REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 221 poz. 1740

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób, szczegółowy zakres i terminy przekazywania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w imieniu funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają, do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) podmiocie sprawozdawczym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o funduszach”;

2) towarzystwie – rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o funduszach;

3) funduszu funduszy – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny lub subfundusze wydzielone w funduszu inwestycyjnym lokujące co najmniej 50 % swoich aktywów w tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o obrocie”;

4) instrumentach finansowych – rozumie się przez to instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie;

5) depozycie bankowym – rozumie się przez to wkład pieniężny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.5));

6) instrumentach rynku pieniężnego – rozumie się przez to instrumenty, o których mowa w art. 2 pkt 21 ustawy o funduszach;

7) krótkiej sprzedaży– rozumie się przez to technikę inwestycyjną, o której mowa w art. 107 ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach;

8) terminie pierwotnym – rozumie się przez to:

a) czas obowiązywania umów, z których wynikają instrumenty finansowe, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływa termin jej rozliczenia,

b) okres od daty emisji do daty wykupu lub umorzenia – w przypadku dłużnych papierów wartościowych,

c) okres spłaty określony w umowie – w przypadku należności i zobowiązań,

d) termin spłaty ostatniej raty – w przypadku należności lub zobowiązań rozłożonych na raty;

9) pozostałym okresie zapadalności – rozumie się przez to okres pozostały do terminu zapadalności danego instrumentu dłużnego;

10) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się raport sprawozdawczy;

11) kodzie ISIN – rozumie się przez to kod instrumentu finansowego, który jest określony w standardzie ISO 6166.

§ 3.
Dane przekazywane do NBP sporządza się na podstawie zapisów w księgach rachunkowych podmiotów sprawozdawczych, a także innych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny.

Rozdział 2

Raporty sprawozdawcze

§ 4.

1. Raport sprawozdawczy stanowi zestaw formularzy sprawozdawczych wypełnianych przez towarzystwo w imieniu podmiotu sprawozdawczego, którym zarządza.

2. Raport sprawozdawczy zawiera dane według ostatniej dostępnej w okresie sprawozdawczym wyceny, dokonanej zgodnie z zapisami w statucie i określonej przez przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 5.
1. Towarzystwo, w imieniu podmiotu sprawozdawczego, którym zarządza, sporządza raport sprawozdawczy na formularzach, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Towarzystwo, w imieniu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, sporządza raport sprawozdawczy odrębnie dla tego funduszu oraz dla każdego z subfunduszy, z uwzględnieniem ust. 3.

3. Towarzystwo, w imieniu funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 2, sporządza raport sprawozdawczy dla tego funduszu wyłącznie na formularzu FIN.01, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

4. Towarzystwo, w imieniu funduszu inwestycyjnego otwartego, sporządza raport sprawozdawczy na formularzach: FIN.02–FIN.11, FIN.14–FIN.16 oraz FIN.21–FIN.25, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

5. Towarzystwo, w imieniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, sporządza raport sprawozdawczy na formularzach: FIN.02–FIN.12, FIN.14–FIN.16 oraz FIN.21–FIN.25, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

6. Towarzystwo, w imieniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, niebędącego funduszem sekurytyzacyjnym, sporządza raport sprawozdawczy na formularzach: FIN.02–FIN.12, FIN.14 oraz FIN.17–FIN.25, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

7. Towarzystwo, w imieniu funduszu sekurytyzacyjnego, sporządza raport sprawozdawczy na formularzach: FIN.02–FIN.07, FIN.09–FIN.11, FIN.13–FIN.14 oraz FIN.17–FIN.25, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

8. Towarzystwo, w imieniu podmiotu sprawozdawczego, sporządza raport sprawozdawczy na formularzu FIN.01, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia:

1) przed przekazaniem pierwszego raportu sprawozdawczego do NBP;

2) po dokonaniu zmiany danych objętych formularzem FIN.01 identyfikujących podmiot sprawozdawczy lub danych osób reprezentujących podmiot sprawozdawczy.

§ 6.
Towarzystwo, w imieniu podmiotu sprawozdawczego, którym zarządza, sporządza:

1) miesięczne raporty sprawozdawcze tych podmiotów sprawozdawczych, które dokonują wyceny swoich aktywów zgodnie z postanowieniami statutu raz w miesiącu lub częściej,

2) kwartalne raporty sprawozdawcze tych podmiotów sprawozdawczych, które dokonują wyceny swoich aktywów zgodnie z postanowieniami statutu rzadziej niż raz w miesiącu

– z zastrzeżeniem § 5 ust. 8, począwszy od danych za okres, w którym dokonano pierwszej wyceny aktywów podmiotu sprawozdawczego.

§ 7.
Ostatnim dniem okresu sprawozdawczego, na który sporządza się miesięczny lub kwartalny raport sprawozdawczy, jest ostatni dzień odpowiedniego miesiąca lub kwartału roku kalendarzowego.
§ 8.
1. Towarzystwo, w imieniu podmiotu sprawozdawczego, w celu dokonania korekty przekazanych danych, sporządza nowy raport sprawozdawczy zawierający dane prawidłowe za okres, którego dotyczy korekta. Nowy raport sprawozdawczy zawiera wyłącznie te formularze, na których wprowadzono korekty danych.

2. Towarzystwo, w imieniu podmiotu sprawozdawczego, po dokonaniu przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz po zbadaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta sporządza raporty sprawozdawcze odpowiednio: według stanu na koniec pierwszego półrocza roku obrotowego oraz według stanu na koniec roku obrotowego. Raport sprawozdawczy stanowi zestaw wyłącznie tych formularzy, które zawierają dane skorygowane w wyniku odpowiednio: przeglądu lub badania.

Rozdział 3

Grupy podmiotów sprawozdawczych

§ 9.

1. Towarzystwo przekazuje do NBP raport sprawozdawczy, w którym klasyfikuje fundusz inwestycyjny lub subfundusze wydzielone w funduszu inwestycyjnym, którymi zarządza, według kryterium polityki inwestycyjnej, do jednej z następujących grup:

1) fundusze hedgingowe;

2) subfundusze hedgingowe;

3) fundusze nieruchomości;

4) subfundusze nieruchomości;

5) fundusze akcyjne;

6) subfundusze akcyjne;

7) fundusze dłużnych papierów wartościowych;

8) subfundusze dłużnych papierów wartościowych;

9) fundusze zrównoważone;

10) subfundusze zrównoważone;

11) fundusze stabilnego wzrostu;

12) subfundusze stabilnego wzrostu;

13) fundusze pozostałe;

14) subfundusze pozostałe.

2. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje się odpowiednio jako fundusz lub subfundusz hedgingowy, jeżeli zgodnie ze statutem lub prowadzoną polityką inwestycyjną spełnia łącznie następujące warunki:

1) prowadzi politykę inwestycyjną uwzględniającą co najmniej dwa spośród poniższych kryteriów:

a) stosuje zaawansowane techniki inwestycyjne, mające na celu osiąganie dodatniego wyniku inwestycyjnego, niezależnie od tendencji rynkowych,

b) systematycznie korzysta z mechanizmów pozwalających na generowanie dużych zysków przy relatywnie małych zainwestowanych środkach własnych, poprzez zaciąganie kredytów lub pożyczek o znacznym udziale w aktywach funduszu lub poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych, lub poprzez zastosowanie innych technik inwestycyjnych, przy czym łączna ekspozycja funduszu przy uwzględnieniu stosowania tych mechanizmów istotnie przewyższa wartość aktywów funduszu,

c) wykorzystuje w dużym stopniu krótką sprzedaż instrumentów finansowych;

2) towarzystwo zarządzające funduszem pobiera wynagrodzenie za zarządzanie, uzależnione od wyników inwestycyjnych funduszu.

3. Do grupy funduszy lub subfunduszy hedgingowych zalicza się w szczególności fundusze funduszy hedgingowych.

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny lub subfundusz nie spełnia warunków określonych w ust. 2 lub 3, zaliczenie podmiotu sprawozdawczego do grupy, o której mowa w ust. 1 pkt 3–14, następuje na podstawie:

1) kryterium podstawowego, które stanowi zapis w statucie funduszu inwestycyjnego, wskazujący rodzaj funduszu lub subfunduszu lub takie określenie zasad polityki inwestycyjnej, które umożliwia jednoznaczne zdefiniowanie rodzaju funduszu lub subfunduszu;

2) kryterium pomocniczego, które stanowią zadeklarowane w statucie funduszu inwestycyjnego limity inwestycyjne, z zastrzeżeniem ust. 8–14.

5. Kryterium pomocnicze stosuje się w przypadku, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie kryterium podstawowego. W przypadku niezgodności klasyfikacji dokonanej na podstawie kryterium podstawowego i pomocniczego stosuje się kryterium podstawowe.

6. Za minimalny limit inwestycyjny przyjmuje się deklarowany przez fundusz inwestycyjny w statucie minimalny udział aktywów, które podmiot sprawozdawczy inwestuje w jeden typ lokat.

7. Za maksymalny limit inwestycyjny przyjmuje się deklarowany przez fundusz inwestycyjny w statucie maksymalny udział aktywów, które podmiot sprawozdawczy inwestuje w jeden typ lokat.

8. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje się odpowiednio jako fundusz lub subfundusz nieruchomości, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego ustala minimalny limit inwestycji bezpośrednich lub pośrednich w nieruchomości na poziomie co najmniej 50 % aktywów. Przez inwestycje pośrednie w nieruchomości rozumie się nabycie akcji lub udziałów spółek, których przedmiotem działalności jest kupno lub sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, przy czym nabyte akcje lub udziały stanowią co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki i nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

9. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje się odpowiednio jako fundusz lub subfundusz akcyjny, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego ustala minimalny limit inwestycyjny dla akcji lub udziałów, z wyjątkiem określonych w ust. 8, na poziomie wyższym niż 50 % aktywów.

10. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje się odpowiednio jako fundusz lub subfundusz dłużnych papierów wartościowych, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego ustala minimalny limit inwestycyjny dla dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego na poziomie wyższym niż 50 % aktywów.

11. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje się odpowiednio jako fundusz lub subfundusz zrównoważony, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego ustala minimalne limity inwestycyjne funduszu lub subfunduszu w akcje, inne udziałowe instrumenty finansowe lub udziały, z wyjątkiem określonych w ust. 8, w przedziale od powyżej 20 % do 50 % aktywów włącznie, a maksymalny limit inwestycyjny funduszu lub subfunduszu w akcje, inne udziałowe instrumenty finansowe lub udziały, z wyjątkiem określonych w ust. 8, w przedziale od powyżej 40 % do 70 % aktywów włącznie. Minimalne limity inwestycyjne dla pozostałych typów lokat nie przekraczają 50 % aktywów.

12. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje się odpowiednio jako fundusz lub subfundusz stabilnego wzrostu, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego ustala minimalne limity inwestycyjne funduszu lub subfunduszu w akcje, inne udziałowe instrumentyfinansowe lub udziały, z wyjątkiem określonych w ust. 8, w przedziale od powyżej 20 % do 40 % aktywów włącznie, a maksymalny limit inwestycyjny funduszu lub subfunduszu w akcje, inne udziałowe instrumenty finansowe lub udziały, z wyjątkiem określonych w ust. 8, nie przekracza 40 % aktywów. Minimalne limity inwestycyjne dla pozostałych typów lokat nie przekraczają 50 % aktywów.

13. Jeżeli w statucie funduszu inwestycyjnego nie zostały zadeklarowane limity inwestycyjne, o których mowa w ust. 8–12, a zapisy statutu jednoznacznie wskazują, że spełniony jest jeden z warunków określonych w ust. 8–12, fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje się odpowiednio, zgodnie z ust. 8–12.

14. Fundusze inwestycyjne lub subfundusze, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2 i 3 albo w ust. 8–13, klasyfikuje się jako fundusze lub subfundusze pozostałe.

15. Fundusz funduszy klasyfikuje się na podstawie kryterium podstawowego lub pomocniczego, o których mowa w ust. 4. W przypadku zastosowania kryterium pomocniczego, fundusz funduszy klasyfikuje się do tej grupy funduszy, których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub inne tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania stanowią więcej niż 50 % aktywów. W przypadku gdy nie jest możliwe wskazanie takiego funduszu lub ich grupy, fundusz funduszy klasyfikuje się do grupy funduszy pozostałych.

§ 10.
1. Towarzystwo przekazuje do NBP raport sprawozdawczy, w którym klasyfikuje fundusz inwestycyjny lub subfundusze wydzielone w funduszu inwestycyjnym, którymi zarządza, do jednej z następujących grup, według kryterium geograficznego alokacji aktywów:

1) fundusze aktywów krajowych;

2) subfundusze aktywów krajowych;

3) fundusze aktywów zagranicznych;

4) subfundusze aktywów zagranicznych.

2. Fundusz inwestycyjny lub subfundusz klasyfikuje się odpowiednio jako fundusz lub subfundusz aktywów krajowych albo fundusz lub subfundusz aktywów zagranicznych, na podstawie zapisu w statucie funduszu inwestycyjnego. Jeżeli zapisy określają, że udział lokat określonych w art. 147 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach lub instrumentów finansowych, których emitentami lub dysponentami są instytucje krajowe, w wartości aktywów funduszu lub subfunduszu jest większy lub równy 50 %, fundusz lub subfundusz klasyfikuje się odpowiednio jako fundusz lub subfundusz aktywów krajowych. W pozostałych przypadkach fundusz lub subfundusz kwalifikuje się odpowiednio jako fundusz lub subfundusz aktywów zagranicznych.

Rozdział 4

Przekazywanie raportów sprawozdawczych do NBP

§ 11.

1. Towarzystwo, w imieniu podmiotów sprawozdawczych, przekazuje do NBP raporty sprawozdawcze określone w § 5 ust. 3–8 oraz w § 8.

2. Towarzystwo przekazuje do NBP raporty sprawozdawcze w terminie do dwudziestego drugiego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy, z zastrzeżeniem § 12 i 13. Jeżeli dwudziesty drugi dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, raporty sprawozdawcze przekazuje się w terminie do pierwszego dnia roboczego po dwudziestym drugim dniu miesiąca.

§ 12.
Towarzystwo przekazuje do NBP raporty sprawozdawcze, które zawierają dane skorygowane w wyniku przeglądu lub badania odpowiednio: nie później niż w terminie 2 miesięcy i 15 dni kalendarzowych od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego i nie później niż w terminie 5 miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego.
§ 13.
Dane wykazywane w formularzu FIN.01 są przekazywane:

1) nie później niż na jeden dzień roboczy przed przekazaniem pierwszego raportu sprawozdawczego do NBP;

2) niezwłocznie po dokonaniu zmiany danych objętych formularzem FIN.01 identyfikujących podmiot sprawozdawczy lub danych osób reprezentujących podmiot sprawozdawczy.

§ 14.
Towarzystwo przekazuje do NBP raporty sprawozdawcze opatrzone identyfikatorem podmiotu sprawozdawczego nadanym przez NBP.
§ 15.
1. Raporty sprawozdawcze są przekazywane w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy NBP: sprawozdawczosc.nbp.pl.

2. Dostęp do portalu sprawozdawczego odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP.

Rozdział 5

Podstawowe wymogi sprawozdawcze

§ 16.

1. Dane, ujęte w księgach rachunkowych w walucie obcej, w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w walucie polskiej.

2. Dane dotyczące stanów, ujęte w księgach rachunkowych w walucie obcej, na koniec okresu sprawozdawczego w raporcie sprawozdawczym wykazuje się według ostatniego dostępnego średniego kursu obowiązującego w danym okresie sprawozdawczym, ogłaszanego dla danej waluty przez NBP.

3. Dane dotyczące transakcji, ujęte w księgach rachunkowych w walucie obcej, w raporcie sprawozdawczym wykazuje się według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, obowiązującego w dniu ujęcia transakcji w księgach rachunkowych funduszu inwestycyjnego.

4. Jeżeli wartości stanów lub transakcji dotyczące podmiotu sprawozdawczego są wyrażone w walutach, dla których NBP nie wylicza kursu, zastosowanie mają przepisy określone w § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

5. Liczbę udziałowych papierów wartościowych, udziałów, certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa i innych tytułów uczestnictwa w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w wartościach rzeczywistych, z dokładnością do trzech cyfr po przecinku.

6. Dane dotyczące wartości zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa lub wydania i wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w raporcie sprawozdawczym wykazuje się jako sumę wartości transakcji ustalonych zgodnie z zasadami wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

§ 17.
Dane dotyczące stanów na początek okresu sprawozdawczego, wykazywane w formularzach sprawozdawczych określonych w załączniku do rozporządzenia, w raporcie sprawozdawczym wprowadza się w wysokości stanów wykazywanych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.
§ 18.
Towarzystwo jest obowiązane do przekazywania do NBP wyjaśnień zaistniałych zmian metodyki sporządzania raportów sprawozdawczych w formie elektronicznej wskazanej przez NBP.
§ 19.
Towarzystwo przekazuje do NBP w formie elektronicznej wskazanej przez NBP:

1) informacje umożliwiające określenie pełnej charakterystyki papierów wartościowych z kodem ISIN, w przypadku braku możliwości jej ustalenia przez NBP;

2) dodatkowe informacje umożliwiające uzupełnienie charakterystyki papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych bez kodu ISIN, w przypadku braku możliwości jej ustalenia przez NBP.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20.

Przepisy niniejszego rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do raportu sprawozdawczego za czerwiec 2010 r., a w przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 2 – za II kwartał 2010 r.
§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

Załącznik 1. [FORMULARZE SPRAWOZDAWCZE I OBJAŚNIENIA DO FORMULARZY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 r. (poz. 1740)

FORMULARZE SPRAWOZDAWCZE I OBJAŚNIENIA DO FORMULARZY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-24
  • Data wejścia w życie: 2010-04-01
  • Data obowiązywania: 2010-04-01
  • Dokument traci ważność: 2014-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA