REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 259 poz. 1767

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z zeznań świadków obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej, sporządza się odrębny protokół, który wyłącza się z akt sprawy.
§ 2.
1. Protokoły z zeznań świadków obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych, o których mowa w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), zwanej dalej „ustawą”, są sporządzane przez pracownika, który zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych został upoważniony do dostępu do takich informacji.

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, oznacza się odpowiednio klauzulą „ściśle tajne”, „tajne” lub „poufne”, stosownie do przepisów o ochronie informacji niejawnych. Protokoły te podlegają ewidencjonowaniu i przechowywaniu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

§ 3.
Protokoły z zeznań świadków obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy, lub obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej, są sporządzane oraz przechowywane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, właściwych dla informacji o klauzuli „zastrzeżone”.
§ 4.
Protokoły przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
§ 5.
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.3)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej (Dz. U. Nr 146, poz. 951), które traci moc z dniem 2 stycznia 2011 r. w związku z wejściem w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-01-02
  • Data obowiązywania: 2011-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA