REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 226 poz. 1837

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 9 i 13 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony – osobę, o której mowa w § 1;

2) podmiot – jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 9 i 13 ustawy;

3) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3.
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu jest:

1) dla uprawnionego wskazanego w art. 2 pkt 1 ustawy – minister właściwy do spraw zagranicznych;

2) dla uprawnionych wskazanych w art. 2 pkt 2 i 4 ustawy – osoba właściwa dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

§ 4.
1. Nagroda roczna może zostać przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot:

1) osiągnął dodatni wynik finansowy;

2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu.

2. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował w podmiocie stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody przez co najmniej kolejnych sześć miesięcy w roku obrotowym.

3. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który w okresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 5.
1. W terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego przez podmiot za rok obrotowy z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, występuje do organu właściwego:

1) dyrektor generalny służby zagranicznej – w przypadku uprawnionego zatrudnionego w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 13 ustawy;

2) rada jednostki – w przypadku uprawnionego zatrudnionego w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 9 ustawy.

2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) miejscowość i datę;

2) nazwę podmiotu i jego siedzibę;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) oznaczenie adresata wniosku;

5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;

6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego wraz z zakresem pełnionych obowiązków;

7) datę objęcia stanowiska;

8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres objęty wnioskiem;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;

10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;

11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;

12) podpis wnioskodawcy albo organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy lub sprawozdanie z wykonania planu finansowego;

2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu, jeżeli sprawozdanie podlega zatwierdzeniu.

§ 6.
Przyznanie nagrody rocznej uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 4, następuje w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożenia przez podmiot prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Przyznanie nagrody rocznej wymaga uzasadnienia.
§ 7.
Informację o przyznaniu nagrody rocznej uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 4 ustawy, organ właściwy do przyznania nagrody przesyła do organu nadzorującego podmiot.
§ 8.
Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1, dotyczący nagrody rocznej za rok 2008 może zostać złożony, a nagroda roczna, o której mowa w § 6, za rok 2008 może zostać przyznana, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Borkowski

 

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2009-12-31
  • Data obowiązywania: 2009-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA