REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 202 poz. 1547

USTAWA

z dnia 12 lutego 2009 r.

o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 40da w brzmieniu:

„Art. 40da. Na wniosek komitetu odpowiednie organy mają obowiązek wydać decyzję o nadaniu numeru REGON i NIP, najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia wniosku o nadanie numeru.”;

2) uchyla się art. 40e;

3) w art. 84 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Komitet ma obowiązek utworzenia, w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania komitetu, swojej strony internetowej, na której umieszcza się informacje określone w ustawie.

3. Pełnomocnik informuje Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu strony internetowej komitetu i jej adresie w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania komitetu. Państwowa Komisja Wyborcza podaje informację o adresach stron internetowych zarejestrowanych komitetów w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)), zwanym dalej „Biuletynem Informacji Publicznej”.”;

4) w art. 84a uchyla się ust. 2;

5) dodaje się art. 84ba w brzmieniu:

„Art. 84ba. Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu ponoszą solidarnie osoby wchodzące w skład komitetu.”;

6) art. 85–87a otrzymują brzmienie:

„Art. 85. 1. Środki finansowe komitetu mogą pochodzić jedynie z wpłat osób fizycznych oraz wpłat z funduszy wyborczych partii politycznych tworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.3)), z zastrzeżeniem ust. 2–4.

2. Komitet nie może przyjmować środków finansowych pochodzących od:

1) osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli polskich zamieszkałych za granicą;

2) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Komitetowi nie wolno przyjmować wartości niepieniężnych, z wyjątkiem nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne.

4. Komitet może zaciągać kredyty bankowe tylko na cele związane z wyborami. Poręczycielem kredytu może być wyłącznie osoba fizyczna, z tym, że zobowiązanie poręczyciela nie może być wyższe od wymienionej w art. 86 ust. 5 łącznej sumy wpłat od osoby fizycznej. Ograniczenie wysokości zobowiązania poręczyciela nie dotyczy osób wchodzących w skład komitetu.

Art. 86. 1. Środki finansowe komitetu mogą być gromadzone wyłącznie na rachunku bankowym.

2. Komitet może gromadzić środki finansowe wyłącznie na jednym rachunku bankowym.

3. Umowa rachunku bankowego zawarta w imieniu komitetu musi zawierać zastrzeżenie o wymaganym ustawą sposobie dokonywania wpłat na rzecz komitetu oraz dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych przez komitet, a także o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat.

4. Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.

5. Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów.

Art. 87. Zabronione jest przeprowadzanie przez komitet zbiórek publicznych.

Art. 87a. 1. Zabrania się pozyskiwania środków przez komitet:

1) przed dniem zarejestrowania komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą;

2) po dniu wyborów.

2. Zabrania się wydatkowania środków przez komitet:

1) przed dniem zarejestrowania komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą;

2) po dniu złożenia sprawozdania wyborczego, o którym mowa w art. 87g ust. 1.”;

7) uchyla się art. 87c i art. 87d;

8) w art. 87e wyrazy „art. 85 ust. 2, 3 i 5–7, art. 86, art. 87f, art. 88f pkt 1 i 3 oraz art. 88g pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 85 ust. 1–3, art. 86 ust. 4 i 5, art. 87f ust. 1–3, 5, 7 i 8, art. 88f pkt 2–4 oraz art. 88g pkt 2”;

9) dodaje się art. 87ea w brzmieniu:

„Art. 87ea. 1. Komitet jest obowiązany prowadzić rejestry:

1) zaciągniętych kredytów, zawierający nazwę banku udzielającego kredytu i wszystkie istotne warunki jego uzyskania, w szczególności: datę udzielenia kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i inne koszty uzyskania, zobowiązania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty;

2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, komitet jest obowiązany umieszczać na swojej stronie internetowej i uaktualniać w taki sposób, aby informacje o kredytach i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty.

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, powinny być umieszczone na stronie internetowej komitetu co najmniej do dnia podania przez Państwową Komisję Wyborczą do wiadomości publicznej w trybie określonym w art. 87g ust. 7 sprawozdania wyborczego, o którym mowa w art. 87g ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1, sposób ich prowadzenia, a także sposób ich przekazania Państwowej Komisji Wyborczej, uwzględniając w szczególności:

1) zakres danych zawartych w rejestrach;

2) metody aktualizacji rejestrów;

3) sposób prezentacji informacji zawartych w rejestrach na stronie internetowej komitetu;

4) rodzaj i format oprogramowania nośnika elektronicznego, na którym przekazuje się rejestry Państwowej Komisji Wyborczej.”;

10) art. 87f otrzymuje brzmienie:

„Art. 87f. 1. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów ustawy podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych przekazanych komitetowi z naruszeniem przepisów ustawy, których komitet nie przyjął lub które zwrócił w terminie 30 dni od dnia przekazania.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych przekazanych komitetowi z naruszeniem przepisów ustawy, które to korzyści lub ich równowartość zostały, w terminie 14 dni od dnia doręczenia komitetowi postanowienia o odrzuceniu jego sprawozdania wyborczego, a w przypadku złożenia skargi, o której mowa w art. 87i ust. 1 – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy, dobrowolnie wpłacone na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby komitetu. Korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym komitet przekazuje temu urzędowi skarbowemu. Potwierdzenie przekazania korzyści majątkowej lub jej równowartości komitet przedstawia Państwowej Komisji Wyborczej.

4. Przyjęcie korzyści majątkowych z naruszeniem przepisów ustawy stwierdza Państwowa Komisja Wyborcza, w postanowieniu o odrzuceniu sprawozdania wyborczego.

5. W przypadku niewykonania czynności, o których mowa w ust. 3 zdanie pierwsze i drugie, albo jednej z tych czynności, Państwowa Komisja Wyborcza występuje do sądu przeciwko osobom, o których mowa w art. 84ba, o orzeczenie przepadku korzyści majątkowej lub jej równowartości oraz wydanie tej korzyści majątkowej lub zapłatę jej równowartości.

6. Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest Sąd Okręgowy w Warszawie.

7. Egzekucja korzyści majątkowej lub jej równowartości następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla siedziby komitetu.

8. Przejęte rzeczy ruchome, wierzytelności i inne prawa majątkowe naczelnik urzędu skarbowego spienięża według przepisów o egzekucji należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym.”;

11) w art. 87g:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pełnomocnik finansowy, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, przedkłada Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, zwane dalej „sprawozdaniem wyborczym”, wraz z opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu, rejestrami, o których mowa w art. 87ea, oraz dokumentami, o których mowa w ust. 4.”,

b) w ust. 4 skreśla się zdanie drugie,

c) uchyla się ust. 5 i 6,

d) w ust. 7 wyrazy „w terminie 7 dni” zastępuje się wyrazami „w terminie miesiąca” oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Sprawozdanie wyborcze przedkładane Państwowej Komisji Wyborczej, wraz z rejestrami, o których mowa w art. 87ea, podawane jest przez nią do wiadomości publicznej, na okres co najmniej 1 roku od dnia wyborów, w Biuletynie Informacji Publicznej.”;

12) w art. 87h:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia sprawozdania wyborczego:

1) przyjmuje sprawozdanie bez zastrzeżeń;

2) przyjmuje sprawozdanie, wskazując na jego uchybienia, albo

3) odrzuca sprawozdanie w wypadku stwierdzenia:

a) pozyskania lub wydatkowania środków komitetu z naruszeniem przepisów art. 84a ust. 3 oraz 87a albo limitu określonego w art. 84d,

b) przekazania komitetowi wyborczemu lub przyjęcia przez komitet środków finansowych lub wartości niepieniężnych z naruszeniem przepisów art. 85 ust. 1–3,

c) przeprowadzania zbiórek publicznych wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 87.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organy państwowe udzielają Państwowej Komisji Wyborczej, na jej żądanie, pomocy niezbędnej w badaniu sprawozdania wyborczego.”,

c) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Organy kontroli, rewizji i inspekcji, działające w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, współpracują z Państwową Komisją Wyborczą i są obowiązane do udostępniania Państwowej Komisji Wyborczej, na jej wniosek, wyników postępowań kontrolnych prowadzonych przez te organy.”,

d) w ust. 5 w zdaniu wstępnym wyrazy „W terminie 7 dni” zastępuje się wyrazami „W terminie 30 dni”;

13) art. 87j otrzymuje brzmienie:

„Art. 87j. 1. Komitet ulega rozwiązaniu z mocy prawa:

1) jeżeli nie zgłosił kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej;

2) jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania zgłoszonego przez komitet kandydata i pełnomocnik nie wniósł skargi, o której mowa w art. 42 ust. 4, albo Sąd Najwyższy nie uznał wniesionej skargi za zasadną;

3) jeżeli kandydat zgłoszony przez komitet został skreślony z listy kandydatów;

4) po przyjęciu sprawozdania wyborczego komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą;

5) po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia skargi, o której mowa w art. 87i ust. 1;

6) po wydaniu orzeczenia, o którym mowa w art. 87i ust. 2, uwzględniającego skargę na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania.

2. Informację o rozwiązaniu komitetu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, Państwowa Komisja Wyborcza podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Pełnomocnik finansowy komitetu, który uległ rozwiązaniu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, przedkłada Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie wyborcze w terminie określonym w art. 87g ust. 1.”;

14) art. 87k otrzymuje brzmienie:

„Art. 87k. Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów.”;

15) w art. 88f:

a) uchyla się pkt 1,

b) w pkt 2 wyrazy „w art. 85 ust. 4” zastępuje się wyrazami „w art. 86 ust. 1 i 2”,

c) w pkt 3 wyrazy „w art. 85 ust. 5 lub 6” zastępuje się wyrazami „art. 86 ust. 5”,

d) w pkt 4 wyrazy „w art. 85 ust. 7” zastępuje się wyrazami „w art. 86 ust. 4”;

16) w art. 88g:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „2 lub”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazuje komitetowi albo przyjmuje w imieniu komitetu środki finansowe lub wartości niepieniężne z naruszeniem przepisów art. 85 ust. 1–3,”,

c) dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) pozyskuje lub wydatkuje środki komitetu z naruszeniem przepisów art. 87a,”,

d) uchyla się pkt 3;

17) w art. 88h uchyla się pkt 1;

18) w art. 88i:

a) w ust. 1 w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) obowiązku prowadzenia, uaktualniania, umieszczenia na stronie internetowej komitetu lub przekazania Państwowej Komisji Wyborczej rejestrów, o których mowa w art. 87ea ust. 1”,

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Tej samej karze podlega pełnomocnik wyborczy, który dopuszcza do nieutworzenia w terminie strony internetowej komitetu, o której mowa w art. 84 ust. 2, lub nie wykonuje w terminie obowiązku powiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o jej utworzeniu, określonego w art. 84 ust. 3.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 573) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 90:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwych wyborów; zaświadczenie upoważnia do wzięcia udziału we wskazanym w nim głosowaniu w wyborach oraz w odbywającym się w tym samym terminie głosowaniu w referendum;”,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego, przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym, że:

1) głosowanie w referendum przeprowadza się w tych samych dniach, w których odbywa się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

2) w referendum mogą wziąć udział wyłącznie osoby ujęte w części A spisu wyborców;

3) zaświadczenia o prawie do głosowania wydane zgodnie z przepisami dotyczącymi wyborów do Parlamentu Europejskiego upoważniają do wzięcia udziału w referendum wyłącznie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; dopisuje się ich do spisu wyborców w części A;

4) zadania komisarzy wyborczych wykonują rejonowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.”;

2) w art. 92 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu co wybory do Parlamentu Europejskiego, w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.4)).”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się posłów do Parlamentu Europejskiego w liczbie określonej w przepisach prawa Unii Europejskiej.”;

2) [1] w art. 10 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Głosowanie w wyborach przeprowadza się w ciągu 2 dni.

4. Termin głosowania określa się na dzień wolny od pracy oraz dzień go poprzedzający.”;

3) w art. 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dla osób kończących 18 lat w drugim dniu głosowania sporządza się dodatkowy spis.”;

4) art. 101 otrzymuje brzmienie:

„Art. 101. 1. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych przekazanych komitetowi wyborczemu z naruszeniem przepisów ustawy, których komitet wyborczy nie przyjął lub które zwrócił w terminie 30 dni od dnia przekazania.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych przekazanych komitetowi wyborczemu z naruszeniem przepisów ustawy, które to korzyści lub ich równowartość zostały, w terminie 14 dni od dnia doręczenia komitetowi wyborczemu postanowienia o odrzuceniu jego sprawozdania wyborczego, a w przypadku skargi, o której mowa w art. 97 ust. 1 – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy, dobrowolnie wpłacone na konto urzędu skarbowego właściwego dla siedziby komitetu. Korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym komitet wyborczy przekazuje temu urzędowi skarbowemu. Potwierdzenie przekazania korzyści majątkowej lub jej równowartości komitet wyborczy przedstawia Państwowej Komisji Wyborczej.

4. Przyjęcie korzyści majątkowych z naruszeniem przepisów ustawy stwierdza Państwowa Komisja Wyborcza w postanowieniu o odrzuceniu sprawozdania wyborczego.

5. W przypadku niewykonania czynności, o których mowa w ust. 3 zdanie pierwsze i drugie, albo jednej z tych czynności. Państwowa Komisja Wyborcza występuje do sądu przeciwko podmiotom, o których mowa w art. 56, o orzeczenie przepadku korzyści majątkowej lub jej równowartości oraz wydanie tej korzyści majątkowej lub zapłatę jej równowartości.

6. Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest Sąd Okręgowy w Warszawie.

7. Egzekucja korzyści majątkowej lub jej równowartości następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla siedziby komitetu wyborczego.

8. Przejęte rzeczy ruchome, wierzytelności i inne prawa majątkowe naczelnik urzędu skarbowego spienięża według przepisów o egzekucji należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym.”;

5) art. 106 otrzymuje brzmienie:

„Art. 106. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej „lokalem wyborczym”, każdego z dni bez przerwy od godziny 800 do godziny 2000, a przerwa następuje od godziny 2000 pierwszego dnia do godziny 800 drugiego dnia.

2. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych lub aresztach śledczych może zakończyć się drugiego dnia głosowania wcześniej niż o godzinie określonej w ust. 1 w przypadku oddania głosu przez wszystkich wyborców. Skrócenie czasu głosowania zarządza obwodowa komisja wyborcza, po porozumieniu z kierownikiem szpitala, zakładu pomocy społecznej, zakładu karnego lub aresztu śledczego, powiadamiając o tym wyborców, wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) oraz właściwą okręgową komisję wyborczą.

3. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą odbywa się każdego z dni od godziny 800 do 2000 czasu miejscowego, z przerwą od godziny 2000 pierwszego dnia do godziny 800 drugiego dnia. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po drugim dniu głosowania w kraju, głosowanie rozpoczyna się w dniu poprzedzającym pierwszy dzień głosowania w kraju.”;

6) dodaje się art. 106a–106g w brzmieniu:

„Art. 106a. 1. Wyborca, który przez właściwy organ orzekający został zaliczony do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z uwzględnieniem art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.6)), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem do głosowania”.

2. W przypadku wyborcy, obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, skorzystać może osoba uznana w państwie pochodzenia za niepełnosprawną w stopniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Przepis ust. 1 stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

4. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania odbywającego się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych lub aresztach śledczych oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów wydawanych przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, potwierdzających uznanie za osobę niepełnosprawną w stopniu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 106b. 1. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety wyborcze, jak również kandydaci na posłów.

Art. 106c. 1. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

2. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do stałego rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać dane: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wniosek powinien zostać przedłożony przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania lub przez osobę, na rzecz której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a w przypadku wyborców, obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, tłumaczenie przysięgłe aktualnego dokumentu, o którym mowa w art. 106a ust. 5; udokumentowanie wieku przez osobę, o której mowa w art. 106a ust. 3, nie jest wymagane;

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

4. Akt pełnomocnictwa do głosowania, po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku, niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.

5. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

7. Gmina prowadzi wykaz sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania, w którym odnotowuje się fakt sporządzenia danego aktu.

Art. 106d. 1. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, o których mowa w art. 106a, art. 106b lub art. 106c ust. 2 i 3, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Przepis art. 106c ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Art. 106e. 1. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia w urzędzie gminy, w którym sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w wypadku:

1) śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

2) braku przesłanek, o których mowa w art. 106b ust. 1 lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 106b ust. 4;

3) wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

3. Fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania przed przekazaniem spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej odnotowuje w spisie wyborców wójt lub burmistrz (prezydent miasta), a po przekazaniu spisu –obwodowa komisja wyborcza właściwa dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Art. 106f. 1. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są zadaniem zleconym gminy i są wolne od opłat.

2. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach.

3. Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą.

Art. 106g. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, wzory: wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania i aktu pełnomocnictwa do głosowania, a także wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu sporządzanych aktów pełnomocnictwa do głosowania.”;

7) dodaje się art. 108a w brzmieniu:

„Art. 108a. 1. Do głosowania przez pełnomocnika mają zastosowanie, z zastrzeżeniem ust. 3–5, przepisy art. 105 ust. 4 i 5.

2. Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.

3. Obwodowa komisja wyborcza odnotowuje nazwisko i imię pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt pełnomocnictwa do głosowania załącza do spisu wyborców.

4. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania.

5. Jeżeli pełnomocnictwo do głosowania zostało cofnięte lub wygasło, obwodowa komisja wyborcza odmawia wydania pełnomocnikowi karty do głosowania i zatrzymuje akt pełnomocnictwa.”;

8) w art. 115 w ust. 2 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) wyborców głosujących przez pełnomocnika;”;

9) dodaje się art. 117a w brzmieniu:

„Art. 117a. 1. Komisja obwodowa ustala wyniki głosowania po zakończeniu głosowania w drugim dniu.

2. Komisja obwodowa po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu:

1) zapieczętowuje otwór urny;

2) ustala protokolarnie:

a) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania,

b) liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie wyborców,

c) liczbę kart wydanych – na podstawie podpisów osób w spisie wyborców.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, komisja obwodowa umieszcza w opieczętowanych pakietach odrębnie karty niewykorzystane i spis wyborców, które wraz z urną pozostają w lokalu komisji.

4. Po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu i wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, przewodniczący komisji zamyka lokal komisji i opieczętowuje wejście do lokalu pieczęcią komisji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) zapewnia ochronę lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.

5. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2, komisja obwodowa podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej, po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 4, przez wywieszenie protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych w budynku, w którym mieści się siedziba komisji; przepis art. 115 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Wzór protokołu ustala, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza.

6. Przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu komisja obwodowa stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na wejściu do lokalu komisji, a także na pakietach z kartami do głosowania oraz ze spisem wyborców, są nienaruszone.

7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu, w tym również zasady udzielania przez Policję pomocy wójtom, burmistrzom (prezydentom miast) w celu prawidłowej ochrony tych lokali.

8. Szczegółowy sposób wykonywania przez komisję obwodową czynności, o których mowa w ust. 2–6, określa, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza, zapewniając poszanowanie zasad przeprowadzania wyborów oraz ochronę urny, pakietów i dokumentów związanych z wyborami.

9. Przepisy ust. 2–8 stosuje się do obwodów głosowania utworzonych na polskim statku morskim i za granicą, z tym że:

1) obowiązek zapewnienia ochrony lokalu komisji, o którym mowa w ust. 4, spoczywa odpowiednio na kapitanie statku i konsulu;

2) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania oraz obowiązki kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu;

3) minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania oraz obowiązki konsula w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu.”;

10) w art. 128 w ust. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika;”;

11) w art. 131 w ust. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wyborców głosujących przez pełnomocnika;”;

12) dodaje się art. 164a i 164b w brzmieniu:

„Art. 164a. Kto pobiera od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania opłatę za głosowanie w jego imieniu – podlega karze grzywny.

Art. 164b. Kto udziela pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą – podlega karze aresztu albo grzywny.”;

13) w art. 166 wyrazy „i art. 157–162” zastępuje się wyrazami „ , art. 157–162, art. 164a i art. 164b.”.

Art. 4.
[2] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2009 r. (M.P. Nr 72, poz. 917) art. 3 pkt 2 w zakresie, w jakim wprowadza głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ciągu 2 dni, jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP.

[2] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2009 r. (M.P. Nr 72, poz. 917) art. 4 w związku z art. 3 jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-01
  • Data wejścia w życie: 2009-12-16
  • Data obowiązywania: 2009-12-16
  • Dokument traci ważność: 2011-08-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA