| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 maja 2010 r.

w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 123 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej „oświadczeniami”;

2) sposób analizy oświadczeń;

3) wzór oświadczenia.

§ 2.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, funkcjonariusz celny, zwany dalej „funkcjonariuszem”, jest obowiązany złożyć oświadczenie:

1) w dniu nawiązania stosunku służbowego;

2) nie później niż w dniu zwolnienia ze służby, określonym w decyzji o zwolnieniu ze służby.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 123 ust. 1 pkt 3 ustawy, funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 3.
1. Oświadczenie składa się w kancelarii tajnej jednostki organizacyjnej Służby Celnej, o której mowa w art. 22 pkt 2 ustawy, właściwej dla składającego oświadczenie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Funkcjonariusze, o których mowa w art. 123 ust. 4 ustawy, oraz funkcjonariusze pełniący służbę w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy, składają oświadczenia we właściwej komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4.
1. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane funkcjonariusza: imię i nazwisko, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, oraz napis „oświadczenie o stanie majątkowym”.

2. Osoba przyjmująca oświadczenie zamieszcza na kopercie numer, pod którym oświadczenie zostało zarejestrowane w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, oraz klauzulę „zastrzeżone”.

§ 5.
1. Analiza oświadczeń obejmuje porównanie treści oświadczenia z treścią złożonych uprzednio oświadczeń oraz, w uzasadnionych przypadkach, z treścią informacji zawartych w aktach osobowych.

2. W przypadku oświadczenia składanego w dniu nawiązania stosunku służbowego analiza obejmuje porównanie treści oświadczenia z treścią informacji zawartych w aktach osobowych.

3. Po dokonaniu analizy oświadczenia sporządza się potwierdzenie jej przeprowadzenia na oddzielnej karcie, którą trwale dołącza się do oświadczenia.

§ 6.
Oświadczenia są przechowywane w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych.
§ 7.
Wzór oświadczenia określa załącznik do rozporządzenia.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia (Dz. U. Nr 22, poz. 285 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 398), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [Oświadczenie o stanie majątkowym]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 11 maja 2010 r. (poz. 573)

Oświadczenie o stanie majątkowym

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »