| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 5,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zajęcia dydaktyczne objęte programem szkolenia mogą prowadzić osoby, które posiadają:

1) wykształcenie wyższe;

2) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe odpowiadające zakresowi tematycznemu prowadzonych zajęć.”;

2) w § 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zakres tematyczny programów szkoleń, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.”,

b) uchyla się ust. 4;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Szkolenie prowadzi się w formie:

1) stacjonarnej, w tym w formie ćwiczeń;

2) kształcenia na odległość.”;

4) w § 7 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) stacjonarnej, innej niż forma ćwiczeń – uczestniczył w co najmniej 90 % godzin zajęć dydaktycznych objętych programem szkolenia,”;

5) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sporządzania, w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy”, planu działalności rolnośrodowiskowej w zakresie:

a) części ogólnej oraz pkt 1–3 i 5–7 części szczegółowej, a także pkt 1 załącznika do tego planu,

b) pkt 4 części szczegółowej oraz pkt 2 załącznika do tego planu

– o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 i Nr 161, poz. 1286);”;

6) w § 9:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiadają:

a) wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika lub na kierunkach pokrewnych albo

b) wykształcenie wyższe i mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem doradztwa rolniczego w wojewódzkim ośrodku doradztwa rolniczego lub w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu lub w Częstochowie, lub w ośrodku doradztwa rolniczego, lub w izbie rolniczej, poświadczony odpowiednio przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego lub prezesa izby rolniczej;”,

b) dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:

„6. Wpisu na listę doradców rolniczych dokonuje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten wpis, złożony do dyrektora Centrum.

7. Wniosek o wpis na listę doradców rolniczych zawiera informacje określone w ust. 4.

8. Do wniosku o wpis na listę doradców rolniczych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 3.”;

7) w § 10 w ust. 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) posiadają:

a) wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu, biologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika lub na kierunkach pokrewnych albo

b) wykształcenie wyższe i mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem doradztwa rolniczego w wojewódzkim ośrodku doradztwa rolniczego lub w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach, Płońsku, Przysieku, Radomiu, Starym Polu, Wrocławiu lub w Częstochowie, lub w ośrodku doradztwa rolniczego, lub w izbie rolniczej, poświadczony odpowiednio przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego lub prezesa izby rolniczej;

2) odbyły szkolenie:

a) dla działania „Program rolnośrodowiskowy”, którego przedmiotem jest zakres tematyczny dotyczący tego działania, w tym uwzględniający specyfikę doradzania wykonywanego przez doradców rolnośrodowiskowych, i posiadają zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia,

b) w zakresie dotyczącym minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance), i posiadają zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia;”,

b) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:

„5. Wpisu na listę doradców rolnośrodowiskowych dokonuje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten wpis, złożony do dyrektora Centrum.

6. Wniosek o wpis na listę doradców rolnośrodowiskowych zawiera informacje określone w ust. 3.

7. Do wniosku o wpis na listę doradców rolno-środowiskowych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 2.”;

8) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na listę ekspertów przyrodniczych wpisuje się osoby, które:

1) posiadają pisemną rekomendację instytucji naukowej lub dyrektora parku narodowego, lub regionalnego konserwatora przyrody, lub pozarządowej organizacji przyrodniczej w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w rozpoznawaniu gatunków ptaków lub siedlisk przyrodniczych, wydaną na podstawie udziału w sporządzaniu planów ochrony obszarów chronionych lub inwentaryzacji przyrodniczej, lub monitoringu przyrodniczego, lub publikacji naukowych dotyczących gatunków ptaków lub siedlisk przyrodniczych, lub działań z zakresu czynnej ochrony przyrody;

2) odbyły szkolenie dla działania „Program rolnośrodowiskowy”, którego przedmiotem jest zakres tematyczny dotyczący tego działania, w tym uwzględniający specyfikę doradzania wykonywanego przez ekspertów przyrodniczych, i posiadają zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia;

3) złożyły przed dyrektorem Centrum z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Potwierdzeniem spełnienia wymagań określonych w ust. 2 pkt 1 jest zaświadczenie wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska niezwłocznie przekazuje dyrektorowi Centrum informację o osobach, którym wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4.”,

d) dodaje się ust. 8–10 w brzmieniu:

„8. Wpisu na listę ekspertów przyrodniczych dokonuje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten wpis, złożony do dyrektora Centrum.

9. Wniosek o wpis na listę ekspertów przyrodniczych zawiera informacje określone w ust. 5.

10. Do wniosku o wpis na listę ekspertów przyrodniczych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 2.”;

9) w § 12:

a) w ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) złożyły przed Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem.”,

b) dodaje się ust. 8–10 w brzmieniu:

„8. Wpisu na listę doradców leśnych dokonuje się na wniosek osoby ubiegającej się o ten wpis, złożony do dyrektora Centrum.

9. Wniosek o wpis na listę doradców leśnych zawiera informacje określone w ust. 5.

10. Do wniosku o wpis na listę doradców leśnych dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 3.”;

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Doradcy rolniczy są obowiązani do uczestniczenia w kształceniu uzupełniającym, prowadzonym przez Centrum, w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) w gospodarstwie rolnym oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym gospodarstwie, w terminie określonym przez dyrektora Centrum.

2. Doradcy rolnośrodowiskowi i eksperci przyrodniczy są obowiązani do uczestniczenia w kształceniu uzupełniającym, prowadzonym przez Centrum, w związku ze zmianą przepisów dotyczących działania „Program rolnośrodowiskowy”, w terminie określonym przez dyrektora Centrum.”;

11) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Doradcy rolnośrodowiskowi są obowiązani zarejestrować w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum plan działalności rolnośrodowiskowej oraz zmiany tego planu do dnia 9 czerwca roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.

2. Dyrektor Centrum, przed zarejestrowaniem w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum, przydziela doradcom rolnośrodowiskowym, na ich wniosek, indywidualny kod dostępu umożliwiający rejestrację w tym systemie.”;

12) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Dyrektor Centrum skreśla doradcę rolniczego, doradcę rolnośrodowiskowego, eksperta przyrodniczego lub doradcę leśnego odpowiednio z listy doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych lub z listy doradców leśnych, jeżeli:

1) podmiot, któremu świadczono usługi doradcze, poniósł szkodę z winy doradcy rolniczego, doradcy rolnośrodowiskowego, eksperta przyrodniczego lub doradcy leśnego, w związku ze świadczeniem przez nich tych usług,

2) w przypadku doradcy rolniczego – doradca rolniczy:

a) wykonuje czynności doradcze niezgodnie z metodyką doradzania, o której mowa w § 9 ust. 1,

b) nie uczestniczył w kształceniu uzupełniającym, o którym mowa w § 14 ust. 1,

3) w przypadku doradcy rolnośrodowiskowego – doradca rolnośrodowiskowy:

a) nie uczestniczył w kształceniu uzupełniającym, o którym mowa w § 14 ust. 2,

b) nie dokonał rejestracji planu działalności rolnośrodowiskowej zgodnie z § 14a,

4) w przypadku eksperta przyrodniczego – ekspert przyrodniczy:

a) nie uczestniczył w kształceniu uzupełniającym, o którym mowa w § 14 ust. 2,

b) wykonał niepoprawnie dokumentację przyrodniczą,

5) w przypadku doradcy leśnego – doradca leśny wykonuje czynności doradcze niezgodnie z metodyką doradzania, o której mowa w § 12 ust. 1

– a okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, istotnie wpływają na świadczone usługi doradcze lub uniemożliwiają ocenę świadczonych usług doradczych, lub są spowodowane brakiem należytej staranności doradcy rolniczego, doradcy rolnośrodowiskowego, eksperta przyrodniczego lub doradcy leśnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, skreślenie eksperta przyrodniczego z listy ekspertów przyrodniczych następuje na wniosek regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

3. Dyrektor Centrum pisemnie informuje o skreśleniu z listy doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych lub z listy doradców leśnych odpowiednio doradcę rolniczego, doradcę rolnośrodowiskowego, eksperta przyrodniczego lub doradcę leśnego oraz:

1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

2) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

3) regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku skreślenia eksperta przyrodniczego z listy ekspertów przyrodniczych,

4) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – w przypadku skreślenia doradcy leśnego z listy doradców leśnych

– w terminie 7 dni od dnia dokonania skreślenia.

4. Osobie skreślonej z listy doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych lub z listy doradców leśnych przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3.”.

§ 2.
Szkolenia dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 3.
1. Osoby, które uzyskały uprawnienia do doradzania na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia, z tym że do dnia 28 lutego 2010 r.:

1) doradcy rolnośrodowiskowi, którzy do dnia wejścia w życie rozporządzenia nie odbyli szkolenia dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w zakresie dotyczącym minimalnych wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance), są obowiązani do odbycia tego szkolenia i złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu zagadnień objętych tym szkoleniem;

2) eksperci przyrodniczy są obowiązani do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest potwierdzane zaświadczeniem wydanym przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

§ 4.
Doradcy rolnośrodowiskowi są obowiązani zarejestrować plany działalności rolnośrodowiskowej sporządzone w 2008 r. i 2009 r. w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie do dnia 31 stycznia 2010 r.
§ 5.
1. Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie skreśla:

1) doradcę rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego, który nie dopełnił obowiązków określonych w § 3, odpowiednio z listy doradców rolnośrodowiskowych lub z listy ekspertów przyrodniczych;

2) doradcę rolnośrodowiskowego, który nie dopełnił obowiązku określonego w § 4, z listy doradców rolnośrodowiskowych, jeżeli niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia ocenę świadczonych usług doradczych lub jest spowodowane brakiem należytej staranności doradcy rolnośrodowiskowego.

2. Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie pisemnie informuje o skreśleniu z listy doradców rolnośrodowiskowych lub z listy ekspertów przyrodniczych odpowiednio doradcę rolnośrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego oraz:

1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

2) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

3) regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku skreślenia eksperta przyrodniczego z listy ekspertów przyrodniczych

– w terminie 7 dni od dnia dokonania skreślenia.

3. Osobie skreślonej z listy doradców rolnośrodowiskowych lub ekspertów przyrodniczych przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »