REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 259 poz. 1774

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych:

1) opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

2) produktów wymienionych w poz. 1 i 3 w załączniku nr 3 do ustawy, o której mowa w pkt 1.

§ 2.
Szczegółowe stawki opłat produktowych dla opakowań, o których mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Szczegółowe stawki opłat produktowych dla produktów, o których mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 247, poz. 1840).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane do Komisji Europejskiej w dniu 23 grudnia 2010 r. pod numerem 2010/0807/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t. 20, str. 337).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH OPAKOWAŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2010 r. (poz. 1774)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH OPAKOWAŃ

Poz.

Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)1)

Jednostkowa stawka w zł za 1 kg

1

2

3

1.

opakowania z tworzyw sztucznych

2,73

2.

opakowania z aluminium

1,37

3.

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

0,82

4.

opakowania z papieru i tektury

0,65

5.

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

0,26

6.

opakowania z drewna

0,33

 

Objaśnienie

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.).

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA PRODUKTÓW]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA PRODUKTÓW

Poz.

Symbol PKWiU1)

Rodzaj produktu

Jednostkowa stawka w zł za 1 kg

1

2

3

4

 

 

I. Oleje smarowe

 

1.

23.20.18-50
z wyłączeniem: 23.20.18-50.10

oleje smarowe,
z wyłączeniem:
oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

2,07

 

23.20.18-50.40

oleje białe, parafina ciekła

 

 

23.20.18-50.60

mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

 

 

23.20.18-50.80

oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

 

 

23.20.40

oleje odpadowe

 

 

 

II. Opony

 

2.

25.11.11

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

2,18

 

25.11.13-55.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia < = 121

2,18

 

25.11.13-57.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121

1,09

 

25.11.14-04

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych

0,40

 

25.11.14-06.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

0,40

 

25.11.14-08.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

0,10

 

25.11.14-10.00

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

0,10

 

25.11.20

opony używane pneumatyczne z gumy

4,08

 

25.12.10-30.00

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

1,12

 

25.12.10-50.00

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

0,56

 

25.12.10-90.00

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

0,10

 

Objaśnienie

1) Symbole PKWiU zgodne z podanymi w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA