| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej

Na podstawie art. 196 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z zeznań świadków obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej, sporządza się odrębny protokół, który wyłącza się z akt sprawy.
§ 2.
1. Protokoły z zeznań świadków obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych, o których mowa w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), zwanej dalej „ustawą”, są sporządzane przez pracownika, który zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych został upoważniony do dostępu do takich informacji.

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, oznacza się odpowiednio klauzulą „ściśle tajne”, „tajne” lub „poufne”, stosownie do przepisów o ochronie informacji niejawnych. Protokoły te podlegają ewidencjonowaniu i przechowywaniu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

§ 3.
Protokoły z zeznań świadków obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy, lub obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej, są sporządzane oraz przechowywane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, właściwych dla informacji o klauzuli „zastrzeżone”.
§ 4.
Protokoły przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
§ 5.
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej (Dz. U. Nr 146, poz. 951), które traci moc z dniem 2 stycznia 2011 r. w związku z wejściem w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »