| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) AK-B/m – ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo;

2) AK-H/m – ankieta koniunktury gospodarczej – handel;

3) AK-I/p – ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje;

4) AK-P/k – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

5) AK-P/m – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

6) AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej – usługi;

7) B-01 – sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;

8) B-02 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;

9) B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych;

10) B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

11) B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania;

12) B-08 – sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania;

13) B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania;

14) BS – sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej;

15) C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;

16) C-01b – sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;

17) C-02-10 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;

18) C-02-11 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw;

19) C-02-13 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych;

20) C-02-30 – notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych;

21) C-02-40 – notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;

22) C-02-50 – notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;

23) C-02-91 – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;

24) C-02-92 – notowania cen detalicznych towarów konsumpcyjnych zakupywanych przez Internet;

25) C-03 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;

26) C-04 – sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;

27) C-05 – sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym;

28) C-06 – sprawozdanie o cenach producentów usług;

29) C-06/RU – sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem;

30) DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej;

31) załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych;

32) DNU-K – sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za ... kwartał 2011 r.;

33) DNU-R – sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2010;

34) DS-01 – sprawozdanie z przyjętych zamówień na towary o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw;

35) DS-01a – załącznik do sprawozdania DS-01;

36) DS-01b – zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym;

37) F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

38) F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;

39) F-02 – statystyczne sprawozdanie finansowe;

40) F-02/dk – sprawozdanie o finansach instytucji kultury;

41) F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;

42) załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 – środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;

43) F-03dp – sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową – dane zagregowane;

44) F-03m – sprawozdanie o urządzeniach i budowlach melioracji podstawowych i szczegółowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową – dane zagregowane;

45) FKT – sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej;

46) G-01 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów;

47) G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii;

48) G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;

49) G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego;

50) G-02o – sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych;

51) G-03 – sprawozdanie o zużyciu paliw i energii;

52) G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin;

53) G-05 – sprawozdanie o wartości zużytych materiałów, energii i usług obcych oraz zapasów materiałów;

54) G-06 – sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi;

55) GP – sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw;

56) H-01a – sprawozdanie o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw;

57) H-01g – sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych;

58) H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych;

59) H-01s – sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej;

60) H-01w – sprawozdanie o sieci handlowej;

61) H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

62) H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

63) I-01 – sprawozdanie o nakładach na środki trwałe;

64) K-01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;

65) K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;

66) K-03 – sprawozdanie biblioteki publicznej;

67) K-05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej;

68) K-06 – sprawozdanie z produkcji i usług filmowych;

69) K-08 – sprawozdanie kina;

70) KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego;

71) KT-2 – wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego;

72) KFT-1 – sprawozdanie z działalności klubu sportowego;

73) KFT-OB/a – sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych;

74) KFT-OB/b – sprawozdanie o obiektach sportowych;

75) KZ – sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym;

76) KZZ – sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady;

77) L-01 – sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa;

78) załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach Skarbu Państwa;

79) L-01/a – sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

80) załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

81) L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach;

82) L-03 – sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa);

83) załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa);

84) M-03 – sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi;

85) M-06 – sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych;

86) M-09 – sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych;

87) OB-01 – sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych;

88) OS-1 – sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających;

89) OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;

90) OS-4 – sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych;

91) OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;

92) OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

93) OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu;

94) załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu;

95) załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu;

96) załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu;

97) P-01 – sprawozdanie o produkcji;

98) P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapasach;

99) PK – sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych;

100) PL 1 – panelowe badanie przedsiębiorstw;

101) PL 2 – panelowe badanie przedsiębiorstw;

102) P-LS – sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej;

103) PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R);

104) PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych;

105) PNT-02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle;

106) PNT-02/u – sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług;

107) PS-01 – sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej;

108) PS-02 – sprawozdanie rodzin zastępczych – dane zagregowane;

109) PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej;

110) PU – sprawozdanie o zakupie usług;

111) R-03 – sprawozdanie o zużyciu nawozów mineralnych, wapniowych i naturalnych;

112) R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej;

113) R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach;

114) R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania;

115) R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej;

116) załącznik nr 1 do R-08 – sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami;

117) R-09A – sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym;

118) R-09B – sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym;

119) R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich;

120) R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu;

121) R-10 – meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych;

122) R-10 – sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych;

123) R-CT – notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych – tablice wynikowe;

124) R-CzSR – użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich;

125) RF-01 – kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych;

126) R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (1 czerwca, 1 grudnia) oraz produkcji zwierzęcej;

127) R-KSRB – badanie pogłowia trzody chlewnej (31 marca, 31 lipca, 30 listopada) oraz produkcji żywca wieprzowego;

128) R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych;

129) R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych;

130) R-r-z – badanie plonów ziemniaków;

131) R-r-zb – badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku;

132) S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych;

133) S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów;

134) S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych;

135) SG-01 – statystyka gminy: samorząd/transport;

136) SG-01 – statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska;

137) SG-01 – statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

138) załącznik do sprawozdania SG-01 – statystyka gminy część – 3 – Gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

139) SG-01 – statystyka gminy: środki trwałe;

140) załącznik do sprawozdania SG-01 statystyka gminy: środki trwałe;

141) SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych;

142) SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa;

143) SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw;

144) ST-P – statystyka powiatu: samorząd/transport;

145) ST-W – statystyka województwa: samorząd;

146) SU-2 – sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach;

147) T-02 – sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności;

148) T-04 – sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym;

149) T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym;

150) T-08 – sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową;

151) T-09 – sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej;

152) T-10 – sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich;

153) T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej;

154) T-11/u – sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej;

155) TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym;

156) TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

157) TWS-1 – sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań – dane zagregowane;

158) Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

159) Z-05 – badanie popytu na pracę;

160) Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy;

161) załącznik do Z-06 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich;

162) Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy;

163) Z-12 – sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów;

164) ZD-2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej;

165) ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

166) ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego;

167) ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego;

168) ZD-6 – sprawozdanie żłobka;

169) Z-KS – karta statystyczna strajku;

170) Z.1.MRiRW – dopłaty dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej – dane krajowe i wojewódzkie.

2. Określa się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1) Ankieta C 2011 – badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym;

2) Ankieta PL 2011 – badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym;

3) AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa;

4) BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego;

5) BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;

6) BR-01b – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;

7) BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;

8) BR-05 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej;

9) BSS-1G – Badanie Spójności Społecznej – kwestionariusz gospodarstwa domowego;

10) BSS-1G-RB – Badanie Spójności Społecznej – kwestionariusz gospodarstwa domowego. Ocena realizacji badania;

11) BSS-1I – Badanie Spójności Społecznej – kwestionariusz indywidualny;

12) CBSG/01 – Ankieta – reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich;

13) DS-50G – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego;

14) DS-50I – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny;

15) EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności – kwestionariusz gospodarstwa domowego;

16) EU-SILC-I – europejskie badanie warunków życia ludności – kwestionariusz indywidualny;

17) KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – kwestionariusz respondenta;

18) KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu;

19) PNZ – praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym;

20) SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych;

21) SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

22) SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego;

23) SSI-10G – Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego;

24) SSI-10I – Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny;

25) ZD – Ankieta ZD. Badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2011 roku;

26) ZD-K – Ankieta ZD-K – osoby niepełnosprawne na rynku pracy – ankieta modułowa BAEL;

27) ZG – Kartoteka gospodarstwa domowego. Badanie aktywności ekonomicznej ludności.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej:

1) GUGiK-1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej i jej aktualizacji;

2) GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

3) GUGiK-3.00 – sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji;

4) GUGiK-3.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00;

5) GUGiK-4.00 – sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej.

2. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej:

1) GUNB-1 – obiekty budowlane oddane do użytkowania;

2) GUNB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budowlanych;

3) PP-1 – planowanie przestrzenne w gminie.

3. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

1) GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym;

2) GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń;

3) GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych;

4) G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym;

5) G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla;

6) G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym;

7) G-09.4 – sprawozdanie o imporcie oraz o kosztach transportu węgla kamiennego od granicy do odbiorców krajowych;

8) G-09.5 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego;

9) G-09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach, czasie przepracowanym i nieprzepracowanym w górnictwie węgla kamiennego;

10) G-09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego;

11) G-09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego;

12) G-10.m – miesięczne dane o energii elektrycznej;

13) G-10.1k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

14) G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej;

15) G-10.2 – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

16) G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej;

17) G-10.4(D)k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej;

18) G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną;

19) G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego;

20) G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych;

21) G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych źródeł odnawialnych;

22) G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej;

23) G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć;

24) G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego;

25) G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych;

26) G-11g – sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych;

27) G-11n – sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw;

28) MG-01 – produkcja wyrobów hutniczych;

29) MG-02r – roczna produkcja wyrobów hutniczych;

30) MG-04 – nakłady inwestycyjne w sektorze hutniczym;

31) MG-05 – maksymalna możliwa produkcja;

32) MG-06 – bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym;

33) MG-08 – zużycie surowców do produkcji wyrobów hutniczych;

34) MG-09 – zużycie paliw i energii w sektorze hutniczym;

35) MG-10 – zatrudnienie i czas pracy w sektorze hutniczym;

36) MG-12 – postęp techniczny i technologiczny oraz ochrona środowiska;

37) MG-14 – sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych;

38) MG-14f – sytuacja finansowa przemysłu odlewniczego. Sprawozdanie z odlewni samodzielnych;

39) MG-14n – nakłady inwestycyjne w branży odlewniczej. Sprawozdanie z wszystkich odlewni;

40) MG-15 – produkcja i sprzedaż w koksownictwie;

41) MG-16 – zużycie węgla koksowego;

42) MG-17 – bilans koksu;

43) MG-18 – zatrudnienie według wieku w koksownictwie;

44) MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie;

45) MG-20 – nakłady inwestycyjne w koksownictwie na lata 2008–2012;

46) MG-21 – import węgla koksowego do produkcji koksu;

47) MG-f – sytuacja finansowa jednostek przemysłu stalowego;

48) MG/NZ – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

49) MG/NZ/D – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

50) MG/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówień;

51) MG/PZ/D – sprawozdanie o portfelu zamówień;

52) MG/SZ – sprawozdanie z budowy statków;

53) MG/PZR – sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków;

54) MG/RS – sprawozdanie z remontu statków;

55) RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej;

56) RAF-2 – sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej i produktów naftowych.

4. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) KK-1 – roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;

2) KN-1 – działalność archiwalna.

5. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu: KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego.

6. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki:

1) MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych;

2) MN-02 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach.

7. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej: PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

8. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy:

1) MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy;

2) załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy;

3) załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej;

4) załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności;

5) załącznik 4 do sprawozdania MPiPS-01. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych;

6) załącznik 5 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy;

7) załącznik 6 do sprawozdania MPiPS-01. Aktywne programy rynku pracy;

8) załącznik 7 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni według gmin;

9) załącznik 7 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni według gmin;

10) załącznik 8 do sprawozdania MPiPS-01. Umowy z agencjami zatrudnienia i programy specjalne;

11) MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;

12) MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach;

13) MPiPS-04 – sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP;

14) MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie;

15) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

16) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

17) MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

9. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa:

1) Ankieta na temat zużycia środków ochrony roślin;

2) RRW-1 – zestawienie zbiorcze danych z ankiet, na temat zużycia środków;

3) RRW-1 – zestawienie zbiorcze danych z ankiet, na temat zużycia środków;

4) RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego oraz stan zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej;

5) RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego;

6) RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, drobiu, dziczyzny, zajęczaków i zwierząt akwakultury;

7) RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt;

8) RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic;

9) RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu.

10. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi:

1) RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi;

2) RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

3) RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych;

4) RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych;

5) RRW-11 – sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów;

6) RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

7) RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej.

11. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa:

1) RRW-19 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego;

2) RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego;

3) RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli;

4) RRW-23 – zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.

12. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych:

1) RRW-16 – sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego;

2) RRW-26 – sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych;

3) RRW-27 – sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych;

4) RRW-28 – sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego.

13. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa: MSP-01 – informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

14. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1) MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego;

2) MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;

3) MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości;

4) MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich;

5) MS-DB6 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości;

6) MS-DB7 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

7) MS-Kom23 – sprawozdanie z czynności komornika;

8) MS-Not 24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;

9) MS-RODK-25 – sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego;

10) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

11) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

12) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych – w zakresie dotyczącym sądów apelacyjnych;

13) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

14) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

15) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych – w zakresie dotyczącym sądów apelacyjnych;

16) MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

17) MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

18) MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej);

19) MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

20) MS-S7 wojsk. – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

21) MS-S8 wojsk. – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym;

22) MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie – w zakresie dotyczącym wojskowych sądów okręgowych;

23) MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie – w zakresie dotyczącym wojskowych sądów garnizonowych;

24) MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

25) MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

26) MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym wojskowych sądów okręgowych;

27) MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym wojskowych sądów garnizonowych;

28) MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

29) MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

30) MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych – w zakresie dotyczącym sądów apelacyjnych;

31) MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

32) MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

33) MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich;

34) MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich;

35) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

36) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

37) MS-S19k – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego;

38) MS-S19z – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych;

39) MS-S20KRS – sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);

40) MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;

41) MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej);

42) MS-S20z – sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych);

43) MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego;

44) MS-S40 – sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;

45) MS-Stp1 – zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

46) MS-Stp2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

47) MS-ZK-1 – miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Ewidencja osadzonych;

48) MS-ZK-2 – miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;

49) MS-ZK-3 – kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie;

50) MS-ZK-4 – sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń;

51) MS-ZK-5 – roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych według odbywania kary zasadniczej, zastępczej, rodzajów przestępstw, powrotności do przestępstw i wieku;

52) MS-ZK-6 – sprawozdanie o nauczaniu skazanych;

53) MS-ZK-7 – sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

54) MS-ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa;

55) MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;

56) MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;

57) MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;

58) MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich.

15. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego: EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne.

16. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw turystyki:

1) ankieta IT-OJ – charakterystyka pobytu w Polsce i wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski;

2) ankieta IT-POL – wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych za granicą;

3) ankieta ITTKR – krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie;

4) ankieta TTKR 1 – uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych;

5) ankieta IT-TZ – charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielkość wydatków;

6) POL – zestawienie zbiorcze z przejść granicznych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru;

7) ZAG – zestawienie zbiorcze z przejść granicznych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru.

17. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska:

1) OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami;

2) OŚ-2b – sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;

3) OŚ-2c – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych;

4) OŚ-3 – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem oraz dane z systemu informatycznego OPH – tablice wynikowe;

5) OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6) załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

7) OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

8) załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

9) OŚ-4/p – sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

10) OŚ-4/r – roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

11) OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

12) OŚ-21 – zestawienie zasobów i danych o złożu;

13) OŚ-22 – zestawienie zmian zasobów złoża;

14) OŚ-23 – roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża;

15) OŚ-24 – zestawienie zasobów i danych udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

16) OŚ-25 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

17) OŚ-26 – zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych;

18) OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych;

19) OŚ-28 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych i wód termalnych;

20) OŚ-29/k – kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska.

18. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1) MSWiA-29 – sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA;

2) MSWiA-30 – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA;

3) MSWiA-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA;

4) MSWiA-33 – sprawozdanie z działalności diagnostycznej;

5) MSWiA-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;

6) MSWiA-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

7) MSWiA-36 – sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego;

8) MSWiA-37 – sprawozdanie dodatkowe, dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej;

9) MSWiA-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;

10) MSWiA-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej;

11) MSWiA-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów;

12) MSWiA-43 – sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego;

13) MSWiA-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, poza Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA oraz zużycie krwi i jej składników;

14) MSWiA-45 – sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego;

15) MSWiA-47a – sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej.

19. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia:

1) MZ-03 – sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach;

3) MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;

4) MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;

5) MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty;

6) MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego – dane zagregowane;

7) MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

8) MZ-12 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej;

9) MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

10) MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

11) MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;

12) MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego;

13) MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

14) MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego;

15) MZ-29A – sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej;

16) MZ-30 – sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej;

17) MZ-35 – sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

18) MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;

19) MZ-35B – sprawozdanie z działalności zakładu opieki zdrowotnej realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

20) MZ-42 – sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

21) MZ-45 – sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

22) MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia;

23) MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej;

24) MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

25) MZ-49 – sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia;

26) MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy za rok ...;

27) MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej;

28) MZ-53 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży;

29) MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych;

30) MZ-55 – meldunek o zachorowaniach na grypę;

31) MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach;

32) MZ-57 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości;

33) MZ-58 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania;

34) MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych;

35) MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych;

36) MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych;

37) MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;

38) MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna;

39) MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychiatryczna;

40) PARPA-G1 – sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

20. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego:

1) KNF-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń;

2) KNF-03 – sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych.

21. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej: UKE-1 – sprawozdanie o cenach sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych.

22. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów: Z-14 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach.

23. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez Prokuratora Generalnego:

1) PG-DB 4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

2) PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych;

3) PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

4) PG-P1K wojsk. – sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

5) PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;

6) Stp1– zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

7) Stp2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

8) Stp3 – zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych;

9) Stp5 – zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia.

24. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1–23, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Określa się wzory zestawień tabelarycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego:

1) K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzelanej, zmodyfikowane na potrzeby zbadania zabytkowych obiektów sakralnych – zbiorcze zestawienie tabelaryczne;

2) K-03 – sprawozdanie biblioteki, zmodyfikowane na potrzeby zbadania bibliotek przykościelnych – zbiorcze zestawienie tabelaryczne;

3) LOT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym;

4) ŁP-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

5) ŁP-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych;

6) ŁP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji;

7) ŁP-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską – dane zagregowane;

8) ŁT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych;

9) ŁT-1kkp – zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej i o telefonii stacjonarnej;

10) ŁT-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o łączach głównych i abonentach;

11) ŁT-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji;

12) ŁT-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz o usługach dostępu do sieci Internet – dane zagregowane;

13) ŁT-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji oraz o abonentach telewizji kablowej – dane zagregowane;

14) ŁT-10 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

15) MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra;

16) PERN-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych;

17) PL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym;

18) TK-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego;

19) TK-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym;

20) TK-2a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

21) TK-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym;

22) TK-3a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

23) TK-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego;

24) TK-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej;

25) TK-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym;

26) TK-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych;

27) TL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC – dane zagregowane;

28) Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów – dane zagregowane według województw;

29) Z.3.ARR – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru – dane zagregowane;

30) ZOŚ-1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych – dane zagregowane;

31) ZOŚ-2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na morskich wodach wewnętrznych – dane zagregowane;

32) ZOŚ-3 – zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń – dane zagregowane;

33) ZOŚ-4 – zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych i termalnych;

34) ZOŚ-5 – zestawienie tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych;

35) ZOŚ-6 – zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych;

36) ZOŚ-7 – zestawienie tabelaryczne „Rodzinne ogrody działkowe”;

37) ZOŚ-8 – zestawienie tabelaryczne „Stan pszczelarstwa w Polsce”;

38) TWA – wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej;

39) Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania
oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych
ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

Załącznik 1. [Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych]

Załacznik nr 1

Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych]

Załacznik nr 2

Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [Wzory formularzy sprawozdawcych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych]

Załącznik nr 3

Wzory formularzy sprawozdawcych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [Wzory zestawień tabelarycznych]

Załącznik nr 4

Wzory zestawień tabelarycznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »