Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 236 poz. 1555

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 7 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 224, poz. 1801) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 2, dotyczy roku podatkowego 2009, wniosek ten może zostać złożony nie później niż do dnia 31 marca 2011 r.”.

§ 2.
Do wniosków, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, dotyczących roku podatkowego 2009, złożonych po dniu 30 września 2010 r. a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2010/66/UE z dnia 14 października 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2010, str. 1).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679 i Nr 226, poz. 1476.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-14
  • Data wejścia w życie: 2010-12-14
  • Data obowiązywania: 2010-12-14
  • Dokument traci ważność: 2011-04-01

Dziennik Ustaw