| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 września 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami2)

Na podstawie art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. Nr 129, poz. 904 oraz z 2008 r. Nr 205, poz. 1285) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w liście I Wykaz monomerów i innych substancji wyjściowych w części A Wykaz dozwolonych monomerów i innych substancji wyjściowych:

a) po poz. o nr ref. 15310 dodaje się poz. o nr ref. 15404 w brzmieniu:

 

„15404

000652-67-5

1,4:3,6-Dianhydrosorbitol

SML = 5 mg/kg

1,4:3,6-Dianhydrosorbitol

Do stosowania tylko jako komonomer w poli(tereftalanie etyleno-ko-izosorbidu)"

 

b) poz. o nr ref. 19150 otrzymuje brzmienie:

 

„19150

000121-91-5

Kwas izoftalowy

SML(T) = 5 mg/kg (43)"

Isophthalic acid

 

c) po poz. o nr ref. 19150 dodaje się poz. o nr ref. 19180 w brzmieniu:

 

„19180

000099-63-8

Dichlorek kwasu izoftalowego

SML(T) = 5mg/kg(43)

(w przeliczeniu na kwas izoftalowy)"

Isophthalic acid dichloride

 

d) po poz. o nr ref. 26170 dodaje się poz. o nr ref. 26305 w brzmieniu:

 

„26305

000078-08-0

Winylotrietoksysilan

SML = 0,05 mg/kg

Vinyltriethoxysilane

Do stosowania tylko jako czynnik do obróbki powierzchni"

 

2) w liście II Wykaz substancji dodatkowych, które mogą być stosowane w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych:

a) w części A Niepełny wykaz substancji dodatkowych w pełni zharmonizowany na poziomie Wspólnoty Europejskiej:

– uchyla się poz. o nr ref. 30340,

– po poz. o nr ref. 38840 dodaje się poz. o nr ref. 38875 w brzmieniu:

„38875

002162-74-5

Bis(2,6-
diizopropylofenylo)karbo diimid

SML = 0,05 mg/kg

Do stosowania poza warstwą PET"

Bis(2,6-diizopropylphenyl) carbodiimide

 

– poz. o nr ref. 39815 otrzymuje brzmienie:

„39815

182121-12-6

9,9-bis(metoksymetylo) fluoren

QMA = 0,05 mg/kg"

9,9-bis
(metoxymethyl)fluorene

 

– po poz. o nr ref. 45640 dodaje się poz. o nr ref. 45703 w brzmieniu:

„45703

491589-22-1

Kwas cis-1,2-
cykloheksanodikarboksylowy, sól wapnia

SML = 5 mg/kg"

cis-1,2-
Cyclohexanedicarboxylic acid, calcium salt

 

– po poz. o nr ref. 48720 dodaje się poz. o nr ref. 48960 w brzmieniu:

„48960

Kwas 9,10-
dihydroksystearynowy i jego oligomery

SML = 5 mg/kg"

9,10-dihydroxystearic acid and its oligomers

 

– po poz. o nr ref. 55680 dodaje się poz. o nr ref. 55910 w brzmieniu:

„55910

736150-63-3

Acetylowane glicerydy monouwodornionego oleju rycynowego

 

Glycerides, castor-oil mono-, hydrogenated, acetates"

 

– po poz. o nr ref. 59990 dodaje się poz. o nr ref. 60025 w brzmieniu:

„60025

Uwodornione homopolimery i/lub kopolimery otrzymane z 1-decenu i/lub 1-dodecenu i/lub 1-oktenu

Zgodnie ze specyfikacjami – patrz lista IV.

Nie stosować do wyrobów stykających się z żywnością zawierającą tłuszcz"

Hydrogenated homopolymers and/or copolymers made of 1-decene and/or 1-dodecene and/or 1-octene

 

 

– po poz. o nr ref. 62245 dodaje się poz. o nr ref. 62280 w brzmieniu:

„62280

009044-17-1

Kopolimer izobutylen-buten

 

Isobutylene-butene copolymer"

 

– poz. o nr ref. 66755 otrzymuje brzmienie:

 

„66755

002682-20-4

2-Metylo-4-izotiazolin-3-on

SML = 0,5 mg/kg

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one

Do stosowania tylko w wodnych dyspersjach i emulsjach polimeru oraz w stężeniach niewywołujących działania przeciwbakteryjnego na powierzchni polimeru lub na powierzchni samego środka spożywczego"

 

– po poz. o nr ref. 70400 dodaje się poz. o nr ref. 70480 w brzmieniu:

„70480

000111-06-8

Palmitynian butylu

 

 

 

Palmitic acid, butyl ester”

 

 

– po poz. o nr ref. 76415 dodaje się poz. o nr ref. 76463 w brzmieniu:

„76463

Sole kwasu poliakrylowego

SML(T) = 6 mg/kg (36)

 

 

Polyacrylic acid, salts

(w przeliczeniu na kwas akrylowy)”

 

– po poz. o nr ref. 76721 dodaje się poz. o nr ref. 76723 i 76725 w brzmieniu:

„76723

167883-16-1

Polimer polidimetylosiloksanu zakończony grupą 3-aminopropylową z dicykloheksylometano-4,4'-diizocyjanianem

Zgodnie ze specyfikacjami – patrz lista IV

 

 

Polydimethylosiloxane, 3-aminopropyl terminated, polymer with dicyclohexylmethane-4,4'-diizocyjanate

 

76725

661476-41-1

Polimer polidimetylosiloksanu zakończony grupą 3-aminopropylową z 1-izocyjaniano-3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksanem

Zgodnie ze specyfikacjami – patrz lista IV”

 

 

Polydimethylosiloxane, 3-aminopropyl terminated, polymer with 1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane

 

 

– po poz. o nr ref. 77702 dodaje się poz. o nr ref. 77732 i 77733 w brzmieniu:

„77732

Eter glikolu polietylenowego (EO=1-30, zwykle 5) z 2-cyjano-3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)akrylanem butylu

SML = 0,05 mg/kg

Do stosowania tylko w PET

 

 

Polyethylene glycol (EO=1-30, typically 5) ether of butyl 2-cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acrylate

 

77733

Eter glikolu polietylenowego (EO=1-30, zwykle 5) z 2-cyjano-3-(4-hydroksyfenylo)akrylanem butylu

SML = 0,05 mg/kg

Do stosowania tylko w PET”

 

 

Polyethylene glycol (EO=1-30, typically 5) ether of butyl 2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl) acrylate

 

 

– po poz. o nr ref. 77895 dodaje się poz. o nr ref. 77897 w brzmieniu:

„77897

Siarczan glikolu polietylenowego (EO=1-50) eteru monoalkilowego (liniowego i rozgałęzionego, C8-C20), sole

SML = 5 mg/kg”

 

 

Polyethyleneglycol (EO = 1-50) monoalkylether(linear and branched, C8-C20) sulphate, salts

 

 

– po poz. o nr ref. 89040 dodaje się poz. o nr ref. 89120 w brzmieniu:

„89120

000123-95-5

Stearynian butylu

 

 

 

Stearic acid, butyl ester”,

 

 

– po poz. o nr ref. 95855 dodaje się poz. o nr ref. 95858 w brzmieniu:

„95858

Woski, parafinowe, rafinowane, otrzymane z ropy naftowej lub syntetycznych węglowodorów

SML = 0,05 mg/kg
Zgodnie ze specyfikacjami – patrz lista IV.

Nie mogą być stosowane w wyrobach mających kontakt z żywnością zawierającą tłuszcz”

 

 

Waxes, paraffinic, refined, derived from petroleum based or synthetic hydrocarbon feedstocks

 

b) w części B Wykaz substancji dodatkowych, dla których sprawdza się zgodność z limitami migracji specyficznej (SML) do płynu modelowego D lub w testach substytucyjnych:

– po poz. o nr ref. 31920 dodaje się poz. o nr ref. 34130 w brzmieniu:

„34130

Dimetyloaminy alkilowe, liniowe z parzystą liczbą atomów węgla (C12–C20)

SML = 30 mg/kg”

 

 

Alkyl, linear with even number of carbon atoms (C12–C20) dimethylamines

 

 

– po poz. o nr ref. 53200 dodaje się poz. o nr ref. 53670 w brzmieniu:

„53670

032509-66-3

Bis[3,3-bis(3-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)maślan] glikolu etylenowego

SML = 6 mg/kg”

 

 

Ethylene glycol bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate]

 

 

– poz. o nr ref. 72081/10 otrzymuje brzmienie:

„72081/10

Ropopochodne żywice węglowodorowe (uwodornione)

Zgodnie ze specyfikacjami – patrz lista IV”

 

 

Petroleum hydrocarbon resins (hydrogenated)

 

 

3) w liście IV Specyfikacje:

a) w części B Inne specyfikacje:

– po poz. o nr ref. 47210 dodaje się poz. o nr ref. 60025 w brzmieniu:

„60025

Uwodornione homopolimery i/lub kopolimery otrzymane z 1-decenu i/lub 1-dodecenu i/lub 1-oktenu

 

Specyfikacje:

 

– minimalna lepkość (w 100°C) = 3,8 centystoksów

 

– średnia masa cząsteczkowa > 450”

 

– po poz. o nr ref. 76721 dodaje się poz. o nr ref. 76723 i 76725 w brzmieniu:

„76723

Polimer polidimetylosiloksanu zakończonego grupą 3-aminopropylową z dicykloheksylometano -4,4'-diizocyjanianem

 

Specyfikacje:

 

frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1000 nie powinna przekraczać 1,5% (w/w)

76725

Polimer polidimetylosiloksanu zakończonego grupą 3-aminopropylową z 1-izocyjaniano-3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksanem

 

Specyfikacje:

 

frakcja o masie cząsteczkowej poniżej 1000 nie powinna przekraczać 1% (w/w)”

 

– po poz. o nr ref. 88640 dodaje się poz. o nr ref. 95858 w brzmieniu:

„95858

Woski, parafinowe, rafinowane, otrzymane z ropy naftowej lub syntetycznych węglowodorów

 

Specyfikacje:

 

– średnia masa cząsteczkowa nie mniejsza niż 350

 

– lepkość w 100°C min. 2,5 centystoksów

 

– zawartość węglowodorów o liczbie węgli mniejszej niż 25, nie więcej niż 40% (w/w)”

 

b) w objaśnieniach odnośników odnoszących się do kolumny ograniczenia lub specyfikacje (kolumna 4):

– odnośnik nr 36 otrzymuje brzmienie:

„(36) SML(T) w tym konkretnym przypadku oznacza, że suma migracji następujących substancji wymienionych pod nr ref.: 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 i 76463 nie może przekraczać wartości podanego limitu.”,

– dodaje się odnośnik nr 43 w brzmieniu:

„(43) SML(T) w tym konkretnym przypadku oznacza, że suma migracji następujących substancji wymienionych pod nr ref. 19159 i 19180 nie może przekraczać wartości podanego limitu.”;

4) w liście V Substancje lipofilowe, do których ma zastosowanie współczynnik redukcji tłuszczu (FRF):

a) po poz. o nr ref. 31920 dodaje się poz. o nr ref. 34130 w brzmieniu:

„34130

Dimetyloaminy alkilowe, liniowe z parzystą liczbą atomów węgla (C12–C20)

 

 

Alkyl, linear with even number of carbon atoms (C12–C20) dimethylamines”

 

b) po poz. o nr ref. 39060 dodaje się poz. o nr ref. 39815 w brzmieniu:

„39815

182121-12-6

9,9-bis (metoksymetylo)fluoren

 

 

9,9-bis (metoxymethyl)fluorene”

 

c) po poz. o nr ref. 53200 dodaje się poz. o nr ref. 53670 w brzmieniu:

„53670

032509-66-3

Bis[3,3-bis(3-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)maślan] glikolu etylenowego

 

 

Ethylene glycol bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)butyrate]”

 

§ 2.
1. Do dnia 6 marca 2010 r. dopuszcza się produkcję, wprowadzanie do obrotu lub przywóz z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością niespełniające wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które zostały wyprodukowane lub przywiezione z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz z państw niebędących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed dniem 7 marca 2010 r., mogą być wprowadzane do obrotu do wyczerpania zapasów.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy Komisji 2008/39/WE z dnia 6 marca 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. UE L 63 z 07.03.2008, str. 6).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »