| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 70) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są:

1) orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, zwanej dalej „ustawą”,

2) dowód osobisty, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy,

4) orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15 %), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy,

6) dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy,

7) decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy,

8) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)), w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy,

9) zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy,

10) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy,

11) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy,

12) książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.2)),

13) legitymacja osoby represjonowanej, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.3)),

14) dokument wystawiony przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym lub inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym, w przypadku osób, o których mowa w art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

15) dokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny, w przypadku osób, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 tej ustawy,

16) zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orzeczenie właściwego organu orzekającego wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.4))

– oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

§ 2.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 104, poz. 879 i Nr 181, poz. 1523 oraz z 2006 r. Nr 119, poz. 818).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1709.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 1788, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.

Załącznik 1. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 16 lutego 2010 r. (poz. 152)

OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Portal Skarbiec.Biz S.A.

Portal Skarbiec.Biz S.A. - największy w Polsce niezależny serwis o prawie, finansowaniu, gospodarce i rynku kapitałowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »