| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 3 września 2009 r.

o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1473) w polskim przekładzie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 101, poz. 492), prostuje się następujące błędy:

w art. 3 ust. 1 lit. g) zamiast wyrażenia „określenie „komunikacja międzynarodowa”, powinno być wyrażenie „określenie „transport międzynarodowy””,

w art. 3 ust. 1 lit. h) ppkt (ii) zamiast wyrażenia „wszelkie osoby prawne, spółki, spółki osobowe i stowarzyszenia utworzone na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w Umawiającym się Państwie;”, powinno być wyrażenie „wszelkie osoby prawne, spółki osobowe i stowarzyszenia utworzone na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w Umawiającym się Państwie;”,

w art. 4 ust. 1 zamiast zdania „Określenie to nie obejmuje jednak żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł lub majątku położonego tylko w tym Państwie.”, powinno być zdanie „Określenie to nie obejmuje jednak żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego tylko w tym Państwie.”,

w art. 6 ust. 2 zamiast zdania „Statki, barki i samoloty nie stanowią majątku nieruchomego.”, powinno być zdanie „Statki, barki, pojazdy drogowe i samoloty nie stanowią majątku nieruchomego.”,

w art. 10 ust. 2 zamiast wyrażenia „Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, lecz podatek ten nie może przekroczyć:

a) 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli właścicielem dywidend jest spółka, której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %;”,

powinno być wyrażenie „Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, lecz, jeśli odbiorca dywidend jest osobą do nich uprawnioną, podatek ten nie może przekroczyć:

a) 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną do dywidend jest spółka, której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %;”,

w art. 10 zamiast ustępu 3 w brzmieniu: „Użyte w tym artykule określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji.”, powinien być ustęp 3 w brzmieniu: „Użyte w tym artykule określenie „dywidendy” oznacza dochód z akcji, akcji górniczych, akcji założycielskich lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji.”,

w art. 10 ust. 4 zamiast wyrażenia „właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania”, powinno być wyrażenie „osoba uprawniona do dywidend, mająca miejsce zamieszkania”,

w art. 11 zamiast ustępu 2 w brzmieniu: „Jednakże odsetki takie mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale, gdy odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.”, powinien być ustęp 2 w brzmieniu: „Jednakże odsetki takie mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale, gdy odbiorca odsetek jest osobą do nich uprawnioną, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.”,

w art. 11 ust. 4 zamiast wyrażenia „właściciel odsetek mający miejsce zamieszkania”, powinno być wyrażenie „osoba uprawniona do odsetek mająca miejsce zamieszkania”,

w art. 11 ust. 5 zamiast zdania „Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, zakład lub stałą placówkę, w związku z których działalnością powstało zadłużenie, z tytułu którego są wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka.”, powinno być zdanie „Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z których działalnością powstało zadłużenie, z tytułu którego są wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka.”,

w art. 11 ust. 6 zamiast zdania „Jeżeli między dłużnikiem a właścicielem odsetek lub między nimi obydwoma a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki i dlatego odsetki mające związek z roszczeniem wynikającym z długu, z tytułu którego są wypłacane, przekraczają kwotę, którą dłużnik i właściciel odsetek uzgodniliby bez tych stosunków, to postanowienia tego artykułu stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty.”, powinno być zdanie „Jeżeli między dłużnikiem a osobą uprawnioną do odsetek lub między nimi obydwoma a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki i dlatego odsetki mające związek z roszczeniem wynikającym z długu, z tytułu którego są wypłacane, przekraczają kwotę, którą dłużnik i osoba uprawniona do odsetek uzgodniliby bez tych stosunków, to postanowienia tego artykułu stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty.”,

w art. 12 ust. 2 zamiast wyrażenia „ich właścicielem,”, powinno być wyrażenie „osobą do nich uprawnioną,”,

w art. 12 ust. 4 zamiast wyrażenia „właściciel należności licencyjnych, mający miejsce zamieszkania”, powinno być wyrażenie „osoba uprawniona do należności licencyjnych, mająca miejsce zamieszkania”,

w art. 12 ust. 6 zamiast zdania „Jeżeli między płatnikiem a właścicielem należności licencyjnych lub między nimi obydwoma a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki i dlatego kwota opłat licencyjnych, mająca związek z użytkowaniem, prawem lub informacją, przekracza kwotę, którą płatnik i właściciel należności licencyjnych uzgodniliby bez tych stosunków, to postanowienia niniejszego artykułu stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty.”, powinno być zdanie „Jeżeli między płatnikiem a osobą uprawnioną do należności licencyjnych lub między nimi obydwoma a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki i dlatego kwota opłat licencyjnych, mająca związek z użytkowaniem, prawem lub informacją, przekracza kwotę, którą płatnik i osoba uprawniona do należności licencyjnych uzgodniliby bez tych stosunków, to postanowienia niniejszego artykułu stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty.”,

w art. 15 ust. 2 lit. a) zamiast wyrażenia „roku kalendarzowego”, powinno być wyrażenie „roku podatkowego”,

w art. 16 zamiast wyrażenia „w radzie zarządzającej spółki”, powinno być wyrażenie „w zarządzie spółki”,

w art. 19 ust. 3 zamiast wyrażenia „działalnością handlową”, powinno być wyrażenie „działalnością gospodarczą”,

w art. 21 ust. 1 zamiast wyrażenia „jeżeli okres pobytu tej osoby nie przekracza dwu lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu.”, powinno być wyrażenie „przez okres nie przekraczający dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszej wizyty w tym celu.”,

w art. 24 ust. 2 lit. b) zamiast wyrażenia „posiadany dochód lub majątek”, powinno być wyrażenie „dochód osiągany lub posiadany majątek”,

w art. 27 ust. 1 zamiast zdania „Właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały informacje konieczne do stosowania postanowień niniejszej umowy, a także informacje o ustawodawstwie wewnętrznym Umawiających się Państw, dotyczące podatków wymienionych w niniejszej umowie, w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, jakie ono przewiduje, nie jest sprzeczne z umową, jak również informacje zapobiegające uchylaniu się od opodatkowania.”, powinno być zdanie „Właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały informacje konieczne do stosowania postanowień niniejszej umowy, a także informacje o ustawodawstwie wewnętrznym Umawiających się Państw, dotyczące podatków wymienionych w niniejszej umowie, w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, jakie ono przewiduje, nie jest sprzeczne z umową.”.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »