| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przeznaczania i powoływania absolwentów szkół wyższych, zwanych dalej „absolwentami”, do odbycia przeszkolenia wojskowego;

2) tryb zwalniania z przeszkolenia wojskowego;

3) przebieg odbywania przeszkolenia wojskowego.

§ 2.
1. Absolwentów uznanych za zdolnych do czynnej służby wojskowej wojskowy komendant uzupełnień przeznacza do odbycia przeszkolenia wojskowego.

2. Przeznaczenie absolwenta do odbycia przeszkolenia wojskowego polega na wstępnym określeniu dla niego specjalności wojskowej, w której będzie się szkolił, a także rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, lub rodzaju wojsk i służb. W ramach przeznaczenia można określić również jednostkę wojskową, w której będzie prowadzone szkolenie. Przy przeznaczeniu, w miarę możliwości, uwzględnia się wnioski absolwenta co do terminu i miejsca odbywania przeszkolenia wojskowego.

3. Przeznaczenie absolwenta do odbycia przeszkolenia wojskowego uwarunkowane jest potrzebami uzupełnieniowymi Sił Zbrojnych w czasie pokoju, w okresie trwania obowiązku odbywania przeszkolenia wojskowego, z uwzględnieniem terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych na potrzeby czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

4. Absolwenta przeznacza się do odbycia przeszkolenia wojskowego stosownie do jego predyspozycji zdrowotnych i psychofizycznych, poziomu i kierunku wykształcenia lub studiów, wykonywanego lub wyuczonego zawodu oraz innych kwalifikacji i zainteresowań przydatnych w służbie.

5. Przeznaczenie absolwenta do odbycia przeszkolenia wojskowego może być zmienione w przypadku zmiany warunków, o których mowa w ust. 3 i 4.

6. Absolwenta będącego żołnierzem rezerwy, o którym mowa w art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, przeznacza się do odbycia przeszkolenia wojskowego na zasadach określonych w ust. 1–5, o ile od ukończenia przez niego szkoły wyższej nie upłynął termin określony w art. 93 ust. 2 ustawy.

7. Fakt przeznaczenia absolwenta do odbycia przeszkolenia wojskowego wojskowy komendant uzupełnień stwierdza wpisem w ewidencji wojskowej oraz w wojskowym dokumencie osobistym absolwenta.

§ 3.
1. Absolwenci przeznaczeni do odbycia przeszkolenia wojskowego podlegają powołaniu na to przeszkolenie w terminie określonym w art. 93 ust. 2 ustawy.

2. Absolwentów przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy na podstawie art. 92 ust. 2a ustawy złożą prośbę o odbycie zasadniczej służby wojskowej, można powołać do tej służby w terminie określonym w art. 93 ust. 2 ustawy.

§ 4.
1. Kartę powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego doręcza się nie wcześniej niż na 90 dni i nie później niż na 14 dni przed terminem stawienia się do czynnej służby wojskowej, określonym w tej karcie.

2. Terminów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do absolwentów, którzy bez uzasadnionej przyczyny:

1) nie spełnili wojskowego obowiązku meldunkowego;

2) nie stawili się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w przepisach dotyczących kwalifikacji wojskowej;

3) nie zgłosili się na wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, karta powołania może być doręczona w każdym terminie, nie później jednak niż w określonym w niej terminie stawienia się do czynnej służby wojskowej.

4. Za zgodą lub na wniosek absolwenta podlegającego odbyciu czynnej służby wojskowej doręczenie karty powołania może nastąpić w innym terminie, niż określono w ust. 1.

§ 5.
1. W przypadku gdy absolwent, któremu doręczono kartę powołania, nie może z powodu obłożnej choroby albo innej usprawiedliwionej przyczyny stawić się do odbycia przeszkolenia wojskowego w terminie określonym w tej karcie, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień. Po ustaniu przyczyn nieobecności absolwent, któremu doręczono kartę powołania, niezwłocznie zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając w tej sprawie zaświadczenie lekarskie albo inne dokumenty usprawiedliwiające fakt nieobecności.

2. Niedotrzymanie terminu określonego w karcie powołania jest usprawiedliwione, jeżeli absolwent ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o niemożności stawienia się.

3. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, informuje dowódcę jednostki wojskowej o przyczynie niestawienia się absolwenta do odbycia przeszkolenia wojskowego oraz uchyla kartę powołania.

§ 6.
Jeżeli powołany absolwent nie stawił się do odbycia przeszkolenia wojskowego w terminie i miejscu określonych w karcie powołania albo stawił się po upływie wyznaczonego terminu, dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.
§ 7.
1. Absolwentów, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego, przyjmuje się do jednostki wojskowej.

2. Przyjęcie absolwentów do jednostki wojskowej obejmuje:

1) stwierdzenie ich tożsamości;

2) ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej;

3) dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sanitarnohigienicznych;

4) umundurowanie i wyekwipowanie;

5) określenie specjalności wojskowej;

6) przydzielenie do pododdziału;

7) wyznaczenie na stanowisko służbowe lub powierzenie funkcji wojskowej;

8) nadanie stopnia wojskowego i tytułu podchorążego;

9) dopełnienie obowiązku meldunkowego.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, prowadzi się z zachowaniem indywidualnego charakteru przyjęcia każdego absolwenta.

§ 8.
1. W celu przeprowadzenia przyjęcia absolwentów, o którym mowa w § 7, dowódca jednostki wojskowej:

1) powołuje komisję do spraw przyjęcia absolwentów, zwaną dalej „komisją”, w składzie:

a) przewodniczący – szef sztabu jednostki wojskowej, a w przypadku braku takiego stanowiska w etacie jednostki wojskowej – inny żołnierz zawodowy wykonujący analogiczne zadania służbowe.

b) członkowie:

– przedstawiciele komórek wewnętrznych właściwych do spraw personalnych, wychowawczych oraz logistyki,

– lekarz;

2) określa obowiązki osób wchodzących w skład komisji;

3) organizuje punkt przyjęcia absolwentów.

2. W skład komisji może zostać włączony kapelan wojskowy.

3. Powołanie komisji, obowiązki osób wchodzących w jej skład oraz organizację punktu przyjęcia absolwentów dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym.

§ 9.
Stawienie się absolwentów do odbycia przeszkolenia wojskowego dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym oraz w wojskowym dokumencie osobistym absolwenta. W rozkazie tym podaje się:

1) termin (dzień, miesiąc, rok), w którym absolwenci stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego;

2) imienny wykaz absolwentów, którzy stawili się do odbycia przeszkolenia wojskowego;

3) adres zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące;

4) przydział do pododdziałów oraz wyznaczenie na stanowiska służbowe lub powierzenie funkcji wojskowych;

5) nadanie stopnia wojskowego i tytułu podchorążego oraz specjalności wojskowej.

§ 10.
Termin (dzień, miesiąc, rok) stawienia się absolwenta w jednostce wojskowej do odbycia przeszkolenia wojskowego ogłoszony w rozkazie dziennym dowódcy tej jednostki jest datą rozpoczęcia pełnienia czynnej służby wojskowej.
§ 11.
1. Przeszkolenie wojskowe polega na:

1) szkoleniu w wytypowanych jednostkach wojskowych przez okres do sześciu tygodni, a następnie

2) praktyce w jednostce wojskowej na stanowisku służbowym przewidzianym dla podoficera przez okres do sześciu tygodni.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kończy się złożeniem egzaminu.

3. Żołnierza odbywającego przeszkolenie wojskowe, zwanego dalej „żołnierzem”, który nie zdał egzaminu, o którym mowa w ust. 2, pozbawia się tytułu podchorążego i przenosi do innej jednostki wojskowej celem odbycia pozostałego okresu przeszkolenia wojskowego na stanowisku szeregowego.

4. Na zakończenie przeszkolenia wojskowego żołnierz składa egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną powołaną przez dowódcę jednostki wojskowej, w której odbywał praktykę.

5. Żołnierza, który zdał egzamin końcowy, zwalnia się z przeszkolenia wojskowego i przenosi do rezerwy po mianowaniu na stopień wojskowy kaprala.

6. Żołnierza, który nie zdał egzaminu końcowego, przenosi się do rezerwy w stopniu wojskowym starszego szeregowego.

7. Żołnierza, o którym mowa w ust. 3, nie poddaje się egzaminowi końcowemu, zwalnia się z przeszkolenia wojskowego i przenosi do rezerwy w stopniu wojskowym szeregowego.

8. Przepisy § 9 pkt 1–4 stosuje się odpowiednio do żołnierza, który został skierowany do jednostki wojskowej po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 12.
Żołnierz w terminie nieprzekraczającym dwudziestu jeden dni od dnia rozpoczęcia przeszkolenia wojskowego składa przysięgę wojskową.
§ 13.
Żołnierz może być zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego i wyznaczony na inne stanowisko służbowe, zgodnie z posiadanymi lub uzyskanymi podczas służby kwalifikacjami:

1) z urzędu, w przypadku:

a) pogorszenia stanu zdrowia stwierdzonego orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej, uniemożliwiającego pełnienie służby na zajmowanym stanowisku służbowym,

b) utraty kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku służbowym,

c) likwidacji zajmowanego stanowiska służbowego,

d) usprawiedliwionych potrzeb etatowych jednostki wojskowej;

2) na wniosek żołnierza, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.

§ 14.
1. Żołnierz może być czasowo oddelegowany do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty. Okres oddelegowania nie może przekraczać łącznie dwudziestu jeden dni.

2. Żołnierz może być kierowany, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty, do wykonywania zadań poza macierzystą jednostką wojskową.

§ 15.
Żołnierz może być przeniesiony do innej jednostki wojskowej, zgodnie z posiadanymi lub uzyskanymi podczas służby kwalifikacjami:

1) z urzędu:

a) ze względów szkoleniowych,

b) w celu uzupełnienia potrzeb etatowych innych jednostek wojskowych,

c) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach;

2) na wniosek żołnierza, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.

§ 16.
1. Przeniesienie żołnierza z jednostki wojskowej, w której odbywa przeszkolenie wojskowe, do innej jednostki wojskowej następuje na podstawie rozkazu dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, któremu są podporządkowane obie jednostki wojskowe.

2. Przeniesienie żołnierza do jednostki wojskowej podporządkowanej dowódcy innego rodzaju Sił Zbrojnych (równorzędnego) następuje na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 17.
1. Wniosek o przeniesienie do innej jednostki wojskowej żołnierz wnosi drogą służbową do dowódcy jednostki wojskowej, której ewidencją jest objęty.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej przesyła drogą służbową do dowódcy uprawnionego do przeniesienia żołnierza, wraz ze swoją opinią. Do wniosku dołącza się odpis wtórnika karty ewidencyjnej oraz karty wyróżnień i karty ukarania.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje się niezwłocznie po jego otrzymaniu.

§ 18.
Jeżeli żołnierz obłożnie zachorował lub uległ wypadkowi i został skierowany na leczenie szpitalne, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie członka rodziny żołnierza albo inną osobę przez niego wskazaną, podając równocześnie adres szpitala, w którym żołnierz przebywa na leczeniu.
§ 19.
1. Żołnierz zwalniany z przeszkolenia wojskowego podlega ocenie służbowej.

2. Oceny służbowej dokonuje przełożony żołnierza o uprawnieniach co najmniej dowódcy kompanii lub równorzędnych.

3. Ocenę służbową, zawierającą informacje o przebiegu dotychczasowej służby wojskowej, zamieszcza się we wtórniku karty ewidencyjnej.

§ 20.
Dowódca jednostki wojskowej zwalnia żołnierza z czynnej służby wojskowej w ostatnim dniu czasu trwania tego przeszkolenia.
§ 21.
1. Zwolnienie żołnierza z przeszkolenia wojskowego dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym, wojskowym dokumencie osobistym żołnierza oraz pozostałych dokumentach ewidencyjnych.

2. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia o zwolnieniu żołnierza z przeszkolenia wojskowego odpowiednio – w przypadku:

1) przebywania żołnierza w zakładzie opieki zdrowotnej – kierownika tego zakładu oraz żołnierza;

2) tymczasowego aresztowania żołnierza – właściwy sąd lub prokuratora wojskowego oraz żołnierza.

§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 103, poz. 956 oraz z 2006 r. Nr 153, poz. 1095 i Nr 230, poz. 1680), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »