| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

Na podstawie art. 53b ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) minimalne kwoty, jakie powinien posiadać cudzoziemiec na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu, który:

a) przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na tym terytorium, zwanych dalej „studiami”, także w przypadku gdy podjął studia na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które zamierza kontynuować lub uzupełnić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jest naukowcem, który przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu prowadzenia badań naukowych na podstawie umowy o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego, zawartej z placówką naukową zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw nauki,

c) posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1–7), z adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą placówką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– zwany dalej „cudzoziemcem”;

2) dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem.

§ 2.
1. Cudzoziemiec powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 800 złotych na każdy miesiąc pobytu:

1) przez okres 12 miesięcy lub

2) przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec, który przybył lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, powinien posiadać dodatkowe środki finansowe w wysokości co najmniej 450 złotych na członka rodziny na każdy miesiąc pobytu:

1) przez okres 12 miesięcy lub

2) przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

§ 3.
1. Cudzoziemiec powinien posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak niż:

1) 200 złotych, jeżeli przybył z państwa trzeciego sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 złotych, jeżeli przybył z europejskiego państwa trzeciego,

3) 2 500 złotych, jeżeli przybył z nieeuropejskiego państwa trzeciego

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec, który przybył lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, powinien posiadać dla każdego z członków rodziny bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak niż:

1) 200 złotych, jeżeli przybył z państwa trzeciego sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 złotych, jeżeli przybył z europejskiego państwa trzeciego,

3) 2 500 złotych, jeżeli przybył z nieeuropejskiego państwa trzeciego

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

§ 4.
1. Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu w wysokości, o której mowa w § 2 i 3, są:

1) czek podróżny;

2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

3) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dokument potwierdzający przyznane stypendium strony polskiej lub przyznanie innego stypendium przez podmiot krajowy lub zagraniczny.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, muszą być potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

§ 5.
Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinny posiadać niektóre grupy cudzoziemców na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1019).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »