| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego;

2) jednostkach – należy przez to rozumieć Centrum Doradztwa oraz ośrodki wojewódzkie;

3) planie finansowym – należy przez to rozumieć roczny plan finansowy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy, sporządzany z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

§ 2.
1. Jednostki prowadzą gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych opracowywanych, opiniowanych, zatwierdzanych oraz zmienianych w trybie przepisów ustawy.

2. Plan finansowy jest ustalany na okres roku kalendarzowego.

§ 3.
Projekt planu finansowego na następny rok jest opracowywany z uwzględnieniem wysokości dotacji zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na dany rok.
§ 4.
Plan finansowy Centrum Doradztwa składa się z:

1) części tabelarycznej, sporządzonej zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) części opisowej, zawierającej szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych przychodów i kosztów jednostki, w szczególności uzasadnienie kosztów jednostki finansowanych z dotacji celowej.

§ 5.
Plan finansowy ośrodków wojewódzkich składa się z:

1) części tabelarycznej, zawierającej wielkości liczbowe przychodów i kosztów roku poprzedniego oraz wielkości liczbowe przychodów i kosztów przewidywanych na rok objęty planem finansowym, sporządzonej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia;

2) części opisowej, zawierającej szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych przychodów i kosztów ośrodka wojewódzkiego, w szczególności uzasadnienie kosztów jednostki finansowanych z dotacji celowej.

§ 6.
1. Jednostki tworzą fundusz statutowy.

2. Fundusz statutowy tworzy się z równowartości składników majątku nabytych w trybie ustawy, stanowiących wyposażenie jednostek w dniu rozpoczęcia przez nie działalności, po uwzględnieniu należności i zobowiązań przejętych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy.

3. Zysk netto jednostek przeznacza się na fundusz statutowy.

4. Stratę netto jednostek pokrywa się z funduszu statutowego.

5. Fundusz statutowy zwiększa się o fundusz rezerwowy utworzony na podstawie dotychczasowych przepisów według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

§ 7.
1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Centrum Doradztwa albo ośrodków wojewódzkich dokonuje odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo sejmik województwa.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne, związane z wyborem podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego, ponoszą jednostki.

3. Centrum Doradztwa oraz ośrodki wojewódzkie przedkładają roczne sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi albo sejmikowi województwa.

§ 8.
1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządza się w układzie określonym odpowiednio w § 4 i 5 i przedkłada do zatwierdzenia odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi albo sejmikowi województwa.

2. Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jednostki przesyłają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz właściwemu wojewodzie, w terminie do dnia 10 maja roku następującego po roku, który obejmuje sprawozdanie.

§ 9.
Przepisy § 4 i 5 mają zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania i wykonywania planu finansowego na 2011 r.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 162, poz. 1149).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2009 r. (poz. 1780)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »