| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 października 2009 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 216, poz. 2205 oraz z 2005 r. Nr 205, poz. 1697).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 października 2009 r. (poz. 1333)

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

§ 1. 1. Do szczegółowego zakresu działań Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zwanego dalej „Instytutem”, należy:

1) prowadzenie interdyscyplinarnych i porównawczych badań naukowych w zakresie stosunków wielostronnych i dwustronnych Rzeczypospolitej Polskiej z podmiotami prawa międzynarodowego, w tym w szczególności z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i państwami sąsiednimi, a także z Unią Europejską, oraz w zakresie polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej i zagadnień globalizacji;

2) sporządzanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych w zakresie spraw międzynarodowych z inicjatywy własnej albo z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki. Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz – w miarę możliwości – innych ministrów. Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, komisji sejmowych i senackich oraz klubów poselskich i senatorskich;

3) upowszechnianie wiedzy z dziedziny stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym problematyki integracji europejskiej – w szczególności za pośrednictwem Internetu i innych środków masowego przekazu oraz w formie seminariów, konwersatoriów, odczytów, wykładów i publikacji, w tym czasopism;

4) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, w szczególności w zakresie, o którym mowa w pkt 1, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej w zakresie objętym działalnością Instytutu;

5) doskonalenie zawodowe pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pracowników urzędów obsługujących ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej i Komitetu Integracji Europejskiej, w tym prowadzenie i organizowanie szkolenia specjalistycznego w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej;

6) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w zakresie objętym działalnością Instytutu;

7) prowadzenie działalności wydawniczej.

2. Działania określone w ust. 1 pkt 2, w zakresie obsługi zadań ministra właściwego do spraw zagranicznych, Dyrektor Instytutu wykonuje zgodnie z planem uzgodnionym z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

§ 2. Dyrektor Instytutu działa przy pomocy zastępców dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego oraz audytora wewnętrznego.

§ 3. 1. W skład Rady Instytutu, zwanej dalej „Radą”, wchodzi 7 członków powoływanych spośród osób wyróżniających się wysokim poziomem wiedzy lub doświadczeniem w zakresie spraw międzynarodowych.

2. Kadencja Rady trwa cztery lata. W przypadku odwołania członka Rady, jego śmierci albo rezygnacji z członkostwa w Radzie przed upływem kadencji, nowego członka Rady powołuje się na okres do upływu tej kadencji.

3. Do zadań Rady należy zatwierdzanie:

1) rocznego planu działań Instytutu;

2) projektu rocznego planu finansowego Instytutu;

3) wyników działalności zamiejscowego oddziału Instytutu;

4) rocznego sprawozdania Dyrektora Instytutu z realizacji planu działań Instytutu;

5) wniosku Dyrektora Instytutu o ustanowienie nagrody Instytutu.

4. Rada wykonuje zadania kapituły nagrody Instytutu.

§ 4. Rada, w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu, określa metodykę sporządzania rocznego planu działań Instytutu, z uwzględnieniem zasad sporządzania budżetu w układzie zadaniowym.

§ 5. Dyrektor Instytutu przedkłada Radzie kwartalne sprawozdania z wykonania planu działań Instytutu.

§ 6. Rada może przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych i Dyrektorowi Instytutu swoje stanowisko w każdej sprawie dotyczącej Instytutu.

§ 7. Działania wykonywane na zlecenie ministra właściwego do spraw zagranicznych, w części dotyczącej spraw służby zagranicznej, Dyrektor Instytutu wykonuje w porozumieniu z dyrektorem generalnym służby zagranicznej.

§ 8. W skład Instytutu wchodzą:

1) komórki organizacyjne:

a) Akademia Dyplomatyczna,

b) Biuro Badań i Analiz,

c) Biuro Informacji Publicznej,

d) Biuro Finansowo-Administracyjne,

e) Biblioteka,

f) Wydawnictwo,

g) Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2) samodzielne stanowiska:

a) Audytor Wewnętrzny,

b) Główny Księgowy.

§ 9. 1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu minister właściwy do spraw zagranicznych powołuje nowych członków Rady.

2. Kadencja Rady, której członków powołano przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu, wygasa z dniem powołania nowych członków Rady.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Uścimiak

Prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa i postępowania karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »