| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 listopada 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka Sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 107, poz. 892) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) opakowania drewniane w formie skrzyń, pudeł wytworzonych w całości lub w części z drewna o grubości większej niż 6 mm, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Wymagań określonych w § 2 i 3 nie stosuje się do roślin podatnych na porażenie przez węgorka sosnowca oraz drewna i kory, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, pochodzących z Republiki Portugalskiej, jeżeli zostały one poddane zabiegom zapewniającym zniszczenie węgorka sosnowca w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie.”.

§ 2.
Wymagań określonych w § 3 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 nie stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r. do pochodzącego z Republiki Portugalskiej drewna opakowaniowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wytworzonego poza jej terytorium.
§ 3.
Wymagań określonych w § 3 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 nie stosuje się do:

1) pochodzących z Republiki Portugalskiej opakowań drewnianych w formie pudeł wytworzonych z drewna o grubości 6 mm lub mniejszej,

2) pochodzącego z Republiki Portugalskiej drewna opakowaniowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wytworzonego poza jej terytorium

– wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie wcześniej jednak niż w dniu 16 czerwca 2009 r., w odniesieniu do których nie zastosowano metod zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca określonych w § 4 pkt 2 lit. b rozporządzenia wymienionego w § 1.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. A. Ławniczak

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają:

– postanowienia decyzji Komisji 2009/420/WE z dnia 28 maja 2009 r. zmieniającej decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek Sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (Dz. Urz. UE L 135 z 30.05.2009, str. 29),

– postanowienia decyzji Komisji 2009/462/WE z dnia 12 czerwca 2009 r. wprowadzającej odstępstwo od pkt 1 lit. d) załącznika do decyzji 2006/133/WE, zmienionej decyzją 2009/420/WE, w zakresie daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do podatnego drewna pochodzącego spoza wyznaczonych obszarów (Dz. Urz. UE L 150 z 13.06.2009, str. 21).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »