| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2009–2012,

podpisany w Sopocie dnia 1 września 2009 r.

PROTOKÓŁ
O WSPÓŁPRACY MIĘDZY MINISTREM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A MINISTERSTWEM KULTURY FEDERACJI ROSYJSKIEJ NA LATA 2009 –2012

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, zwani dalej „Stronami”,

na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, z dnia 25 sierpnia 1993 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą rozwijać projekty oraz inicjatywy zapoczątkowane w trakcie trwania Sezonu Polskiego w Rosji i Sezonu Rosyjskiego w Polsce.

Artykuł 2

Strony będą wspierać współpracę między teatrami polskimi i rosyjskimi, w tym Teatru Narodowego w Warszawie i Państwowego Rosyjskiego Akademickiego Teatru im. A.S.Puszkina (Aleksandryjskiego) w Sankt Petersburgu, oraz udzielą pomocy przy przyjmowaniu i wysyłaniu:

1) rosyjskich uczestników i obserwatorów na coroczny Międzynarodowy Festiwal „Kontakt” (Toruń);

2) rosyjskich uczestników i obserwatorów na Międzynarodowy Festiwal „Dialog” (Wrocław);

3) rosyjskich uczestników i obserwatorów na Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Konfrontacje teatralne” (Lublin);

4) rosyjskich uczestników i obserwatorów na Festiwal „Warszawskie Spotkania Teatralne” (Warszawa);

5) polskich uczestników i obserwatorów na coroczny festiwal Nowego Dramatu (Moskwa);

6) polskich uczestników i obserwatorów na coroczny Międzynarodowy Festiwal „Bałtycki Dom” (Sankt Petersburg);

7) polskich uczestników i obserwatorów na Międzynarodowy Festiwal Teatralny im. A.P. Czechowa (Moskwa).

Artykuł 3

Strony będą wspierać współpracę Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie z Państwowym Akademickim Teatrem Wielkim Rosji w Moskwie oraz Teatrem Maryjskim w Sankt Petersburgu.

Artykuł 4

Strony udzielą pomocy w realizacji programu „Polski teatr wczoraj i dziś” w Centrum im. Meyerholda w Moskwie.

Artykuł 5

Strony udzielą pomocy w wysyłaniu i przyjmowaniu:

1) rosyjskich uczestników i obserwatorów na coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (Warszawa);

2) polskich uczestników i obserwatorów na coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Moskiewska Jesień” (Moskwa);

3) polskich uczestników na Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów im. F. Chopina (Moskwa);

4) polskich uczestników na Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Mikołaja Rimskiego-Korsakowa (Sankt Petersburg);

5) rosyjskich uczestników na Międzynarodowy Konkurs wokalny im. Stanisława Moniuszki (Warszawa).

Artykuł 6

Strony będą sprzyjać reaktywacji Międzynarodowego Festiwalu „Zielona Góra” w Zielonej Górze, i w tym celu mogą zostać określone format i warunki udziału w tym przedsięwzięciu każdej ze Stron.

Artykuł 7

Strony będą wspierać współpracę między bibliotekami w zakresie wymiany książek, wypożyczeń materiałów bibliotecznych, wymiany specjalistów bibliotecznych, w szczególności między Biblioteką Narodową w Warszawie i Biblioteką Narodową w Sankt Petersburgu oraz Państwową Biblioteką Federacji Rosyjskiej w Moskwie.

Artykuł 8

W dziedzinie kinematografii Strony będą wspierać:

1) współpracę między polskimi i rosyjskimi instytucjami, organizacjami i producentami filmowymi, przede wszystkim przy realizacji wspólnej produkcji filmów w ramach Europejskiej Konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 roku;

2) współpracę między polskimi i rosyjskimi stowarzyszeniami twórców filmowych oraz filmotekami narodowymi;

3) udział w międzynarodowych festiwalach filmowych, zgodnie z ich regulaminami, odbywających się na terytorium państw Stron;

4) udział polskich i rosyjskich uczestników i obserwatorów w następujących festiwalach:

a) Festiwalu Filmów Rosyjskich (Soczi, czerwiec),

b) Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (Gdynia, wrzesień);

5) organizację corocznych przeglądów filmowych na zasadzie wzajemności, takich jak:

a) Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Warszawą”,

b) Festiwal Filmów Polskich „Wisła” w Moskwie;

6) udział w międzynarodowych festiwalach filmowych, zgodnie z regulaminami tych festiwali, odbywających się na terytorium państw Stron, w szczególności w:

a) Krakowskim Festiwalu Filmowym,

b) Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”,

c) Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Lubuskie Lato Filmowe” w Łagowie,

d) Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym,

e) Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE w Łodzi,

f) Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu;

g) Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Moskwie,

h) Festiwalu Festiwali w Sankt Petersburgu,

i) Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych i Dokumentalnych „Message To Man” w Sankt Petersburgu,

j) Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Czelabińsku,

k) Międzynarodowym Festiwalu Młodego Kina „Bałtyckie Debiuty” w Świetłogorsku.

Artykuł 9

Strony będą sprzyjać organizacji Festiwalu Kultury Rosyjskiej w Gdańsku oraz Festiwalu Kultury Polskiej w Sankt Petersburgu (lipiec/sierpień każdego roku).

Artykuł 10

Strony będą wspierać:

1) współpracę polskich i rosyjskich szkół artystycznych funkcjonujących według prawa państw Stron;

2) współpracę między uczelniami artystycznymi, jak również wymianę nauczycieli akademickich i studentów wyżej wymienionych uczelni;

3) udział przedstawicieli szkół i uczelni artystycznych w konferencjach, seminariach, sesjach i szkoleniach w zakresie szkolnictwa artystycznego i teorii sztuki, organizowanych przez drugą Stronę;

4) wymianę informacji o imprezach artystycznych (szkoleniach, konkursach, festiwalach).

Artykuł 11

Strony będą popierać współpracę między polskimi i rosyjskimi organizacjami i instytucjami kultury działającymi w sferze muzyki, teatru i sztuk wizualnych, jak również działalność polskich i rosyjskich organizacji pozarządowych w tych dziedzinach.

Artykuł 12

Strony będą wspierać udział artystów i zespołów ludowych w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych odbywających się w obydwu państwach, jak również wymianę specjalistów w zakresie kultury ludowej i twórczości amatorskiej.

Artykuł 13

Strony będą wspierać współpracę między polskimi i rosyjskimi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony i konserwacji zabytków.

Artykuł 14

Strony mają zamiar współpracować, w ramach swoich kompetencji, w celu zapewnienia warunków dla rozwoju działalności kulturalnej mniejszości narodowych: polskiej w Federacji Rosyjskiej i rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz okażą pomoc związkom i innym organizacjom społeczno-kulturalnym tych mniejszości.

Artykuł 15

Strony będą wspierać współpracę między polskimi i rosyjskimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematyką polsko-rosyjskich relacji kulturowych na przestrzeni dziejów.

Artykuł 16

Strony będą sprzyjać współpracy muzeów, w tym między innymi:

1) Muzeum Zamkowego w Malborku z Państwowym Ermitażem w Sankt Petersburgu;

2) Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z Rosyjskim Muzeum Etnograficznym w Sankt Petersburgu;

3) Muzeum Etnograficznego w Warszawie i Muzeum Rosyjskiego w Sankt Petersburgu;

4) Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie z Państwowym Muzeum Sztuk Plastycznych im. A.S. Puszkina;

5) Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” i Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie.

Artykuł 17

Strony będą wspierać wzajemną współpracę między instytucjami państw Stron, odpowiadającymi za ochronę dziedzictwa kulturowego, włączając w to:

1) zapobieganie nielegalnemu wywozowi dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe Polski i Rosji, zgodnie ze stosownymi normami prawa międzynarodowego oraz prawem wewnętrznym obydwu państw Stron;

2) wymianę materiałów informacyjnych i innych oraz informacji o przygotowywanych seminariach i konferencjach;

3) udział specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w konferencjach i seminariach, dotyczących tej problematyki oraz organizacji staży i pobytów studyjnych.

Artykuł 18

Strony będą wspierać współpracę między archiwami polskimi i rosyjskimi, w szczególności między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Federalną Agencją Archiwalną.

Artykuł 19

Strony będą wspierać współpracę właściwych instytucji w realizacji przedsięwzięć w Polsce i w Rosji związanych z obchodami:

1) w 2009 roku – 200-lecia urodzin Juliusza Słowackiego i Mikołaja Gogola;

2) w 2010 roku – Roku Chopinowskiego i 150. rocznicy urodzin Antoniego Czechowa.

Artykuł 20

Realizując wymianę kulturalną Strony będą kierowały się następującymi warunkami:

1) przy wymianie zespołów twórczych, delegacji i poszczególnych przedstawicieli:

a) Strona wysyłająca bierze na siebie następujące koszty:

– ubezpieczenie uczestników na wypadek nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, jeśli prawo do pomocy medycznej nie wynika z przepisów prawa Strony przyjmującej,

– międzynarodowych przelotów i przewozu uczestników, ich bagażu i rekwizytów w obie strony,

b) Strona przyjmująca bierze na siebie następujące koszty:

– zakwaterowania,

– wyżywienia,

– wynajmu pomieszczeń,

– obsługę techniczną,

– zapewnia informację we wszystkich rodzajach środków masowego przekazu,

– zapewnia przygotowanie druków i materiałów reklamowych,

– zapewnia transport na swoim terytorium, zgodnie z programem pobytu,

– ponosi opłaty celne i zapewnia pomoc przy formalnościach celnych na swoim terytorium,

– zapewnia usługi tłumacza, a w razie potrzeby także osoby towarzyszącej (pilota);

2) przy wymianie wystaw muzealnych i organizacji dużych projektów warunki i zasady finansowania i realizacji zostaną określone w odrębnych umowach, zawartych pomiędzy organizatorami, przy udziale Stron.

Artykuł 21

Każda ze Stron będzie zabiegać w swoim Ministerstwie Spraw Zagranicznych o wydanie bezpłatnych wiz dla wszystkich uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach niniejszego Protokołu.

Artykuł 22

Do niniejszego Protokołu, za zgodą Stron, mogą być wprowadzone zmiany i uzupełnienia sporządzone na piśmie.

Artykuł 23

Niniejszy Protokół wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2012 roku.

infoRgrafika

Link do wersji obcojęzycznej

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »