reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa, w tym określania wysokości kwot dotacji w kolejnych latach realizacji inwestycji.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) Prawie budowlanym – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2));

3) dysponencie – rozumie się przez to dysponenta części budżetowej, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy;

4) realizacji inwestycji budowlanej – rozumie się przez to wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, z wyjątkiem remontu;

5) rozpoczęciu realizacji inwestycji – rozumie się przez to rozpoczęcie budowy zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego;

6) szacunkowym łącznym koszcie inwestycji – rozumie się przez to łączny koszt inwestycji ustalony na podstawie wskaźników określonych w ogólnodostępnych opracowaniach lub na podstawie kosztów zrealizowanej inwestycji o podobnej złożoności.

Rozdział 2

Warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocena efektywności ich wykorzystania

§ 3.

Ze środków budżetu państwa są finansowane inwestycje państwowych jednostek budżetowych oraz mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, o ile środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów:

1) przygotowania do realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 2 i 3, w tym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji;

2) realizacji inwestycji budowlanych oraz innych zmian w obiektach budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;

3) zakupu obiektów budowlanych;

4) zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, z wyjątkiem tych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)), z zastrzeżeniem pkt 5;

5) zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów – jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;

6) transportu i montażu oraz innych kosztów ponoszonych w celu przekazania środków trwałych do używania;

7) zmiany w środkach trwałych, powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

8) zakupu wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:

a) ich wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 4,

b) są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych – bez względu na ich wartość;

9) innych, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków budżetu państwa przeznaczonych na inwestycje.

§ 4.
Dysponenci mogą podjąć decyzję o ujęciu finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa w materiałach do projektu ustawy budżetowej:

1) w zakresie inwestycji budowlanej:

a) na podstawie uzgodnionego przez inwestora z dysponentem programu inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 – w zakresie kosztów przygotowania inwestycji lub na podstawie zaakceptowanej przez dysponenta wartości kosztorysowej inwestycji, o której mowa w § 6 ust. 2 – w zakresie realizacji inwestycji budowlanej oraz

b) gdy inwestor uzyskał wymaganą zgodę lub opinię, o których mowa w art. 135 ust. 1 i 2 ustawy;

2) w zakresie innych inwestycji, gdy uzasadniona jest:

a) celowość inwestycji,

b) realizacja inwestycji w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

§ 5.
Łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji, obejmująca koszty przygotowania do realizacji, koszty robót budowlanych, koszty nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych i koszty pierwszego wyposażenia.
§ 6.
1. Realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana lub dofinansowana ze środków budżetu państwa, jeżeli:

1) inwestor posiada uzgodniony z dysponentem program inwestycji, zawierający co najmniej:

a) dane o planowanym:

– zakresie rzeczowym inwestycji,

– okresie realizacji inwestycji,

b) ocenę efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności,

c) dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

e) szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji,

f) dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie;

2) została dokonana analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami;

3) planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji;

4) inwestor posiada dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

2. Wartość kosztorysową inwestycji budowlanej określa się za pomocą wskaźników cenowych lub na podstawie kosztorysów inwestorskich w układzie następujących grup kosztów:

1) pozyskania działki budowlanej;

2) przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci;

3) budowy obiektów podstawowych;

4) instalacji;

5) zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych;

6) wyposażenia;

7) prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej, nadzorów autorskich oraz ewentualnie szkoleń i rozruchu.

§ 7.
Jeżeli inwestycja budowlana jest wykonywana etapami, finansowanie ze środków budżetu państwa kolejnego jej etapu może być kontynuowane wyłącznie po pozytywnej ocenie przez dysponenta dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji i wykorzystania jej efektów rzeczowych, które inwestor uzyskał w wyniku zakończenia poprzednich etapów inwestycji.
§ 8.
1. W przypadku braku możliwości uzgodnienia programu inwestycji budowlanej dysponent może zlecić dokonanie ekspertyzy obejmującej w szczególności:

1) ocenę celowości i ekonomicznej efektywności inwestycji;

2) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i terminu jej realizacji;

3) prawidłowość obliczenia szacunkowego łącznego kosztu inwestycji;

4) realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych przez inwestora na finansowanie inwestycji;

5) prawidłowość przygotowania inwestycji budowlanej do realizacji.

2. Dokonanie ekspertyzy może zlecić również Minister Finansów w porozumieniu z dysponentem.

3. Zlecający ekspertyzę pisemnie informuje inwestora o zamiarze jej zlecenia oraz o sposobie ponoszenia kosztów.

4. W przypadku gdy inwestor przedstawi uzupełniony program inwestycji budowlanej, który zostanie uzgodniony z dysponentem, ekspertyza nie jest zlecana.

5. Koszty ekspertyzy inwestycji budowlanej państwowej jednostki budżetowej są finansowane ze środków ustalonych w części budżetowej dysponenta.

§ 9.
1. Wysokość kwot dotacji celowych z budżetu państwa planowanych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, w kolejnych latach jej realizacji, jest ustalana z uwzględnieniem:

1) harmonogramu realizacji inwestycji;

2) planowanych wydatków inwestora, w kolejnych latach realizacji inwestycji, na regulowanie zobowiązań finansowych dotyczących inwestycji;

3) kwot środków własnych i środków innych niż dotacje celowe z budżetu państwa, planowanych na finansowanie inwestycji w kolejnych latach jej realizacji; środki te są planowane z podziałem według źródeł ich pochodzenia.

2. Przy ustalaniu kwot dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, dokumentami stanowiącymi podstawę informacji o pozostałych źródłach finansowania inwestycji są:

1) pisemne zobowiązanie inwestora do przeznaczenia środków własnych,

2) umowy zawarte przez inwestora z bankiem lub pożyczkodawcą albo wydane przez nich dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,

3) dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji z funduszów celowych lub innych środków albo zapewnienie ich przyznania

– z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przekazywania.

Rozdział 3

Sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych na finansowanie inwestycji

§ 10.

1. W przypadku inwestycji realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe środki budżetu państwa są przekazywane z uwzględnieniem przepisów o wykonywaniu budżetu państwa.

2. Dysponent uruchamia środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, uwzględniając harmonogram, o którym mowa w art. 147 ust. 1 ustawy.

§ 11.
1. Przy określaniu kwot dotacji celowej, przekazywanych w ciągu roku budżetowego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, uwzględnia się kwotę:

1) zobowiązań finansowych inwestora, które wymagają uregulowania w określonym terminie;

2) środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, które przechodzą z okresu poprzedniego;

3) środków własnych inwestora i z innych źródeł, które mają być przekazane na finansowanie inwestycji w danym okresie.

2. Jeżeli inwestycja jest finansowana ze środków ujętych w kilku częściach budżetowych, dysponenci informują się wzajemnie o kwotach środków budżetu państwa przekazanych na finansowanie tej inwestycji.

§ 12.
Jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji została obniżona w czasie jej realizacji, to łączną kwotę środków budżetu państwa, ustaloną na finansowanie tej inwestycji, dysponent zmniejsza o taki sam procent, o jaki była obniżona wartość kosztorysowa inwestycji, oraz pisemnie zawiadamia o tym inwestora.
§ 13.
1. Inwestor, który w wyniku dokonanej analizy stwierdzi, że realizacja tej inwestycji powinna być czasowo wstrzymana albo zaniechana, przedstawia dysponentowi wniosek o podjęcie decyzji w tej sprawie oraz dołącza do wniosku co najmniej następujące dokumenty:

1) rozliczenie inwestycji sporządzone z uwzględnieniem § 17 ust. 1 i 2;

2) uzasadnienie potrzeby wstrzymania albo zaniechania realizacji inwestycji;

3) analizę przewidywanych skutków wstrzymania albo zaniechania realizacji inwestycji, w tym skutków finansowych, z wyodrębnieniem i uzasadnieniem kwot środków budżetu państwa, które będą potrzebne w poszczególnych latach na następujące cele:

a) uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z realizacją inwestycji przed jej wstrzymaniem albo zaniechaniem,

b) zabezpieczenie majątku uzyskanego w wyniku realizacji inwestycji przed jej wstrzymaniem albo zaniechaniem,

c) zagospodarowanie majątku, o którym mowa w lit. b, jeżeli inwestor we wniosku występuje o podjęcie decyzji w sprawie zaniechania realizacji inwestycji;

4) opinię banku lub pożyczkodawcy, jeżeli inwestycja jest finansowana z udziałem kredytu lub pożyczki.

2. Dysponent, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku inwestora, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny zasadności wniosku, a następnie pisemnie zawiadamia inwestora o przyjęciu albo odrzuceniu wniosku, uzasadniając przyczyny jego odrzucenia.

3. W przypadku odrzucenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może ponowić wniosek, przedstawiając dysponentowi informacje uzupełniające.

§ 14.
Przepis § 13 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy inwestor, w związku z planowanym wstrzymaniem albo zaniechaniem realizacji inwestycji, występuje do dysponenta o przyznanie środków z budżetu państwa na cele określone w § 13 ust. 1 pkt 3.

Rozdział 4

Sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa

§ 15.

1. Niewykorzystane środki finansowe przyznane w ramach dotacji celowej są zwracane przez inwestora do budżetu państwa w terminie 7 dni od dnia uregulowania ostatniej płatności związanej z finansowaniem inwestycji, nie później jednak niż w terminie:

1) 50 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji budowlanej albo

2) 30 dni od dnia zakończenia inwestycji innej niż inwestycja budowlana.

2. Jeżeli środki dotacji zostaną zwrócone po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, nalicza się odsetki w wysokości określonej w art. 168 ust. 3 ustawy.

3. Dotacje udzielone z budżetu w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w przepisach o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa w terminach określonych w art. 168 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 16.
1. Inwestor, po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji, sporządza, w terminie do 60 dni od dnia, w którym była uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji, rozliczenie zawierające co najmniej:

1) porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, okresu realizacji i źródeł finansowania inwestycji z odpowiednimi wielkościami planowanymi przy jej rozpoczęciu oraz określonymi w wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji tej inwestycji;

2) analizę i uzasadnienie różnic między wielkościami, o których mowa w pkt 1;

3) opis ważniejszych działań, które inwestor podjął w celu usunięcia nieprawidłowości występujących w okresie realizacji inwestycji;

4) informację dotyczącą podatku od towarów i usług zapłaconego i zwróconego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

2. Inwestor sporządza rozliczenie inwestycji, o której mowa w § 4 pkt 1, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, i przekazuje je:

1) dysponentowi, który finansował inwestycję ze środków budżetu państwa;

2) bankowi lub pożyczkodawcy, jeżeli inwestycja była finansowana z udziałem kredytu bankowego lub pożyczki.

3. Informacje, w zakresie określonym we wzorze, o którym mowa w ust. 2, mogą być przekazywane właściwym adresatom również w formie elektronicznej.

4. Dysponent, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniu, poleca inwestorowi ich usunięcie i wyznacza termin przekazania poprawionego rozliczenia; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli inwestycja była realizowana poza granicami kraju, dysponent na wniosek inwestora może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż o 30 dni.

6. Jeżeli inwestor odliczył od podatku należnego kwotę podatku od towarów i usług zawartą w nakładach poniesionych na realizację inwestycji lub otrzymał jej zwrot, to kwotę tę zwraca na rachunek dochodów budżetu państwa, w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

7. Zwrot, o którym mowa w ust. 6, następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której dokonał obniżenia podatku należnego lub wykazał kwotę podatku do zwrotu, nie później jednak niż od upływu terminu na złożenie tej deklaracji.

8. Jeżeli dotacja otrzymywana jest po upływie terminów określonych w ust. 7, zwrotu, o którym mowa w ust. 6, inwestor dokonuje w terminie 3 dni od dnia otrzymania dotacji.

§ 17.
1. Inwestor sporządza rozliczenie, o którym mowa w § 16, również gdy realizacja inwestycji została zaniechana albo czasowo wstrzymana.

2. W rozliczeniu inwestycji, o której mowa w ust. 1, informacje o rzeczywistych kosztach, podstawowych efektach rzeczowych i źródłach finansowania inwestycji są przedstawiane według stanu na dzień wstrzymania albo zaniechania realizacji inwestycji.

3. Jeżeli realizacja inwestycji wstrzymanej zostanie wznowiona, inwestor po jej zakończeniu sporządza także rozliczenie według zasad określonych w § 16.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 18.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.4)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 121, poz. 809.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 149, poz. 996, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1478 i Nr 229, poz. 1496.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).

Załącznik 1. [ROZLICZENIE INWESTYCJI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 grudnia 2010 r. (poz. 1579)

ROZLICZENIE INWESTYCJI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama