| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 28) w § 1:

1) po pkt 67 dodaje się pkt 67a w brzmieniu:

„67a) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;”;

2) w pkt 68:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„inne niż wymienione w pkt 1–67a:”,

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b–f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), oraz inne jednostki prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe z wykorzystaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego oraz odczynników do określenia grup krwi i zgodności tkankowej u ludzi,”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 10 stycznia 2011 r.

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »