosuje w sprawie uchwały komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego o wyniku egzaminu radcowskiego.

5. Sporządza się protokół posiedzeń komisji odwoławczej uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji odwoławczej.

6. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół zbiorczy z jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań ze wskazaniem przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzali w sprawach tych odwołań pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.

§ 6.
W ramach obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej Minister Sprawiedliwości:

1) zapewnia miejsce i odpowiednie warunki pracy komisji odwoławczej;

2) wyznacza pracownika do obsługi administracyjnej członków komisji odwoławczej;

3) zapewnia przechowanie odwołań i dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.

§ 7.
W 2009 r. termin do zgłoszenia kandydatów na członków komisji odwoławczej dla Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w § 2, wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Ministra Sprawiedliwości o wskazanie kandydatów.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: A. Czuma

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 37, poz. 286.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ODWOŁAWCZEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 września 2009 r. (poz. 1314)

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ODWOŁAWCZEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »