REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 222 poz. 1752

USTAWA

z dnia 2 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych]
W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do spłaty pozostałego po 20 latach systematycznej i terminowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu mają zastosowanie przepisy ustawy, z pominięciem przepisów dotyczących przejściowego wykupienia odsetek oraz przepisów art. 8a i art. 9 ust. 1.”;

2) w art. 10b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb stosowania oraz sposób rozliczeń umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6, a także sposób rozliczeń z tytułu umorzenia w ciężar budżetu państwa i z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych, o których mowa w art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6, oraz z tytułu zmniejszenia zadłużenia z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umorzenia zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, o których mowa w art. 11b, uwzględniając zapewnienie sprawności udzielania pomocy państwa w tym zakresie.”;

3) po art. 11a dodaje się art. 11 b i 11c w brzmieniu:

„Art. 11b. Kredytobiorcy, dokonującemu spłaty zadłużenia na warunkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11 ust. 6, zmniejsza się o 50 % zadłużenie z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umarza się 50 % zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, stanowiących podstawę do zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 6 ustawy.

Art. 11c. Z budżetu państwa przeznacza się środki finansowe na spłatę wierzytelności banków z tytułu zmniejszenia zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek, o których mowa w art. 11b.”;

4) po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu:

„Art. 12b. 1. Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wyrażającego zgodę na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu lub kredytów zaciągniętych przez spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia może dokonać za swoich członków spłat, o których mowa w art. 11b.

2. Po dokonaniu spłat, o których mowa w ust. 1, spółdzielni przysługuje roszczenie do członków o zwrot środków finansowych stanowiących równowartość dokonanej spłaty. Spółdzielnia nie może żądać od członków, za których dokonała spłaty zadłużenia na warunkach określonych w art. 11b, spłat wyższych od tych jakie ciążyłyby na członku gdyby spłacał zadłużenie na podstawie art. 7 i art. 11.”.

Art. 2. [Warunki umorzenia zadłużenia wobec Skarbu Państwa]
1. Kredytobiorcy:

1) którego przeciętny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku wyniósł mniej niż 110 % kwoty najniższej emerytury wynikającej z komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłaszanego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) obowiązującego w tym kwartale oraz

2) wobec którego przed wejściem w życie niniejszej ustawy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne dotyczące zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu,

zadłużenie wobec Skarbu Państwa podlega umorzeniu przez bank.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, bank odstępuje od egzekucji względem poręczyciela, przeciwko któremu bank dochodzi roszczenia.

Art. 3. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190 i Nr 65, poz. 545.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-28
  • Data wejścia w życie: 2010-01-01
  • Data obowiązywania: 2010-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA