reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 22,art. 28o,art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 99 ust. 15, art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 oraz z 2010 r. Nr 78, poz. 519 i Nr 96, poz. 623) po rozdziale 12 dodaje się rozdział 12a w brzmieniu:

Rozdział 12a

Czasowe zwolnienie od podatku oraz szczegółowe warunki jego stosowania

§ 39a. 1. W okresie do dnia 30 września 2010 r. zwalnia się od podatku dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są materiały budowlane na rzecz:

1) osób fizycznych;

2) podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w wieku podeszłym, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem:

1) otrzymania od osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1:

a) oświadczenia, że osoba ta:

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.3)), w której w następstwie powodzi w maju lub czerwcu 2010 r. powstała szkoda, a nieruchomość nie jest związana z wykonywaną przez tę osobę działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, z wyjątkiem działalności rolniczej,

przeznaczy otrzymywane materiały budowlane na likwidację tej szkody,

b) zaświadczenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej, z którego wynika, że osoba ta w następstwie powodzi w maju lub czerwcu 2010 r. poniosła szkodę;

2) otrzymania od podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

a) oświadczenia o przeznaczeniu otrzymywanych materiałów na likwidację szkody, powstałej w następstwie powodzi w maju lub czerwcu 2010 r., w obiektach, w których podmioty te prowadzą działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2,

b) zaświadczenia wydanego przez właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, że podmioty te w następstwie powodzi w maju lub czerwcu 2010 r. poniosły w obiektach, w których prowadzą działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, szkodę.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357 i Nr 75, poz. 473.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama