REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 226 poz. 1832

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50531 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.2)), obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze, dostępny za pomocą usług internetowych udostępnianych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości;

2) sądzie – rozumie się przez to wydział sądu właściwy do prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego;

3) użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która jest uprawniona do uwierzytelniania się na danym koncie;

4) użytkowniku masowym – rozumie się przez to użytkownika komunikującego się z sądem za pomocą przeznaczonego do tego celu własnego oprogramowania;

5) uwierzytelnieniu – rozumie się przez to identyfikację użytkownika na potrzeby uzyskania przez niego, w zakresie posiadanych uprawnień, dostępu do konta;

6) elektronicznym potwierdzeniu wniesienia pisma – rozumie się przez to zestaw danych jednoznacznie wskazujący wnoszone pismo, użytkownika je wnoszącego oraz datę wniesienia pisma;

7) nazwie użytkownika – rozumie się przez to jawne, niepowtarzalne i przyporządkowane użytkownikowi dane, wykorzystywane przez tę osobę do składania podpisu elektronicznego;

8) zatwierdzaniu treści pisma – rozumie się przez to czynność użytkownika wytwarzającego pismo, powodującą brak możliwości zmiany treści pisma, oraz czynności kolejnych użytkowników oznaczające akceptację treści pisma;

9) elektronicznych aktach sprawy – rozumie się przez to zbiór dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym dotyczących danej sprawy, udostępniany uprawnionym użytkownikom za pośrednictwem ich kont.

§ 2.
1. Wniesienie pisma procesowego za pomocą systemu teleinformatycznego przez użytkownika innego niż użytkownik masowy dokonuje się kolejno przez:

1) uwierzytelnienie użytkownika;

2) utworzenie pisma w systemie teleinformatycznym;

3) nieodwracalne zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę, o ile z wniesieniem pisma związana jest opłata.

2. Niezwłocznie po wniesieniu pisma, o którym mowa w ust. 1, system teleinformatyczny wytwarza elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma i automatycznie umieszcza je w elektronicznych aktach sprawy.

§ 3.
1. Wniesienie pisma lub pism przez użytkownika masowego dokonuje się kolejno przez:

1) utworzenie pisma lub pism z wykorzystaniem własnego oprogramowania przeznaczonego do komunikacji użytkownika z systemem teleinformatycznym sądu;

2) uwierzytelnienie użytkownika;

3) wprowadzenie pisma lub pism do systemu teleinformatycznego;

4) nieodwracalne zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę, o ile z wniesieniem pisma lub pism związana jest opłata.

2. Niezwłocznie po wniesieniu pisma lub pism, o którym mowa w ust. 1, system teleinformatyczny wytwarza elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma lub pism i automatycznie umieszcza je w odpowiednich elektronicznych aktach spraw.

3. Wymagania techniczne systemu teleinformatycznego dla dokonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, udostępniane są przez sąd za pośrednictwem stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 4.
Użytkownik będący radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa może wnosić pisma procesowe w sposób, o którym mowa w § 2 lub 3.
§ 5.
Jeżeli do wniesienia pisma procesowego wymagane jest łączne współdziałanie więcej niż jednej osoby, po utworzeniu pisma w systemie teleinformatycznym wymagane jest także:

1) wskazanie przez użytkownika wytwarzającego pismo w systemie teleinformatycznym sposobu reprezentacji oraz nazw użytkowników dla pozostałych osób, które uprawnione są do łącznego działania za stronę, i zatwierdzenie treści pisma bez jego wniesienia;

2) ujawnienie pisma w systemie teleinformatycznym użytkownikom wskazanym w sposób określony w pkt 1;

3) zatwierdzenie treści pisma przez każdego z użytkowników, o których mowa w pkt 2.

§ 6.
1. Jeżeli pismo procesowe jest wnoszone przez współuczestników sporu, do wniesienia pisma wymagane jest także wskazanie przez użytkownika wytwarzającego pismo w systemie teleinformatycznym nazw pozostałych użytkowników wnoszących pismo i zatwierdzenie treści pisma bez jego wniesienia.

2. Przepisy § 5 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2009-12-31
  • Data obowiązywania: 2009-12-31
  • Dokument traci ważność: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA