Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) opłacie elektronicznej – należy przez to rozumieć opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

2) klasie – należy przez to rozumieć klasę drogi, w tym jej odcinka, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 407).

§ 2.
Opłatę elektroniczną pobiera się na drogach krajowych lub ich odcinkach klasy:

1) A i S określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) GP i G określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Wysokość stawek opłaty elektronicznej za przejazd kilometra drogi krajowej lub jej odcinka klasy:

1) A i S ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) GP i G ustala się w wysokości określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.
Początkiem albo końcem drogi krajowej lub jej odcinka, na którym pobiera się opłatę elektroniczną, jest:

1) punkt przecięcia osi dróg w węźle lub skrzyżowaniu albo

2) punkt przecięcia osi drogi z granicą miasta na prawach powiatu lub granicą państwową.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

Załącznik 1. [DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 marca 2011 r. (poz. 433)

Załącznik nr 1

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY A I S, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

1) autostrada A1 na odcinkach:

a) węzeł Tuszyn – węzeł Bełchatów,

b) węzeł Sośnica – węzeł Świerklany;

2) autostrada A2 na odcinku węzeł Modła – węzeł Stryków I;

3) autostrada A4 na odcinkach:

a) Zgorzelec (granica państwowa) – węzeł Bielany Wrocławskie,

b) węzeł Bielany Wrocławskie – węzeł Kleszczów,

c) węzeł Kleszczów – węzeł Murckowska,

d) węzeł Balice I – węzeł Szarów;

4) autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) – węzeł Kijewo;

5) autostrada A8 na odcinku węzeł Nowa Wieś Wrocławska (A4) – węzeł Pawłowice;

6) autostrada A18 na odcinku Golnice – Krzyżowa;

7) droga ekspresowa S1 na odcinkach:

a) Bielsko-Biała (Komorowice) – Cieszyn – Boguszowice (granica państwowa),

b) Dąbrowa Górnicza (Ząbkowice) – Tychy,

c) Pyrzowice-Lotnisko – węzeł Podwarpie;

8) droga ekspresowa S3 na odcinkach:

a) węzeł Goleniów Północ – Szczecin (węzeł Kijewo),

b) węzeł Klucz – Gorzów Wielkopolski (węzeł Gorzów Południe),

c) węzeł Sulechów – węzeł Nowa Sól;

9) droga ekspresowa S5 na odcinku węzeł Stryszek – węzeł Białe Błota;

10) droga ekspresowa S6 na odcinku węzeł Gdynia (skrzyżowanie z ul. Morską) – węzeł Rusocin (A1);

11) droga ekspresowa S7 na odcinkach:

a) obwodnica Płońska,

b) węzeł Kroczewo – węzeł Czosnów,

c) Grójec (z obwodnicą Grójca) – Jedlińsk,

d) Skarżysko-Kamienna (z obwodnicą Skarżyska-Kamiennej) – węzeł Kielce-Północ,

e) węzeł Jędrzejów Północ – węzeł Jędrzejów Wschód (skrzyżowanie z drogą krajową nr 78),

f) Rybitwy – węzeł Bieżanów,

g) węzeł Myślenice – węzeł Lubień;

12) droga ekspresowa S8 na odcinkach:

a) węzeł Dąbrowa – węzeł Cieśle,

b) węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska,

c) Radzymin (z obwodnicą Radzymina) – Wyszków (z obwodnicą Wyszkowa),

d) obwodnica Ostrowi Mazowieckiej;

13) droga ekspresowa S10 na odcinkach:

a) węzeł Stargard Szczeciński Zachód – węzeł Stargard Szczeciński Wschód (obwodnica Stargardu Szczecińskiego),

b) węzeł Nieszawka – węzeł Czerniewice;

14) droga ekspresowa S11 na odcinku Krzesiny – Kórnik;

15) droga ekspresowa S22 na odcinku Elbląg – Grzechotki (granica państwowa).

Załącznik 2. [DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY GP I G, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ]

Załącznik nr 2

DROGI KRAJOWE LUB ICH ODCINKI KLASY GP I G, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

1) droga krajowa nr 4 na odcinku Rzeszów – Tywonia (początek obwodnicy Jarosławia);

2) droga krajowa nr 6 na odcinku Gościcino – granica m. Gdynia;

3) droga krajowa nr 7 na odcinkach:

a) Płońsk – węzeł Kroczewo,

b) Czosnów – granica m. Warszawa,

c) granica m. Warszawa – Grójec,

d) granica m. Kraków – Myślenice;

4) droga krajowa nr 10 na odcinku granica m. Szczecin – węzeł Stargard Szczeciński Zachód;

5) droga krajowa nr 18 na odcinku Olszyna (granica państwowa) – Golnice;

6) droga krajowa nr 77 na odcinku Radymno – Przemyśl;

7) droga krajowa nr 81 na odcinku granica m. Katowice – Skoczów (z wyłączeniem m. Żory);

8) droga krajowa nr 92 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305 – granica m. Poznań,

b) granica m. Poznań – Września;

9) droga krajowa nr 94 na odcinku granica m. Dąbrowa Górnicza – granica m. Kraków.

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY A I S LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY A I S LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin1)

max EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

1

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

0,40

0,35

0,28

0,20

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t

0,53

0,46

0,37

0,27

Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,40

0,35

0,28

0,20

 

 

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Załącznik 4. [WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY GP I G LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ]

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DLA DRÓG KRAJOWYCH KLASY GP I G LUB ICH ODCINKÓW, NA KTÓRYCH POBIERA SIĘ OPŁATĘ ELEKTRONICZNĄ

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)

Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin1)

max EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

1

2

3

4

5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

0,32

0,28

0,22

0,16

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t

0,42

0,37

0,29

0,21

Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,32

0,28

0,22

0,16

 

 

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Dziennik Ustaw