REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 259 poz. 1764

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. łączy się następujące instytuty badawcze:

1) Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000036044, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-88-211);

2) Instytut Paliw i Energii Odnawialnej z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000751670, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-94-182).

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej z siedzibą w Warszawie do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Siedzibą Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie problematyki przemysłu motoryzacyjnego w tym techniki motoryzacyjnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, paliw, innych środków płynnych i gazowych stosowanych w transporcie i energetyce oraz gospodarowania wymienionymi zasobami.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących w szczególności:

a) konstrukcji oraz budowy prototypów pojazdów, ich zespołów, części, osprzętu, aparatury pomiarowej i urządzeń badawczych,

b) homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych oraz certyfikacji paliw, w zakresie uzyskanych uprawnień, mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania i ochronę środowiska,

c) podnoszenia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym osób niepełnosprawnych,

d) doskonalenia wyrobów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, stosownie do posiadanych uprawnień,

e) wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym paliw, biopaliw i środków smarowych oraz ich magazynowania, transportu i dystrybucji,

f) kontroli jakości oraz oceny zagrożeń ekologicznych paliw, biopaliw i środków smarowych oraz regeneracji i utylizacji olejów przepracowanych;

2) współpraca naukowa w zakresie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych, wymiana specjalistów, udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach;

3) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności przez zgłoszenia patentowe i wdrożenia przemysłowe;

4) wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz na potrzeby organów administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych;

5) prowadzenie działalności szkoleniowej i informacji naukowo-technicznej oraz ochrona własności przemysłowej.

§ 6.
1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2010 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji przed dniem połączenia.

§ 7.
1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 8/7 o powierzchni 6.834 m2 położonej w Warszawie Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Jagiellońskiej 55 oraz własność budynków i urządzeń trwale z nią związanych, w wyniku połączenia wejdą w skład instytutu, o którym mowa w § 2.

2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Przemysłowy Instytut Motoryzacji został utworzony uchwałą Nr 218 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (M. P. Nr 41, poz. 223), zmienioną zarządzeniem Nr 31/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 25 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Przemysłowy Instytut Motoryzacji do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem Nr 233/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1991 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Przemysłowy Instytut Motoryzacji do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

2) Instytut Paliw i Energii Odnawialnej został utworzony zarządzeniem Nr 299/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie podziału jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata w Krakowie, zmienionym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie (Dz. U. Nr 202, poz. 1488).

Załącznik 1. [WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2010 r. (poz. 1764)

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.

Grupa/Numer

Nazwa

Wartości niematerialne i prawne:

1

020/1

Program VISCAN HOME V7

2

020/2

Program (Rok 2000)

3

020/3

Generator deklaracji PIT

4

020/4

Program OEM/MSOFFICE

5

020/5

Program VISCAN HOME V7

6

020/6

EUROPRAWNIK 2004 r.

7

020/7

COMERS – Kadry i Płace

8

020/8

Program środki trwałe

9

020/9

Programy komputerowe

10

020/10

Program antywirusowy

11

020/11

Program COMERS – przelewy

12

020/12

Program FORTUNA – faktury

13

020/13

Oprogramowanie Kadry DF

14

020/14

Moduł COMERS-PIT

15

020/15

EUROPRAWNIK + english transl.

16

020/16

Planowanie i rozliczanie zamówień publicznych

17

020/17

UPGRADE oprogramowania spektrometru MAGNA

18

020/18

Oprogramowanie GIS+WINDOWSS+LICENCJE

19

020/19

LICENCJA SERWERA BAZY DANYCH

20

020/19

LICENCJA SYSTEMU MILLENNIUM

21

020/20

MS OFFICE 2003 BASIC

22

020/DS

ZAKOŃCZONE PRACE BADAWCZE

23

020/021

Program Windows Vista Business

24

020/022

Program Office 2007 Pro+Master KIT

25

020/023

Program Office 2007 Pro+Master

26

020/024

Program Office 2007 Pro+Master

27

020/025

Program Office 2007 Pro+Master

28

020/026

Licencja MS Win

29

020/027

Program Office 2003 Smallbusiness

30

020/028

Program MS Office 2003

31

020/029

Program MS Office 2003 Smallbusiness

32

020/030

LICENCJA

33

020/031

PROGRAM KOMPUTEROWY SIMAPRO

34

020/032

PROGRAM MICROSOFT

35

020/033

MCAFEE ACTIVE VIRUSSCAN

36

020/035

PROGRAM ACROBAT

37

020/037

PAMIĘĆ F.DISK

38

020/038

PAMIĘĆ F. DISK

 

39

020/039

LICENCJA MOLP/VISIO

40

020/040

LICENCJA MOLP/WIN

41

020/041

LICENCJA MOLP/WIN

42

020/042

LICENCJA MOLP/WIN DO SERWERA

43

020/043

O&K Print Watch – 1 Printer license Full Version

44

020/044

O&K Print Watch -6-10 Printers license Full Version

45

020/052

PROGRAM STATISTICA (ZA/53/3/2010)

46

020/053

PROGRAM STATISTICA (ZA/53/3/2010)

47

020/DAG

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

48

020/19/1

UDOSTĘPNIENIE PROGRAMU

49

020/DS78

ZAKOŃCZONE PRACE BADAWCZE

50

020/DS86

ZAKOŃCZONE PRACE BADAWCZE

51

020/DS88

ZAKOŃCZONE PRACE BADAWCZE

52

020/DS91

ZAKOŃCZONE PRACE BADAWCZE

53

020/DS92

ZAKOŃCZONE PRACE BADAWCZE

54

020/DS90A

ZAKOŃCZONE PRACE BADAWCZE

55

020/DS90 A

ZAKOŃCZONE PRACE BADAWCZE

56

020/DS90/B

ZAKOŃCZONE PRACE BADAWCZE

57

020/DS/93A

ZAKOŃCZONE PRACE BADAWCZE

 

Środki trwałe:

 

 

grupa „0”

 

58

032/1

Prawo wieczystego użytkowania działki nr 8/7

 

grupa „1”

 

59

105/1177

BUDYNEK NR 6

60

105/1178

Budynek 8

61

105/1179

Budynek 8a

62

105/1180

Drogi i parking

63

105/1181

Przyłącze wodno-kanalizacyjne

64

105/1182

Przyłącze energetyczne

65

105/1183

Przyłącze CO

66

105/1184

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DRZEWOSTANEM

 

Grupa „4”

 

67

410/363

Tokarka TVP 50

68

411/966

Wiertarka CELMA

69

412/416

Frezarka AWD 25

70

416/842

Obrabiarka frezowo-stożkowa

71

417/843

Obrabiarka PREXER

72

440/767

Pompa próżniowa

73

444/643

Sprężarka powietrza

74

444/647

Sprężarka rotacyjna

75

444/1172

Sprężarka XAB 851/5.5KW/2301

76

491/648

Sieć komputerowa 5 stanowisk

77

491/648

Serwer pocztowy 10GB z instal.

78

491/649

Zestaw komputerowy

79

491/650

Notebook NX 9005

80

491/651

Monitor 17” FT700

81

491/652

Komputer VTT

82

491/653

Monitor 109860/19”REAL FLAT

83

491/654

Toshiba a50 109 Pentium M725 40GB

 

84

491/747

Mikrokomputer PCAS

85

491/755

Komputer 486 DCL

86

491/765

Komputer Notebok 386

87

491/845

Zestaw komputerowy

88

491/846

Drukarka OKI

89

491/847

Drukarka DJ600

90

491/849

Drukarka

91

491/853

Drukarka DHP 690C

92

491/857

Komputer z wyposażeniem

93

491/889

Komputer z wyp.

94

491/895

Komputer Scan Notebook

95

491/919

Monitor

96

491/923

Zestaw komputerowy

97

491/931

Monitor DAEWOO

98

491/932

Monitor DAEWOO

99

491/933

Płyta PENTUD

100

491/934

Zestaw komputerowy

101

491/935

Drukarka HPDJ670

102

491/937

Drukarka

103

491/945

Zestaw komputerowy (Krawiec)

104

491/961

Drukarka do wag

105

491/966

Drukarka laserowa

106

491/974

Zestaw komputerowy

107

491/975

Zestaw komputerowy

108

491/977

Zestaw komputerowy

109

491/978

Drukarka

110

491/979

Zestaw komputerowy

111

491/980

Zestaw komputerowy

112

491/981

Drukarka

113

491/982

Drukarka

114

491/983

Drukarka

115

491/984

Drukarka

116

491/985

Drukarka OKI

117

491/986

UPS Podtrzymywacz Ares

118

491/988

Komputer

119

491/991

Komputer

120

491/995

Zestaw komputerowy

121

491/999

Monitor PHILIPS

122

491/1000

Monitor PHILIPS

123

491/1003

Drukarka HP 640C

124

491/1007

Monitor Ivec Multisy

125

491/1010

Komputer

126

491/1011

Zestaw komputerowy WAWER

127

491/1016

Drukarka DESKJET 5652

128

491/1017

Drukarka Business INKJET 2230-D

129

491/1018

Drukarka Business INKJET 2230-D

130

491/1019

Komp. Celeron 2000 + WINDOWS XP

131

491/1024

Drukarka z kablem 1560/NON64

132

491/1025

Zestaw komputerowy

 

133

491/1043

Zestaw komputerowy + oprogramowanie

134

491/1044

Zestaw komputerowy + oprogramowanie

135

491/1045

Zestaw komputerowy + oprogramowanie

136

491/1046

Zestaw komputerowy + oprogramowanie

137

491/1047

Zestaw komputerowy + oprogramowanie

138

491/1048

Zestaw komputerowy + oprogramowanie

139

491/1049

Zestaw komputerowy + oprogramowanie

140

491/1050

Zestaw komputerowy + oprogramowanie

141

491/1051

LAPTOP TM2702+OPROGRAM.

142

491/1052

LAPTOP ASPIRE 1363WLM+OPROGR.

143

491/1053

Zestaw komputerowy + oprogramowanie

144

491/1054

Monitor LCD 710v Samsung

145

491/1055

Monitor LCD 710v Samsung

146

491/1056

Drukarka HP DJ 6840

147

491/1057

Komputer VTT 2800 FRESH+Windows XP Home+Office Profes

148

491/1058

Komputer ASUS6G 40GB

149

491/1060

Urządzenie wielofunkcyjne

150

491/1061

SKANER HP SCANJET 2400PL

151

491/1062

SKANER HP SCANJET 2400PL+OFFICE 2003PL

152

491/1063

Drukarka HP 5740 z kablem

153

491/1064

Drukarka HP 5740 z kablem

154

491/1065

Drukarka HP 5740 z kablem

155

491/1068

Komputer z monitorem i programem MS Office

156

491/1069

Komputer z monitorem i programami

157

491/1073

Komputer Harry z oprogramowaniem Windows XP i MS OFFICE

158

491/1074

Monitor SM10N/17” TFT

159

491/1081

Drukarka 5740 z kablem USB 1,8m

160

491/1082

Monitor Philips LCD 17'

161

491/1086

Komputer Harry 2600+ z oprogramowaniem

162

491/1087

Drukarka HP DJ 5940

163

491/1088

Drukarka HP DJ 5940

164

491/1091

Komputer Celeron 2900 z monitorem LCD 17 i oprogramowaniem

165

491/1092

Komputer ASUS A3AC,MS OFFICE

166

491/1093

Drukarka HP DJ 5940 z kablem USB 1,8m A-B

167

491/1094

Drutkarka PIXIMA IP 90 z kablem USB 1,8M A-B

168

491/1095

Serwer AMD XEON 2,0-używany

169

491/1114

Laptop Toshiba w komplecie

170

491/1115

Zestaw komputerowy nr 482

171

491/1116

Zestaw komputerowy nr 485

172

491/1117

Zestaw komputerowy nr 483

173

491/1118

Zestaw komputerowy nr 484

174

491/1119

Zestaw komputerowy nr 501

175

491/1120

Zestaw komputerowy nr 502

176

491/1121

Zestaw komputerowy nr 503

177

491/1122

Zestaw komputerowy nr 504

178

491/1123

Zestaw komputerowy nr 505

179

491/1124

Zestaw komputerowy nr 506

180

491/1125

Zestaw komputerowy nr 507

181

491/1126

Zestaw komputerowy nr 508

 

182

491/1127

Zestaw komputerowy nr 509 P4 3000 Windows PROF.PL OEM C

183

491/1128

Zestaw komputerowy nr 510

184

491/1129

Zestaw komputerowy nr 511

185

491/1130

Zestaw komputerowy nr 512

186

491/1131

Zestaw komputerowy nr 513 (GDAŃSK)

187

491/1132

Zestaw komputerowy nr 514 SPS HFRR DO APARATURY

188

491/1133

Zestaw komputerowy nr 515

189

491/1134

Zestaw komputerowy nr 516 GDAŃSK

190

491/1135

Zestaw komputerowy nr 517

191

491/1136

Zestaw komputerowy nr 518 SPA IR DO APARATURY

192

491/1137

Zestaw komputerowy nr 519

193

491/1138

Zestaw komputerowy nr 520

194

491/1139

Zestaw komputerowy nr 521 GDAŃSK

195

491/1140

Zestaw komputerowy nr 522

196

491/1141

Zestaw komputerowy nr 523

197

491/1142

Zestaw komputerowy nr 524

198

491/1143

Zestaw komputerowy nr 525

199

491/1144

Zestaw komputerowy nr 526

200

491/1145

Zestaw komputerowy z monitorem i drukarką

201

491/1146

LAPTOP 1

202

491/1147

LAPTOP 2

203

491/1148

LAPTOP 3

204

491/1149

LAPTOP 4

205

491/1150

LAPTOP 5

206

491/1151

PALMTOP

207

491/1152

Drukarka HP1320N

208

491/1153

Drukarka HP 1020

209

491/1154

Drukarka LJ 1022

210

491/1155

Drukarka LJ 1022

211

491/1156

Drukarka LJ 1022

212

491/1157

Drukarka LJ 1022

213

491/1158

Drukarka LJ 1022

214

491/1159

DRUKARKA HP COLOR JET 2550 LN

215

491/1160

Monitor 17” LCD 6 SZTUK

216

491/1196

LAPTOP DYŻURNY Fuijtsu Simens

217

491/1197

KOMPUTER INTEL C20 + WINDOWS+OFFICE

218

491/1198

KOMPUTER INTEL C20 + WINDOWS+OFFICE

219

491/1200

KOMPUTER INTEL C20 + WINDOWS+OFFICE

220

491/1202

Komputer INTEL

221

491/1204

MONITOR LCD

222

491/1205

MONITOR LCD

223

491/1207

MONITOR LCD

224

491/1209

MONITOR LCD

225

491/1219

Drukarka HP Laser Jet 1020

226

491/1221

Drukarka HP Deskjet D 1460

227

491/1222

Drukarka HP Deskjet D1460

228

491/1267

Monitor HP Pavilon w 1907v

229

491/1268

Monitor HP Pavilon w 1907v

230

491/1273

Monitor HP Pavilon w 1907v

 

231

491/1301

Router TP-LINK TL-WR340G

232

491/1188-1194

Zestaw komputerowy

 

grupa „6”

 

233

620/1070

Aparat fotograficzny cyfrowy NIKON

234

620/1072

Projektor multimedialny BENQ PB-8240

235

622/1096

Kamera termowizyjna-używana

236

623/1097

Telefax Canon B 160

237

624/930

System alarmowy DSPC 2585

238

624/1185

Urządzenie – alarm i sygnalizacja

239

626/851

Centrala telefoniczna 6327

240

626/887

Telefom kom. MOTOROLA

241

626/893

Aparat telefoniczny KXT

242

626/912

Telefon sekretarsko-dyrektorski

243

626/1022

Telefon bezp. PANASONIC KX

244

626/1023

Telefax PANASONIC

245

626/1038

Telefax Magie Philips

246

640/1184

Dźwig osobowy

247

652/1186

Urządzenia wentylacyjne

248

653/1187

Urządzenia klimatyzacyjne

249

653/bez numeru

KLIMATYZATOR FOK 12

 

grupa”7”

 

250

741/1089

Samochód osobowy SKODA SUPERB SEDAN

251

741/1090

Samochód osobowy SKODA FABIA 1,9

252

741/1091

Wykup z leasingu Skoda Octavia WND84RS

253

743/1

Ruchome labolatorium

 

grupa „8”

 

254

801/103

Ap. do bad. oporności oleju,

255

801/129

Ap. do bad. stabiln.

256

801/272

Aparat 4-kulowy

257

801/311

Polarograf

258

801/468

Szafa klimat. KNW

259

801/485

Dezintegrator ultradźwięk.

260

801/488

Ap. do oznacz. wilgoci

261

801/522

Waga analityczna EWA 1

262

801/537

Ap. do bad. skłonn. do pienienia

263

801/575

FZG do olej. przekł.

264

801/603

Mostek do bad. wł. dielektr.

265

801/627

Waga analit. H-315 GD

266

801/647

Spektometr

267

801/648

Aparat 4-kulowy

268

801/663

Ap. do bad. stabil. oleju

269

801/708

DSC Kalorymert różnic

270

801/710

Ap. do bad. stabilności oleju

271

801/725

Woltomierz lampowy

272

801/726

Aparat do oznacz. wody kaw.

273

801/727

Wiskozymetr rotacyjny

274

801/728

Aparat filtrator

275

801/732

Digestorium WKAT11

276

801/739

Digestorium

 

277

801/740

Wirówka do bad.oo

278

801/746

Bomba Reida

279

801/749

Analizator tentgenowski

280

801/754

Ap. astm do termow.

281

801/757

Spektrometr FT-JR

282

801/760

Suszarka HEROS

283

801/762

Lepkościomierz Brookfield

284

801/764

Aparat do par.

285

801/789

Stabilizator DUAM 402

286

801/790

Manometr

287

801/791

Łaźnia chłodząca

288

801/796

Stymulator zimnego rozr.

289

801/797

Waga precyzyjna HF6000

290

801/839

Łaźnia wodna

291

801/844

PH metr DELTA 320

292

801/852

Mieszadło SJR-1

293

801/896

Digestorium

294

801/910

Aparat NOAK

295

801/943

Komora KBC-256

296

801/957

Waga elektryczna

297

801/958

Waga elektryczna

298

801/959

Waga elektryczna WPA 180K

299

801/960

Waga elektryczna WAP 120s

300

801/973

Szafa medyczna

301

801/989

Waga elektryczna 3100C

302

801/0001

Aparatura specjalna do badań

303

801/0002

Aparatura przepływowa do prowadzenia reakcji katalitycznej

304

801/1034

Spektrometr ICP

305

801/1035

Kalibrator INMEL 21 do st.Mercedes

306

801/1036

Termometry ASTM 9C,10C + tygiel do HFP 380

307

801/1036

Półautomatyczny aparat do temperatury

308

801/1037

Łaźnia wiskozymetryczna

309

801/1041

Aparat do badania właściwości tribologicznych z przystawką

310

801/1059

PENSKY MARTENS

311

801/1067

Spektrofotometr

312

801/1071

Coulometer z wyposażeniem

313

801/1075

Aparat-zestaw-do badania zanieczyszczeń

314

801/1076

Dygestorium przeciwwybuchowe – kpl.3szt z montażem

315

801/1077

Wirówka z wirnikiem kątowym

316

801/1078

Stanowisko chromatograf gazowy do LPG

317

801/1079

Stanowisko aparatu do oznaczania niskiej zawartości siarki.

318

801/1083

Zestaw do oznaczania pozostałości olejowej w LPG

319

801/1084

Aparat do miareczkowania z wyposażeniem

320

801/1085

Zestaw do oznaczania H2S w LPG wg PN EN ISO 8819

321

801/1098

System pomiarowo-sterujący do kolektorów słonecznych

322

801/1100

Piranometr CM6B-używany

323

801/1101

Piranometr CM6B do pomiaru promieni słońca-używany

324

801/1103

Anemometr używany

325

801/1104

Miernik przepływu powietrza TESTO 445 z dwoma sondami

 

326

801/1105

Aparatura pomiarowa – używana

327

801/1106

Regulator programowy i czujniki – używany

328

801/1108

Stacja meteorologiczna – używana

329

801/1109

Automatyczna stacja meteorologiczna – używana

330

801/1110

System do badania przepływów ciecz – używany

331

801/1111

Przepływomierz elektromagnetyczny FMP-300T – używany,

332

801/1112

Stanowisko do badań kolektorów – używane,

333

801/1162

Piec muflowy FCF 22SP,

334

801/1163

Waga XA 110,

335

801/1164

Suszarka laboratoryjna SLN 53 ECO,

336

801/1165

Suszarka laboratoryjna SLN 53 ECO,

337

801/1166

Suszarka laboratoryjna SLN 53 ECO,

338

801/1167

Suszarka laboratoryjna SLN 53 ECO,

339

801/1168

Suszarka laboratoryjna SLN 53 STD,

340

801/1171

Dygestoria laboratoryjne 43 szt. wg. specyfikacji,

341

801/1174

Witryna chłodnicza SC328GB,

342

801/1176

Waga XA 110

343

801/1195

Rozbudowa laboratorium badawczego kolektorów słonecznych

344

801/1196

KOLEKTORY SŁONECZNE-LABORATRIUM

345

801/bez numeru

Łaźnia Wodna

346

801/bez numeru

APARAT DO OZNACZANIA PUNKTU ZAPŁONU

347

803/319

Mikrograf

348

803/712

Kalkulator SHARP 2635

349

803/714

Kalkulator SHARP 2635

350

803/715

Kalkulator SHARP 2635

351

803/737

Maszyna elektr. CANON

352

803/811

Bindownica

353

803/863

Telefax CANON B100

354

803/886

Kalkulator SHARP

355

803/992

Ksero CANON

356

803/1004

Ksero CANON

357

803/1080

Kserokopiarka CANON JR

358

803/1099

Kserokopiarka LANIER

359

803/1102

Kserokopiarka CANON używana

360

808/X

Sprężarka Pow.Ang.004

361

808/77

Silnik BASF do L.C.

362

808/BN

MEBLE BIUROWE WG SPECYFIKACJI

363

808/131

SILNIK PETER AV 11

364

808/298

Hamulec Hydrauliczny DPX2

365

808/299

Hamulec Hydrauliczny DPX10

366

808/315

Ultra termostat FRIGO

367

808/323

Oscyloskom

368

808/324

Aparat do Bad. Układu Zapłon.

369

808/335

Urządzenie Do Badań Mocy Silnika

370

808/337

Klucze Dynamometryczne KPL

371

808/340

Aparat Reg. Ciśnienie i Temper. Pow.

372

808/392

Urządzenie do Bad. Mocy Silnika

373

808/413

Silnik do LOV1T65

374

808/414

Profilograf ME10

 

375

808/417

Hamulec Hydrauliczny HITW

376

808/418

Hamulec Hudrauliczny HITW

377

808/419

Hamulec Hydrauliczny HITW

378

808/420

Hamulec Hydrauliczny HITW

379

808/421

Hamulec Hydrauliczny HITW

380

808/432

Ap. do Powl. ZuŻyt. Części Siln.

381

808/466

Wirówka Standart

382

808/467

Wirówka MB

383

808/501

Hamulec Hydrauliczny HITW

384

808/524

Przystawka Do Cetanow.

385

808/577

Oscylograf Pętelkowy

386

808/582

Silnik Peter AVB

387

808/588

Zbiorniki na Wózku

388

808/593

Czujnik T-30 Do Profil.

389

808/596

Oscyloskop OS-150

390

808/620

Analizator Akustyczny

391

808/629

Rejestrator 3-Kanało9wy

392

808/642

Regulator Lepkości 500

393

808/664

Układ Doładowania Silnika

394

808/668

Stół probierczy

395

808/669

Silnik JDT69-LCNR55

396

808/703

Zestaw Tensometryczny

397

808/715

Wyposażenie silnika

398

808/716

Dźwignik Kanałowy

399

808/717

Silnik Peugot XUD-9

400

808/718

Hamulec HSP 75

401

808/719

Silnik Fiat Bis 126

402

808/720

Silnik Fiat 125p 1500

403

808/721

Stanowisko HAM.HSP-75

404

808/722

Hamulec HSP

405

808/723

Szafa Sterownicza

406

808/724

Most Tylny Fiat 125p

407

808/742

ASPIROW - wysysarka oleju

408

808/744

Silnik Trabant

409

808/748

Rejestrator KP 5A

410

808/750

Elektroniczna Przyst.

411

808/758

Modernizacja Stanowiska Opel Kadet

412

808/759

Silnik 4090 14/3

413

808/762

Stolik komp. KSP6DAB

414

808/763

Aparat do liczb kwasowych

415

808/768

Szafa Kantor

416

808/769

Regał z żaluzją

417

808/770

Biurko NR1 Kantor

418

808/771

Komoda Kantor

419

808/772

Biurko NR2

420

808/779

Stół BOA czarny

421

808/780

Fotel 363 czarny

422

808/781

Fotel ERA chrom

423

808/782

Fotel ERA chrom

 

424

808/783

Stolik prost. ERA 071

425

808/785

Biurko 2 szufladowe

426

808/786

Stół konferencyjny

427

808/787

Regał

428

808/788

Lodówka ZANUSSI

429

808/792

Kalorymetr Lavibonda do wibratora AF 650

430

808/793

Gęstościomierz DMA

431

808/794

Aparat Martens-Pensky

432

808/795

Aparat Do Destylacji Rofa

433

808/798

Stół SUPRA dąb

434

808/799

Stół SUPRA dąb

435

808/800

Krzesło czarne

436

808/801

Krzesło czarne

437

808/802

Krzesło czarne

438

808/803

Krzesło czarne

439

808/804

Krzesło czarne

440

808/805

Krzesło czarne

441

808/806

Krzesło czarne

442

808/807

Krzesło czarne

443

808/808

Krzesło Dąb

444

808/809

Krzesło Dąb

445

808/810

Krzesło Dąb

446

808/811

Krzesło Dąb

447

808/812

Krzesło Dąb

448

808/813

Krzesło Dąb

449

808/814

Krzesło Dąb

450

808/815

Krzesło Dąb

451

808/816

Krzesło Dąb

452

808/817

Krzesło Dąb

453

808/818

Krzesło Dąb

454

808/819

Krzesło Dąb

455

808/820

Krzesło Dąb

456

808/821

Krzesło Dąb

457

808/822

Krzesło Dąb

458

808/823

Krzesło Dąb

459

808/824

Krzesło Dąb

460

808/825

Krzesło Dąb

461

808/826

Krzesło Dąb

462

808/827

Krzesło Dąb

463

808/828

Krzesło Dąb

464

808/829

Krzesło Dąb

465

808/830

Krzesło Dąb

466

808/831

Krzesło Dąb

467

808/832

Krzesło Dąb

468

808/833

Krzesło Dąb

469

808/834

Krzesło Dąb

470

808/835

Krzesło Dąb

471

808/836

Krzesło Dąb

472

808/837

Krzesło Dąb

 

473

808/838

Aparat do oznacz. indukcji paliwa

474

808/840

OGRZEWACZ

475

808/841

OGRZEWACZ

476

808/850

Silnik Wikesza L.O.

477

808/855

Nawilżacz powietrza BENECO

478

808/858

Stolik pod komputer

479

808/859

Krzesło TEMA

480

808/861

Krzesło TEMA

481

808/862

Fotel Obrotowy

482

808/866

Chłodziarka 2F

483

808/867

Fotel obrotowy

484

808/868

Fotel obrotowy

485

808/869

Fotel Tema

486

808/870

Fotel Tema

487

808/871

Fotel Tema

488

808/872

Fotel Tema

489

808/873

Fotel Tema

490

808/874

Fotel TEMA

491

808/875

Fotel TEMA

492

808/876

Fotel TEMA

493

808/877

Fotel TEMA

494

808/878

Fotel TEMA

495

808/880

Szafa,

496

808/881

Szafa,

497

808/882

Szafa,

498

808/883

Szafa,

499

808/884

Szafka,

500

808/885

Biurko czarne,

501

808/888

Stolik komputerowy,

502

808/894

Biurko komputerowe,

503

808/902

FOTEL OBROTOWY,

504

808/905

Fotel obrotowy TEMA,

505

808/906

Fotel obrotowy,

506

808/907

Fotel TEMA,

507

808/908

Fotel TEMA,

508

808/909

Biurko PRYMUS,

509

808/913

Kasa fiskalna OPTIMUS,

510

808/915

Biurko,

511

808/916

Wiertarka Udarowa PSP570RE,

512

808/918

Komoda ze stanowiskiem komputerowym,

513

808/924

Krzesło TEMA,

514

808/925

Krzesło TEMA,

515

808/926

Krzesło TEMA,

516

808/927

Regał ODRA czarny,

517

808/928

Kontenerek z drzwiami,

518

808/929

Klimatyzator Rowenta,

519

808/938

Biurko czarne konte,

520

808/939

Biurko,

521

808/940

Szafa biurowa

 

522

808/941

Regał,

523

808/942

Biurko,

524

808/944

Biurko S22,

525

808/946

Biurko S22,

526

808/947

Biurko S22,

527

808/950

Fotel TEMA,

528

808/951

Fotel TEMA,

529

808/952

Fotel Kosów,

530

808/953

Biurko BT84 czarne,

531

808/954

Krzesło A8526 Rustik.,

532

808/955

Krzesło A8526 Rustik.,

533

808/956

Komoda czarna,

534

808/963

Krzesło Tema,

535

808/964

Biurko+Szafa,

536

808/969

Stolik komputerowy,

537

808/970

Nawilżacz powietrza,

538

808/971

Nawilżacz powietrza,

539

808/972

Biurko z nadstawką,

540

808/976

Agregat gaśniczy,

541

808/990

Leaktor do wykryw. Gazu,

542

808/996

Szafa,

543

808/997

Szafa,

544

808/998

Stolik pod drukarkę,

545

808/1001

Digestorium DE 2,

546

808/1002

Fotel obrotowy,

547

808/1005

Aparat do pienienia paliw,

548

808/1006

Biurko narożne LUBOJNA,

549

808/1013

Stan. do blendingu olei smar.,

550

808/1014

Stan. do oznacz. wł. smar. Olei,

551

808/1015

Stan. do kontr. lepkości kin.,

552

808/1026

Biurko,

553

808/1026

Biurko,

554

808/1027

Chromatograf cieczowy,

555

808/1027

DEGAZER PRÓŻNIOWY DO CHROMATOGRAFU,

556

808/1028

Chromatograf gazowy,

557

808/1029

Witryna chłodnicza,

558

808/1030

Witryna chłodnicza KFS5002,

559

808/1031

Destylarka,

560

808/1032

Destylarka HDA 627,

561

808/1033

STAN SILNIK WAVKESH,

562

808/1066

Kosiarka spalinowa MTD 51 BC-4,

563

808/1169

Meble biurowe wg. specyfikacji,

564

808/1170

Meble laboratoryjne wg. specyfikacji,

565

808/1173

Komplet mebli biurowych-A.Majoch,

566

808/1175

Meble biurowe wg specyfikacji,

567

808/1189

ŻALUZJE OKIENNE,

568

808/1190

LUSTRA,

569

808/1363

REGAŁ MAGAZYNOWY,

570

808/1364

REGAŁ MAGAZYNOWY,

 

571

808/1392

SZAFA BIUROWA DRZWI SUWANE,

572

808/1400

SZAFA ŻALUZJOWA,

573

808/744/1

ST.BADAŃ SILNIK TRABANT,

574

808/758ZBH

Stanowisko Opel Kadet,

575

808/758/01

HAMUL. ELEKTR. OPEL KADET,

576

808/1008KBN

Układ chromatogr. Gazowy,

577

808/1008KBN

Chromatograf Gazowy,

578

808/438-439

Stół Prób Do Badań Pompy W.,

579

808/758/KBN

STANOWISKO OPEL KADET DO BADANIA,

580

808/850-KBN

Silnik CII77811 DOLO352101,

581

808/967-968

Burko+Szafa,

582

808/ bez numeru

ODŚNIEŻARKA,

583

808/1027+KBN

Choramtograf cieczowy,

584

808/1028+KBN

Chromatograf Gazowy,

585

808/1033+KBN

STAN. SILNIKOWE WOOKESH,

586

808/1188/KBN

CHROMATOGRAF GAZOWY,

587

808/1301-1322

BIURKO,

588

808/1323-1346

KONTENER 3-SZUFLADOWY,

589

808/1347-1362

KRZESŁO MIND CHROM,

590

808/1367-1387

SZAFA BIUROWA,

591

808/1396-1399

SZAFA UBRANIOWA,

592

808/bez numeru

MEBLE BIUROWE WG SPECYFIKACJI,

593

808/-bez numeru

LODÓWKO-ZAMRAŻARKA AMICA,

 

Długoterminowe aktywa finansowe:

594

142 udziały w Spółce CLN Zakład Produkcyjno-Wdrożeniowy Sp. z o.o.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA