| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, zwanym dalej „programem”, obejmującą następujące środki:

1) rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na:

a) wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,

b) restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,

c) podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,

d) ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej,

e) funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności;

2) wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR.

§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zwana dalej „pomocą”, jest przyznawana:

1) na realizację operacji, która:

a) jest zgodna z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, zwaną dalej „LSROR”,

b) będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR, chyba że polega na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR,

c) została wybrana przez LGR – w przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d,

d) spełnia inne warunki określone w rozporządzeniu;

2) wnioskodawcy, o którym mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”, jeżeli spełnia on warunki określone w rozporządzeniu.

§ 3.
1. Pomoc na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmuje:

1) adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet, lub

2) poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem, lub

3) rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu, lub

4) remont, odbudowę lub przebudowę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, lub

5) organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, lub

6) budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją, lub

7) dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, lub

8) tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi, lub

9) promocję obszaru objętego LSROR.

2. Pomoc na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 85 % tych kosztów.

3. Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

§ 4.
1. Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, obejmuje:

1) budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki lub

2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub

3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub

4) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej, lub

5) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

2. Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, jest przyznawana wnioskodawcy, jeżeli:

1) prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR:

a) jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.2)), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub

b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub

c) w zakresie:

– przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub

– związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

2) jest armatorem statku rybackiego:

a) o polskiej przynależności,

b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,

c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub

3) uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub

4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt 1.

3. Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60 % tych kosztów.

4. Pomoc na realizację operacji polegających na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł.

§ 5.
1. Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa obejmuje:

1) tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa lub

2) podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:

a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, lub

b) naprawy i konserwacji statków i łodzi, lub

c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, lub

d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem, lub

e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, lub

f) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, lub

g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych, lub

h) opieki zdrowotnej, lub

i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, lub

j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, lub

k) wykonywania robót budowlanych wykończeniowych.

2. Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60 % tych kosztów.

3. Pomoc na realizację operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 400 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 200 000 zł.

§ 6.
1. Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, obejmuje:

1) inwestycje melioracyjne związane z:

a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub

b) ochroną przeciwpowodziową, lub

c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, lub

d) racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, lub

e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej

– z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, lub

2) budowę, odbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, lub

3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, lub

4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, lub

5) renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk, lub

6) zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, lub

7) remont lub odbudowę budynków lub budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.3)), lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, lub

8) zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

2. Pomoc na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100 % tych kosztów.

3. Pomoc na realizację operacji polegających na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

§ 7.
Pomoc na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności obejmuje:

1) administrowanie LGR lub

2) badania dotyczące obszaru objętego LSROR, lub

3) działania informacyjne dotyczące przygotowania lub realizacji LSROR lub działalności LGR, lub

4) szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR, lub

5) realizację wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR, lub

6) działania aktywizujące lokalne społeczności.

§ 8.
Pomoc na realizację operacji polegającej na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR obejmuje:

1) organizację spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia lub

2) prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

§ 9.
1. Pomoc na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR jest przyznawana LGR.

2. Pomoc na realizację operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100 % tych kosztów.

3. Pomoc na realizację operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności lub promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR przyznaje się do wysokości limitu dostępnych środków, określonego w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSROR zawartej między LGR a instytucją zarządzającą, z tym że koszty kwalifikowalne poniesione w celu przygotowania LSROR podlegają zwrotowi do wysokości 50 000 zł.

§ 10.
Pomoc na realizację operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d jest przyznawana, jeżeli operacja polegająca na realizacji inwestycji:

1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;

2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość;

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

§ 11.
1. Powstanie trwałych korzyści gospodarczych stwierdza się na podstawie informacji zawartych w uproszczonym planie biznesowym operacji.

2. Plan biznesowy, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca sporządza na podstawie wzoru opracowanego i udostępnionego przez instytucję zarządzającą.

3. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której dotyczy planowana operacja.

§ 12.
Zapewnienie należytych gwarancji technicznych operacji stwierdza się na podstawie:

1) pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;

2) pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji.

§ 13.
Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej 10–letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego, bezpośrednio związanych z planowaną inwestycją.
§ 14.
Wpływ operacji na środowisko ustala się w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów o ochronie środowiska.
§ 15.
1. W przypadku braku pozwoleń albo zgłoszenia, o których mowa w § 12, stwierdzenia spełnienia warunków określonych w § 10 dokonuje się na podstawie złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności projektu dla danej operacji, przy czym warunkiem wypłaty pomocy jest złożenie przez beneficjenta tych pozwoleń albo zgłoszenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność.

2. Studium wykonalności projektu, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca sporządza według wzoru opracowanego i udostępnionego przez instytucję zarządzającą.

3. W przypadku określonym w ust. 1 beneficjent nie składa planu biznesowego operacji, o którym mowa w § 11 ust. 1.

§ 16.
1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1198/2006”.

2. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu:

1) złożenia wniosku o dofinansowanie;

2) 29 maja 2009 r. – w przypadku kosztów kwalifikowalnych poniesionych w celu przygotowania LSROR.

§ 17.
Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów:

1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:

a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,

b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c) nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu;

2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi:

a) jeżeli ich nabycie nie miało bezpośredniego związku z realizacją operacji,

b) jeżeli ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

c) jeżeli podmiot zbywający nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi, otrzymał pomoc na jej zakup ze środków publicznych,

d) powyżej 10 % wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację;

3) nakładów rzeczowych niemających bezpośredniego związku z realizacją operacji;

4) amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

5) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;

6) kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych:

a) powyżej 10 % wartości netto operacji,

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,

c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie.

§ 18.
1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko te nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni związek z realizacją operacji, o których mowa w § 1.

2. Wartość nakładów rzeczowych zaliczanych do kosztów kwalifikowalnych ustala się:

1) w drodze wyceny nieruchomości, dokonanej nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi;

2) w kosztorysie powykonawczym – w przypadku nakładów rzeczowych wniesionych w formie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych.

3. Faktyczne wykonanie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w protokole odbioru.

§ 19.
1. Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych, innych niż nakłady rzeczowe, ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego.

2. Do umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego, o których mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający sposób, miejsce i termin:

1) odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy lub sprzedawcę i nabywcę – w przypadku faktury lub rachunku;

2) dokonania zapłaty przez beneficjenta.

§ 20.
1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z jej realizacją poza obszarem LSROR.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kosztów kwalifikowalnych operacji polegających na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR.

§ 21.
1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”.

§ 22.
1. Organ samorządu województwa, który jest właściwy ze względu na siedzibę LGR, na jej wniosek, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski albo samorządową jednostkę i na tablicy znajdującej się w siedzibie tego urzędu albo tej jednostki oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSROR informację o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR, wniosków o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest zamieszczana także przez LGR na jej stronie internetowej oraz na tablicy znajdującej się w jej siedzibie.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) wskazanie terminu składania wniosków o dofinansowanie nie krótszego niż 30 dni i nie dłuższego niż 60 dni;

2) wskazanie miejsca składania wniosków o dofinansowanie;

3) wzór wniosku o dofinansowanie;

4) kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR;

5) wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR;

6) limit dostępnych środków finansowych.

4. Informację, o której mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

§ 23.
1. Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d składa się do właściwego organu samorządu województwa za pośrednictwem LGR, bezpośrednio w miejscu, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 2.

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGR i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

§ 24.
1. Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) informację o formie prawnej wnioskodawcy;

5) charakterystykę prowadzonej działalności;

6) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

7) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

8) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

9) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wnioskodawca przekazuje LGR informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 25.
1. LGR dokonuje wyboru operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia nr 1198/2006:

1) spośród operacji, które są zgodne z LSROR;

2) na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w LSROR;

3) do wysokości limitu, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 6.

2. W roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków na realizację operacji, LGR wybiera operacje do wysokości 120 % limitu, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 6.

§ 26.
1. Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem jej zgodności z LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru operacji, LGR sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o:

1) zgodności operacji z LSROR albo jej niezgodności z LSROR, wskazując przyczyny niezgodności;

2) liczbie punktów uzyskanych w ramach tej oceny oraz miejscu na liście ocenionych operacji;

3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSROR.

2. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie, LGR dokonuje wyboru operacji i sporządza listy:

1) wybranych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji,

2) niewybranych operacji

– uwzględniając także wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Listy, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają dane umożliwiające identyfikację umieszczonych na nich operacji, a lista, o której mowa w ust. 1, oraz lista, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zawierają ponadto wskazanie operacji, które mieszczą się w ramach limitu, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 6.

§ 27.
LGR przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy, o których mowa w § 26 ust. 2, oraz uchwały komitetu LGR w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie, w terminie określonym w § 26 ust. 2.
§ 28.
LGR informuje na piśmie wnioskodawcę o:

1) wybraniu operacji albo jej niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania,

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji, miejscu na liście wybranych operacji oraz czy operacja mieści się w ramach limitu, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 6

– w terminie określonym w § 26 ust. 2.

§ 29.
1. Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 składa się:

1) raz w roku, w terminie od dnia 15 września do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana pomoc, przy czym wniosek o dofinansowanie tych operacji na pierwszy rok realizacji LSROR składa się w terminie 30 dni od dnia dokonania wyboru LGR do realizacji opracowanej przez nią LSROR;

2) do właściwego organu samorządu województwa bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce.

2. Złożenie wniosku o dofinansowanie potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią właściwego organu samorządu województwa i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

§ 30.
1. Wniosek o dofinansowanie operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;

7) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wnioskodawca przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa informacje o zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 31.
1. Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został złożony w terminie lub we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, właściwy organ samorządu województwa pozostawia wniosek o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie dotyczy operacji wymienionej w § 1 pkt 1 lit. a–d, która nie została wybrana przez LGR.

3. Jeżeli wniosek o dofinansowanie nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa ponownie wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli wnioskodawca pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień nie dokonał ich w terminie, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, właściwy organ samorządu województwa może dokonać ich poprawy, informując jednocześnie wnioskodawcę o wprowadzonych zmianach.

§ 32.
Pomoc na realizację operacji wymienionych w § 1:

1) pkt 1 lit. a–d przysługuje według kolejności operacji na liście wybranych operacji;

2) pkt 1 lit. e i pkt 2 przysługuje według kolejności złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

§ 33.
1. Właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o dofinansowanie:

1) operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGR;

2) operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku.

2. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminach, o których mowa w ust. 1, właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, określając nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

§ 34.
Wezwanie przez właściwy organ samorządu województwa wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.
§ 35.
Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje wnioskodawcę na piśmie.
§ 36.
1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy, właściwy organ samorządu województwa, na pisemną prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca:

1) wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest niedopuszczalne.

§ 37.
1. W przypadku operacji w ramach środków, o których mowa w § 1, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.

2. Wniosek złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ samorządu województwa pozostawia bez rozpatrzenia z dniem uprawdopodobnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

§ 38.
1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie właściwy organ samorządu województwa wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy o dofinansowanie, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województw terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu zawarcia umowy i ją zawarł w innym terminie:

1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem wyznaczonego w zawiadomieniu terminu, nie dłuższym niż miesiąc, albo

2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2 przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 39.
1. Umowa o dofinansowanie, poza postanowieniami określonymi w art. 15 ustawy, zawiera wskazanie terminu i warunków składania wniosku o płatność oraz może zawierać zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat;

2) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną;

3) ograniczeń lub warunków obowiązujących przez 5 lat w zakresie:

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystania,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą;

4) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat;

6) informowania właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat.

2. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3–6, liczy się od dnia dokonania płatności końcowej.

§ 40.
1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie jest:

1) weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa;

2) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji – w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty dofinansowania.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki;

2) składane w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy o dofinansowanie:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§ 41.
1. Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, z tym że środki te mogą być wypłacane, jeżeli beneficjent:

1) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie.

2. W przypadku gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

§ 42.
1. Wniosek o płatność składa się:

1) na formularzu opracowanym i udostępnionym przez instytucję zarządzającą;

2) osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce tego samorządu województwa, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie.

2. Wniosek o płatność może dotyczyć płatności pośredniej. Wniosek składa się po zrealizowaniu danego etapu operacji, określonego w umowie o dofinansowanie.

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 4, pomocy nie wypłaca się.

6. Jeżeli wniosek o płatność nie został prawidłowo wypełniony lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 3, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa ponownie wzywa beneficjenta do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie:

1) właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo

2) pomocy nie wypłaca się, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.

9. Do rozpatrywania wniosku o płatność przepis § 30 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 43.
1. Właściwy organ samorządu województwa po pozytywnej ocenie wniosku o płatność przekazuje zlecenie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dokonuje tej płatności.

2. Zlecenie płatności właściwy organ samorządu województwa sporządza na podstawie zestawień poniesionych wydatków, określonych we wniosku o płatność.

3. Zestawienia, o których mowa w ust. 2, właściwy organ samorządu województwa potwierdza za zgodność ze zrealizowaną umową o dofinansowanie.

§ 44.
Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeżeli beneficjent:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 1 lub 4;

2) zaprzestał realizacji operacji;

3) naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób mający wpływ na wynik postępowania, przy czym zwrotowi nie podlega pomoc w części dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które beneficjent przeprowadził bez naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli został osiągnięty cel operacji.

§ 45.
1. W razie śmierci, rozwiązania, przekształcenia albo połączenia beneficjenta z innym podmiotem, następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na realizację operacji, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.

2. W razie rozwiązania, przekształcenia albo połączenia beneficjenta będącego LGR z innym podmiotem, następcy prawnemu beneficjenta nie przysługuje pomoc na realizację operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2, które realizował beneficjent.

3. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o dofinansowanie składa się w siedzibie LGR, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

4. Do wniosku o dofinansowanie następca prawny beneficjenta dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta – kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

5. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku o dofinansowanie zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, spadkobierca przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

7. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek o dofinansowanie, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

8. W przypadku złożenia przez spadkobiercę wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

9. Wniosek spadkobiercy o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

10. W przypadku nierozpatrzenia wniosku spadkobiercy o dofinansowanie w terminie, o którym mowa w ust. 9, właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

§ 46.
1. W razie nabycia przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji, pomoc może być przyznana nabywcy, jeżeli beneficjent zgłosił właściwemu organowi samorządu województwa zamiar zbycia przedsiębiorstwa albo jego części i są spełnione warunki określone w art. 18 ust. 2 ustawy.

2. Właściwy organ samorządu województwa, w związku ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala, czy względy ekonomiczne oraz osiągnięcie i zachowanie celu operacji uzasadniają zbycie przedsiębiorstwa albo jego części w celu kontynuacji operacji, oraz informuje beneficjenta o warunkach ubiegania się o przyznanie pomocy przez nabywcę, w tym o okolicznościach faktycznych lub prawnych wykluczających przyznanie pomocy.

3. Dokonując ustaleń, o których mowa w ust. 2, właściwy organ samorządu województwa może żądać od beneficjenta przedłożenia dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

4. Wniosek nabywcy o dofinansowanie składa się do właściwego organu samorządu województwa w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji.

5. Do wniosku nabywcy o dofinansowanie dołącza się dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji.

6. W przypadku złożenia wniosku nabywcy o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy; przepisy art. 14 ust. 4 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

7. Wniosek nabywcy o dofinansowanie rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

8. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy o dofinansowanie w terminie, o którym mowa w ust. 7, właściwy organ samorządu województwa zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, o przyczynach zwłoki, wskazując jednocześnie nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

§ 47.
1. Wysokość pomocy na realizację operacji przyznaną następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo części tego przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji nie może przekraczać kwoty pomocy, która nie została wypłacona temu beneficjentowi.

2. Umowa o dofinansowanie zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa beneficjenta albo części tego przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji określa warunki kontynuacji realizacji operacji.

§ 48.
1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznawania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo nadano w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym.

§ 49.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.

Załącznik 1. [ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 października 2009 r. (poz. 1371)

Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. W przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d rozporządzenia:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) uproszczony plan biznesowy operacji;

7) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;

10) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

11) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;

12) operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;

13) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

14) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

15) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

2. W przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 rozporządzenia:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) umowa spółki lub inny akt założycielski i statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

Załącznik 2. [ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ]

Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE DOŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. W przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a–d rozporządzenia:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

3) kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac;

5) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

6) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

9) pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

12) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

13) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

2. W przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 rozporządzenia:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) wzory materiałów promocyjnych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) kosztorys powykonawczy – w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe;

7) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »