| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 3 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych (Dz. U. Nr 75, poz. 679) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane przygotowywać i rozpowszechniać audycje informujące o bieżących wydarzeniach publicznych oraz o stanowiskach partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.”;

2) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mają obowiązek rozpowszechniania audycji przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących sprawach publicznych.”,

b) dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:

„3. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mają obowiązek rozpowszechniania audycji przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców w bieżących sprawach publicznych.

4. Czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 2 i 3, wynosi dla:

1) audycji radiowych przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących sprawach publicznych – nie mniej niż 180 minut w okresie jednego miesiąca;

2) audycji telewizyjnych przedstawiających stanowiska partii politycznych w bieżących sprawach publicznych – nie mniej niż 180 minut w okresie jednego miesiąca;

3) audycji radiowych przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców – nie mniej niż 60 minut w okresie jednego miesiąca;

4) audycji telewizyjnych przedstawiających stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców – nie mniej niż 60 minut w okresie jednego miesiąca.

5. Audycja telewizyjna przedstawiająca stanowiska partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców będzie rozpowszechniana w godzinach 1600–2300.

6. Audycja radiowa przedstawiająca stanowiska partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców będzie rozpowszechniana w godzinach 600–1900.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane do składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdań kwartalnych z realizacji obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 3, nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie kwartalne, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.”;

4) uchyla się § 5.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 3 grudnia 2009 r. (poz. 1774)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »