Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 23 października 2009 r.

o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551 i Nr 219, poz. 1706) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:

„Art. 90a. 1. Rada powiatu może, w drodze uchwały, podwyższyć wysokość kwot pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym, wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie.

2. Podwyższenie wysokości pomocy, o której mowa w ust. 1, może być zróżnicowane i uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych w uchwale rady powiatu.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-24
  • Data wejścia w życie: 2010-01-24
  • Data obowiązywania: 2010-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw