| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) kwalifikacje podstawowe – kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas szkolenia podstawowego funkcjonariuszy;

2) kwalifikacje podoficerskie – kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej;

3) kwalifikacje chorążych – kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas szkolenia w zakresie szkoły chorążych;

4) kwalifikacje oficerskie – kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej;

5) kwalifikacje kadry kierowniczej – kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej;

6) kwalifikacje specjalistyczne – kwalifikacje podoficerskie, kwalifikacje chorążych, kwalifikacje oficerskie i kwalifikacje kadry kierowniczej;

7) stanowisko kierownicze – stanowisko służbowe, na którym wymagane są kwalifikacje kadry kierowniczej.

§ 2.
1. Warunki w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem", na określonym stanowisku służbowym, określają tabele stanowiące załącznik do rozporządzenia.

2. Warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych nie dotyczą funkcjonariusza mianowanego z dniem przyjęcia do służby w Straży Granicznej na stanowisko służbowe młodszego asystenta albo kontrolera – do czasu uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodowych.

§ 3.
1. Warunkiem uzyskania kwalifikacji podstawowych jest ukończenie szkolenia podstawowego funkcjonariuszy.

2. Warunkiem uzyskania kwalifikacji specjalistycznych jest ukończenie, w zależności od wykonywanych obowiązków, szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, szkolenia w zakresie szkoły chorążych, przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej lub szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej.

3. Za równoznaczne ze spełnieniem warunku, o którym mowa w ust. 2, uważa się:

1) ukończenie akademii wojskowych, szkół oficerskich, chorążych i podoficerskich Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół oficerskich, chorążych i podoficerskich Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej,

2) odbycie szkolenia, przeszkolenia albo kursu oficerskiego, chorążego i podoficera w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej

– jeżeli kwalifikacje uzyskane w tych szkołach lub w ramach tego przeszkolenia odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do pełnienia służby na danym stanowisku służbowym w Straży Granicznej.

4. W przypadku osoby przyjmowanej do służby w Straży Granicznej i posiadającej stopień wojskowy, o której mowa w art. 61 ust. 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, przepis ust. 3 stosuje się.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można:

1) mianować na stanowisko służbowe funkcjonariusza przyjmowanego do służby w Straży Granicznej przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji podstawowych, jeżeli posiada wykształcenie, kwalifikacje specjalistyczne oraz staż służby wymagane na danym stanowisku oraz niezwłocznie po przyjęciu do służby w Straży Granicznej zostanie skierowany na szkolenie podstawowe funkcjonariuszy;

2) powołać na stanowisko kierownicze funkcjonariusza przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji kadry kierowniczej, jeżeli ukończył studia drugiego stopnia oraz zostanie, w terminie określonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, skierowany na szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej;

3) za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej:

a) mianować na stanowisko służbowe funkcjonariusza przyjmowanego do służby w Straży Granicznej przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych, jeżeli ukończył studia drugiego stopnia oraz po przyjęciu do służby w Straży Granicznej zostanie, w terminie określonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, skierowany na szkolenie podstawowe funkcjonariuszy oraz na przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej,

b) mianować na stanowisko kierownicze funkcjonariusza przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji kadry kierowniczej, jeżeli ukończył studia wyższe drugiego stopnia oraz zostanie niezwłocznie skierowany na szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej.

§ 4.
1. Warunek ukończenia studiów drugiego stopnia na określonym stanowisku służbowym nie dotyczy funkcjonariusza, który pełniąc zawodową służbę wojskową, uzyskał tytuł oficera dyplomowanego.

2. Warunek posiadania kwalifikacji kadry kierowniczej uważa się za spełniony przez funkcjonariusza, który w Straży Granicznej ukończył przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, obejmujące program w zakresie szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej.

§ 5.
Do stażu służby wymaganego do mianowania lub powołania na określone stanowisko służbowe zalicza się okresy służby lub pracy w Straży Granicznej, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Inspekcji Celnej i Służbie Więziennej.
§ 6.
1. Funkcjonariusz mianowany lub powołany na stanowisko służbowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, określonych w rozporządzeniu, zachowuje uprawnienie do zajmowania tego stanowiska oraz do mianowania na stanowisko służbowe równorzędne do dotychczas zajmowanego pod względem grupy uposażenia zasadniczego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który na zajmowane stanowisko służbowe został mianowany w drodze wyróżnienia mimo niespełniania warunków w zakresie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych.

§ 7.
Warunek uzyskania kwalifikacji podstawowych dotyczy funkcjonariusza przyjętego do służby w Straży Granicznej po dniu 18 lipca 2002 r.
§ 8.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie warunków w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (Dz. U. Nr 109, poz. 965, z 2005 r. Nr 60, poz. 530 i Nr 194, poz. 1624, z 2006 r. Nr 66, poz. 475 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 186 i Nr 56, poz. 342).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.

Załącznik 1. [WARUNKI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ NA OKREŚLONYM STANOWISKU SŁUŻBOWYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. (poz. 1499)

WARUNKI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ NA OKREŚLONYM STANOWISKU SŁUŻBOWYM

Tabela nr 1

Komenda Główna Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Wymagane wykształcenie*)

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1

2

3

4

5

1

Komendant Główny SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

10 lat

2

Zastępca Komendanta Głównego SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

10 lat

3

Dyrektor

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

10 lat

4

Zastępca dyrektora

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

9 lat

5

Główny księgowy

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

6 lat

6

Doradca Komendanta Głównego SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie

9 lat

7

Radca

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie

9 lat

8

Rzecznik prasowy

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

9

Radca prawny

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

 

1

2

3

4

5

10

Legislator

wyższe drugiego stopnia prawnicze i aplikacja legislacyjna lub podyplomowe studia z zakresu legislacji albo wyższe drugiego stopnia prawnicze i 4 lata służby (pracy) związanej z opracowywaniem aktów prawnych

podstawowe, oficerskie

4 lata

11

Dziekan

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

12

Naczelnik wydziału

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

8 lat

13

Audytor wewnętrzny

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

14

Wicedziekan

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

15

Zastępca naczelnika wydziału

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

6 lat

16

Kierownik samodzielnej sekcji

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

6 lat

17

Ekspert

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie

5 lat

18

Kierownik sekcji (grupy)

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

4 lata

19

Starszy specjalista

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

20

Kierownik kancelarii tajnej

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

21

Specjalista

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

średnie

podstawowe, chorążych

5 lat

 

1

2

3

4

5

22

Starszy asystent

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

23

Kierownik zespołu

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

24

Asystent

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

4 lata

25

Starszy kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

4 lata

26

Młodszy asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

27

Kontroler

średnie

podstawowe, podoficerskie

28

Kursant

średnie

 

 

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia obowiązują dodatkowe wymogi według odrębnych przepisów, zależne od specyfiki stanowiska służbowego. W szczególności wymagane jest dodatkowo wykształcenie specjalistyczne – dla pilotów, techników kryminalistyki i audytora wewnętrznego.

Tabela nr 2

Komenda oddziału Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Wymagane wykształcenie*)

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1

2

3

4

5

1

Komendant oddziału SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie,
kadry kierowniczej

10 lat

2

Zastępca komendanta oddziału SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie,
kadry kierowniczej

9 lat

3

Główny księgowy

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

6 lat

4

Naczelnik wydziału

wyższe drugiego stopnia

podstawowe,
oficerskie,
kadry kierowniczej

7 lat

5

Naczelnik wydziału – kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców

wyższe drugiego stopnia

podstawowe,
oficerskie,
kadry kierowniczej

7 lat

6

Radca prawny

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

7

Zastępca naczelnika wydziału

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie,
kadry kierowniczej

5 lat

8

Kierownik samodzielnej sekcji

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe,
oficerskie,
kadry kierowniczej

5 lat

 

1

2

3

4

5

9

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie,
kadry kierowniczej

5 lat

10

Kierownik zespołu audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

5 lat

11

Rzecznik prasowy

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

12

Kapelan

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

13

Dowódca pododdziału odwodowego

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie,
kadry kierowniczej

4 lata

14

Kierownik sekcji

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie,
kadry kierowniczej

4 lata

15

Audytor wewnętrzny

określone odrębnymi przepisami

podstawowe,
oficerskie

16

Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie,
kadry kierowniczej

3 lata

17

Kierownik zespołu

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

18

Starszy specjalista

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

19

Zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

20

Specjalista

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

21

Dowódca plutonu odwodowego

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

22

Starszy asystent

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

 

1

2

3

4

5

23

Dowódca plutonu

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

5 lat

24

Starszy kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

4 lata

25

Asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

3 lata

26

Młodszy asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

27

Kontroler

średnie

podstawowe, podoficerskie

28

Kursant

średnie

 

 

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia obowiązują dodatkowe wymogi według odrębnych przepisów, zależne od specyfiki stanowiska służbowego. W szczególności wymagane jest dodatkowo wykształcenie specjalistyczne – dla pilotów, marynarzy, techników kryminalistyki i funkcjonariuszy pełniących służbę w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Tabela nr 3

Ośrodek szkolenia Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Wymagane wykształcenie*)

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1

2

3

4

5

1

Komendant ośrodka szkolenia SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

10 lat

2

Zastępca komendanta ośrodka szkolenia SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

9 lat

3

Komendant ośrodka tresury psów służbowych SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

9 lat

4

Główny księgowy

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

6 lat

5

Zastępca komendanta ośrodka tresury psów służbowych SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

6

Kierownik zakładu

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

8 lat

7

Komendant pododdziałów szkolnych

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

7 lat

8

Naczelnik wydziału

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

7 lat

9

Radca prawny

określone odrębnymi przepisami

podstawowe,
oficerskie

10

Kierownik zespołu

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

11

Starszy wykładowca

wyższe drugiego stopnia

podstawowe,
oficerskie

5 lat

 

1

2

3

4

5

12

Zastępca naczelnika wydziału

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

13

Kierownik samodzielnej sekcji

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

14

Komendant studium (kursu)

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

15

Kierownik zakładu opieki zdrowotnej

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

16

Kierownik zespołu audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

5 lat

17

Rzecznik prasowy

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

18

Kapelan

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

19

Wykładowca

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

20

Kierownik sekcji

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

4 lata

21

Zastępca komendanta studium (kursu)

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

4 lata

22

Audytor wewnętrzny

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie

23

Zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej

określone odrębnymi przepisami

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

3 lata

24

Starszy specjalista

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

25

Kierownik grupy

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

26

Specjalista

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

 

1

2

3

4

5

27

Dowódca placówki szkolnej

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

28

Starszy asystent

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

29

Zastępca kierownika grupy

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

30

Dowódca plutonu

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

5 lat

31

Starszy kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

4 lata

32

Asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

3 lata

33

Młodszy asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

34

Kontroler

średnie

podstawowe, podoficerskie

35

Kursant

średnie

 

 

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia obowiązują dodatkowe wymogi zależne od specyfiki stanowiska służbowego. W szczególności wymagane jest dodatkowo:

– przygotowanie pedagogiczne – na stanowiskach dydaktycznych,

– udokumentowana znajomość wykładanego języka obcego – dla lektorów,

– przygotowanie z zakresu kynologii – na stanowiskach w ośrodku właściwym w zakresie szkolenia przewodników psów służbowych oraz psów służbowych.

Tabela nr 4

Dywizjon Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Wymagane wykształcenie*)

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1

2

3

4

5

1

Komendant dywizjonu SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

9 lat

2

Zastępca komendanta dywizjonu SG

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

7 lat

3

Dowódca jednostki pływającej kat. I

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

7 lat

4

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

5

Szef służb

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

6 lat

6

Dowódca jednostki pływającej kat. II

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

5 lat

7

Kierownik sekcji

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

8

Starszy specjalista

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

9

Zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II

średnie

podstawowe, chorążych

5 lat

10

Specjalista

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

11

Dowódca jednostki pływającej kat. III

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

12

Starszy asystent

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

 

1

2

3

4

5

13

Starszy kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

4 lata

14

Starszy bosman

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

4 lata

15

Bosman

średnie

podstawowe, podoficerskie

3 lata

16

Asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

3 lata

17

Młodszy asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

18

Kontroler

średnie

podstawowe, podoficerskie

19

Kursant

średnie

 

 

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

W zakresie wykształcenia obowiązują dodatkowe wymogi zależne od specyfiki stanowiska służbowego. W szczególności wymagane są dodatkowo wykształcenie lub kwalifikacje specjalistyczne morskie odpowiednie dla danego stanowiska – na stanowiskach na jednostkach pływających Straży Granicznej.

Tabela nr 5

Placówka Straży Granicznej kategorii I

Lp.

Stanowisko służbowe

Wymagane wykształcenie*)

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1

2

3

4

5

1

Komendant

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

9 lat

2

Zastępca komendanta

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

7 lat

3

Kierownik grupy

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

4

Kierownik zespołu

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

5

Kierownik zmiany

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

5 lat

 

 

średnie

podstawowe, chorążych

6 lat

6

Starszy specjalista

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

 

 

średnie

podstawowe, chorążych

5 lat

7

Specjalista kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

8

Starszy asystent

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

9

Starszy kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

4 lata

 

1

2

3

4

5

10

Asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

3 lata

11

Młodszy asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

12

Kontroler

średnie

podstawowe, podoficerskie

13

Kursant

średnie

 

 

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

Tabela nr 6

Placówka Straży Granicznej kategorii II

Lp.

Stanowisko służbowe

Wymagane wykształcenie*)

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1

2

3

4

5

1

Komendant

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

7 lat

2

Zastępca komendanta

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

3

Kierownik grupy

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

4

Kierownik zespołu

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

 

 

średnie

podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej

6 lat

5

Kierownik zmiany

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

5 lat

 

 

średnie

podstawowe, chorążych

6 lat

6

Starszy specjalista

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

 

 

średnie

podstawowe, chorążych

5 lat

7

Specjalista kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

8

Starszy asystent

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

9

Starszy kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

4 lata

 

1

2

3

4

5

10

Asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

3 lata

11

Młodszy asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

12

Kontroler

średnie

podstawowe, podoficerskie

13

Kursant

średnie

 

 

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

Tabela nr 7

Placówka Straży Granicznej kategorii III

Lp.

Stanowisko służbowe

Wymagane wykształcenie*)

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1

2

3

4

5

1

Komendant

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

7 lat

2

Zastępca komendanta

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

3

Kierownik grupy

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

4

Kierownik zespołu

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

 

 

średnie

podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej

6 lat

5

Kierownik zmiany

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

5 lat

 

 

średnie

chorążych

6 lat

6

Starszy specjalista

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

 

 

średnie

podstawowe, chorążych

5 lat

7

Specjalista kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

8

Starszy asystent

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

9

Starszy kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

4 lata

 

1

2

3

4

5

10

Asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

3 lata

11

Młodszy asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

12

Kontroler

średnie

podstawowe, podoficerskie

13

Kursant

średnie

 

 

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

Tabela nr 8

Placówka Straży Granicznej kategorii IV

Lp.

Stanowisko służbowe

Wymagane wykształcenie*)

Wymagane kwalifikacje zawodowe

Staż służby

1

2

3

4

5

1

Komendant

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

7 lat

2

Zastępca komendanta

wyższe drugiego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

3

Kierownik zespołu

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie, kadry kierowniczej

5 lat

 

 

średnie

podstawowe, chorążych, kadry kierowniczej

6 lat

4

Starszy specjalista

wyższe pierwszego stopnia

podstawowe, oficerskie

4 lata

 

 

średnie

podstawowe, chorążych

5 lat

5

Specjalista kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

6

Starszy asystent

średnie

podstawowe, chorążych

4 lata

7

Starszy kontroler

średnie

podstawowe, chorążych

3 lata

 

 

 

podstawowe, podoficerskie

4 lata

8

Asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

3 lata

9

Młodszy asystent

średnie

podstawowe, podoficerskie

 

1

2

3

4

5

10

Kontroler

średnie

podstawowe, podoficerskie

11

Kursant

średnie

 

 

*) Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia oznacza wykształcenie uzyskane w wyniku ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »