reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) AK-B/m – ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo;

2) AK-H/m – ankieta koniunktury gospodarczej – handel;

3) AK-I/p – ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje;

4) AK-P/k – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

5) AK-P/m – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

6) AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej – usługi;

7) B-01 – sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;

8) B-02 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;

9) B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych;

10) B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

11) B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania;

12) B-08 – sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania;

13) B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania;

14) BS – sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej;

15) C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;

16) C-01b – sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;

17) C-02-10 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;

18) C-02-11 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw;

19) C-02-13 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych;

20) C-02-30 – notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych;

21) C-02-40 – notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;

22) C-02-50 – notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;

23) C-02-91 – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;

24) C-02-92 – notowania cen detalicznych towarów konsumpcyjnych zakupywanych przez Internet;

25) C-03 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;

26) C-04 – sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;

27) C-05 – sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym;

28) C-06 – sprawozdanie o cenach producentów usług;

29) C-06/RU – sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem;

30) DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej;

31) załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych;

32) DNU-K – sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za ... kwartał 2011 r.;

33) DNU-R – sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2010;

34) DS-01 – sprawozdanie z przyjętych zamówień na towary o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw;

35) DS-01a – załącznik do sprawozdania DS-01;

36) DS-01b – zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym;

37) F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

38) F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;

39) F-02 – statystyczne sprawozdanie finansowe;

40) F-02/dk – sprawozdanie o finansach instytucji kultury;

41) F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;

42) załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 – środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;

43) F-03dp – sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową – dane zagregowane;

44) F-03m – sprawozdanie o urządzeniach i budowlach melioracji podstawowych i szczegółowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową – dane zagregowane;

45) FKT – sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej;

46) G-01 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów;

47) G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii;

48) G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;

49) G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego;

50) G-02o – sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych;

51) G-03 – sprawozdanie o zużyciu paliw i energii;

52) G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin;

53) G-05 – sprawozdanie o wartości zużytych materiałów, energii i usług obcych oraz zapasów materiałów;

54) G-06 – sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi;

55) GP – sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw;

56) H-01a – sprawozdanie o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw;

57) H-01g – sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych;

58) H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych;

59) H-01s – sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej;

60) H-01w – sprawozdanie o sieci handlowej;

61) H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

62) H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

63) I-01 – sprawozdanie o nakładach na środki trwałe;

64) K-01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;

65) K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;

66) K-03 – sprawozdanie biblioteki publicznej;

67) K-05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej;

68) K-06 – sprawozdanie z produkcji i usług filmowych;

69) K-08 – sprawozdanie kina;

70) KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego;

71) KT-2 – wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego;

72) KFT-1 – sprawozdanie z działalności klubu sportowego;

73) KFT-OB/a – sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych;

74) KFT-OB/b – sprawozdanie o obiektach sportowych;

75) KZ – sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym;

76) KZZ – sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady;

77) L-01 – sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa;

78) załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach Skarbu Państwa;

79) L-01/a – sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

80) załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

81) L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach;

82) L-03 – sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa);

83) załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa);

84) M-03 – sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi;

85) M-06 – sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych;

86) M-09 – sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych;

87) OB-01 – sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych;

88) OS-1 – sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających;

89) OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;

90) OS-4 – sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych;

91) OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;

92) OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

93) OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu;

94) załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu;

95) załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu;

96) załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu;

97) P-01 – sprawozdanie o produkcji;

98) P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapasach;

99) PK – sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych;

100) PL 1 – panelowe badanie przedsiębiorstw;

101) PL 2 – panelowe badanie przedsiębiorstw;

102) P-LS – sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej;

103) PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R);

104) PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych;

105) PNT-02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle;

106) PNT-02/u – sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług;

107) PS-01 – sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej;

108) PS-02 – sprawozdanie rodzin zastępczych – dane zagregowane;

109) PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej;

110) PU – sprawozdanie o zakupie usług;

111) R-03 – sprawozdanie o zużyciu nawozów mineralnych, wapniowych i naturalnych;

112) R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej;

113) R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach;

114) R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania;

115) R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej;

116) załącznik nr 1 do R-08 – sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami;

117) R-09A – sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym;

118) R-09B – sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym;

119) R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich;

120) R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu;

121) R-10 – meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych;

122) R-10 – sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych;

123) R-CT – notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych – tablice wynikowe;

124) R-CzSR – użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich;

125) RF-01 – kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych;

126) R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (1 czerwca, 1 grudnia) oraz produkcji zwierzęcej;

127) R-KSRB – badanie pogłowia trzody chlewnej (31 marca, 31 lipca, 30 listopada) oraz produkcji żywca wieprzowego;

128) R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych;

129) R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych;

130) R-r-z – badanie plonów ziemniaków;

131) R-r-zb – badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku;

132) S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych;

133) S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów;

134) S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych;

135) SG-01 – statystyka gminy: samorząd/transport;

136) SG-01 – statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska;

137) SG-01 – statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

138) załącznik do sprawozdania SG-01 – statystyka gminy część – 3 – Gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

139) SG-01 – statystyka gminy: środki trwałe;

140) załącznik do sprawozdania SG-01 statystyka gminy: środki trwałe;

141) SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych;

142) SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa;

143) SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw;

144) ST-P – statystyka powiatu: samorząd/transport;

145) ST-W – statystyka województwa: samorząd;

146) SU-2 – sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach;

147) T-02 – sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności;

148) T-04 – sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym;

149) T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym;

150) T-08 – sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową;

151) T-09 – sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej;

152) T-10 – sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich;

153) T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej;

154) T-11/u – sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej;

155) TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym;

156) TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

157) TWS-1 – sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań – dane zagregowane;

158) Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

159) Z-05 – badanie popytu na pracę;

160) Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy;

161) załącznik do Z-06 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli akademickich;

162) Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy;

163) Z-12 – sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów;

164) ZD-2 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej;

165) ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

166) ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego;

167) ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego;

168) ZD-6 – sprawozdanie żłobka;

169) Z-KS – karta statystyczna strajku;

170) Z.1.MRiRW – dopłaty dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej – dane krajowe i wojewódzkie.

2. Określa się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1) Ankieta C 2011 – badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym;

2) Ankieta PL 2011 – badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym;

3) AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa;

4) BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego;

5) BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;

6) BR-01b – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;

7) BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;

8) BR-05 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej;

9) BSS-1G – Badanie Spójności Społecznej – kwestionariusz gospodarstwa domowego;

10) BSS-1G-RB – Badanie Spójności Społecznej – kwestionariusz gospodarstwa domowego. Ocena realizacji badania;

11) BSS-1I – Badanie Spójności Społecznej – kwestionariusz indywidualny;

12) CBSG/01 – Ankieta – reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich;

13) DS-50G – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego;

14) DS-50I – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny;

15) EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności – kwestionariusz gospodarstwa domowego;

16) EU-SILC-I – europejskie badanie warunków życia ludności – kwestionariusz indywidualny;

17) KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – kwestionariusz respondenta;

18) KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu;

19) PNZ – praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym;

20) SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych;

21) SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

22) SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego;

23) SSI-10G – Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego;

24) SSI-10I – Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny;

25) ZD – Ankieta ZD. Badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2011 roku;

26) ZD-K – Ankieta ZD-K – osoby niepełnosprawne na rynku pracy – ankieta modułowa BAEL;

27) ZG – Kartoteka gospodarstwa domowego. Badanie aktywności ekonomicznej ludności.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej:

1) GUGiK-1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej i jej aktualizacji;

2) GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

3) GUGiK-3.00 – sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji;

4) GUGiK-3.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00;

5) GUGiK-4.00 – sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej.

2. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej:

1) GUNB-1 – obiekty budowlane oddane do użytkowania;

2) GUNB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budowlanych;

3) PP-1 – planowanie przestrzenne w gminie.

3. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

1) GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym;

2) GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń;

3) GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych;

4) G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym;

5) G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla;

6) G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym;

7) G-09.4 – sprawozdanie o imporcie oraz o kosztach transportu węgla kamiennego od granicy do odbiorców krajowych;

8) G-09.5 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego;

9) G-09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach, czasie przepracowanym i nieprzepracowanym w górnictwie węgla kamiennego;

10) G-09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego;

11) G-09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego;

12) G-10.m – miesięczne dane o energii elektrycznej;

13) G-10.1k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

14) G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej;

15) G-10.2 – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

16) G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej;

17) G-10.4(D)k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej;

18) G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną;

19) G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego;

20) G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych;

21) G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych źródeł odnawialnych;

22) G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej;

23) G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć;

24) G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego;

25) G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych;

26) G-11g – sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych;

27) G-11n – sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw;

28) MG-01 – produkcja wyrobów hutniczych;

29) MG-02r – roczna produkcja wyrobów hutniczych;

30) MG-04 – nakłady inwestycyjne w sektorze hutniczym;

31) MG-05 – maksymalna możliwa produkcja;

32) MG-06 – bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym;

33) MG-08 – zużycie surowców do produkcji wyrobów hutniczych;

34) MG-09 – zużycie paliw i energii w sektorze hutniczym;

35) MG-10 – zatrudnienie i czas pracy w sektorze hutniczym;

36) MG-12 – postęp techniczny i technologiczny oraz ochrona środowiska;

37) MG-14 – sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych;

38) MG-14f – sytuacja finansowa przemysłu odlewniczego. Sprawozdanie z odlewni samodzielnych;

39) MG-14n – nakłady inwestycyjne w branży odlewniczej. Sprawozdanie z wszystkich odlewni;

40) MG-15 – produkcja i sprzedaż w koksownictwie;

41) MG-16 – zużycie węgla koksowego;

42) MG-17 – bilans koksu;

43) MG-18 – zatrudnienie według wieku w koksownictwie;

44) MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie;

45) MG-20 – nakłady inwestycyjne w koksownictwie na lata 2008–2012;

46) MG-21 – import węgla koksowego do produkcji koksu;

47) MG-f – sytuacja finansowa jednostek przemysłu stalowego;

48) MG/NZ – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

49) MG/NZ/D – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

50) MG/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówień;

51) MG/PZ/D – sprawozdanie o portfelu zamówień;

52) MG/SZ – sprawozdanie z budowy statków;

53) MG/PZR – sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków;

54) MG/RS – sprawozdanie z remontu statków;

55) RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej;

56) RAF-2 – sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej i produktów naftowych.

4. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) KK-1 – roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;

2) KN-1 – działalność archiwalna.

5. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu: KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego.

6. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki:

1) MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych;

2) MN-02 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach.

7. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej: PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

8. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy:

1) MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy;

2) załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy;

3) załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej;

4) załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności;

5) załącznik 4 do sprawozdania MPiPS-01. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych;

6) załącznik 5 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy;

7) załącznik 6 do sprawozdania MPiPS-01. Aktywne programy rynku pracy;

8) załącznik 7 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni według gmin;

9) załącznik 7 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni według gmin;

10) załącznik 8 do sprawozdania MPiPS-01. Umowy z agencjami zatrudnienia i programy specjalne;

11) MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;

12) MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach;

13) MPiPS-04 – sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP;

14) MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie;

15) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

16) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

17) MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

9. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa:

1) Ankieta na temat zużycia środków ochrony roślin;

2) RRW-1 – zestawienie zbiorcze danych z ankiet, na temat zużycia środków;

3) RRW-1 – zestawienie zbiorcze danych z ankiet, na temat zużycia środków;

4) RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego oraz stan zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej;

5) RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego;

6) RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, drobiu, dziczyzny, zajęczaków i zwierząt akwakultury;

7) RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt;

8) RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic;

9) RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu.

10. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi:

1) RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi;

2) RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

3) RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych;

4) RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych;

5) RRW-11 – sprawozdanie z realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów;

6) RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

7) RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej.

11. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa:

1) RRW-19 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego;

2) RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego;

3) RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli;

4) RRW-23 – zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.

12. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych:

1) RRW-16 – sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego;

2) RRW-26 – sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych;

3) RRW-27 – sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych;

4) RRW-28 – sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego.

13. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa: MSP-01 – informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

14. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1) MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego;

2) MS-DB2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;

3) MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości;

4) MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich;

5) MS-DB6 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości;

6) MS-DB7 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

7) MS-Kom23 – sprawozdanie z czynności komornika;

8) MS-Not 24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;

9) MS-RODK-25 – sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego;

10) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

11) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

12) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych – w zakresie dotyczącym sądów apelacyjnych;

13) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

14) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

15) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych – w zakresie dotyczącym sądów apelacyjnych;

16) MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

17) MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

18) MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej);

19) MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

20) MS-S7 wojsk. – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

21) MS-S8 wojsk. – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym;

22) MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie – w zakresie dotyczącym wojskowych sądów okręgowych;

23) MS-S9 wojsk. – sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie – w zakresie dotyczącym wojskowych sądów garnizonowych;

24) MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

25) MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

26) MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym wojskowych sądów okręgowych;

27) MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym wojskowych sądów garnizonowych;

28) MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

29) MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

30) MS-S11 – sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych – w zakresie dotyczącym sądów apelacyjnych;

31) MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

32) MS-S12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

33) MS-S16 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich;

34) MS-S18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich;

35) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych – w zakresie dotyczącym sądów rejonowych;

36) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych – w zakresie dotyczącym sądów okręgowych;

37) MS-S19k – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego;

38) MS-S19z – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych;

39) MS-S20KRS – sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);

40) MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;

41) MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej);

42) MS-S20z – sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych);

43) MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego;

44) MS-S40 – sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;

45) MS-Stp1 – zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

46) MS-Stp2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

47) MS-ZK-1 – miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Ewidencja osadzonych;

48) MS-ZK-2 – miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;

49) MS-ZK-3 – kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie;

50) MS-ZK-4 – sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń;

51) MS-ZK-5 – roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych według odbywania kary zasadniczej, zastępczej, rodzajów przestępstw, powrotności do przestępstw i wieku;

52) MS-ZK-6 – sprawozdanie o nauczaniu skazanych;

53) MS-ZK-7 – sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

54) MS-ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa;

55) MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;

56) MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;

57) MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;

58) MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich.

15. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego: EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne.

16. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw turystyki:

1) ankieta IT-OJ – charakterystyka pobytu w Polsce i wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski;

2) ankieta IT-POL – wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych za granicą;

3) ankieta ITTKR – krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie;

4) ankieta TTKR 1 – uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych;

5) ankieta IT-TZ – charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielkość wydatków;

6) POL – zestawienie zbiorcze z przejść granicznych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru;

7) ZAG – zestawienie zbiorcze z przejść granicznych – liczba dokonanych obserwacji pomiarowych według czasu i miejsca pomiaru.

17. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska:

1) OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami;

2) OŚ-2b – sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;

3) OŚ-2c – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych;

4) OŚ-3 – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem oraz dane z systemu informatycznego OPH – tablice wynikowe;

5) OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6) załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

7) OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

8) załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

9) OŚ-4/p – sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

10) OŚ-4/r – roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

11) OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

12) OŚ-21 – zestawienie zasobów i danych o złożu;

13) OŚ-22 – zestawienie zmian zasobów złoża;

14) OŚ-23 – roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża;

15) OŚ-24 – zestawienie zasobów i danych udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

16) OŚ-25 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

17) OŚ-26 – zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych;

18) OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych;

19) OŚ-28 – zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych i wód termalnych;

20) OŚ-29/k – kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska.

18. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1) MSWiA-29 – sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA;

2) MSWiA-30 – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA;

3) MSWiA-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA;

4) MSWiA-33 – sprawozdanie z działalności diagnostycznej;

5) MSWiA-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;

6) MSWiA-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

7) MSWiA-36 – sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego;

8) MSWiA-37 – sprawozdanie dodatkowe, dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej;

9) MSWiA-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;

10) MSWiA-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej;

11) MSWiA-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów;

12) MSWiA-43 – sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego;

13) MSWiA-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, poza Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA oraz zużycie krwi i jej składników;

14) MSWiA-45 – sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego;

15) MSWiA-47a – sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej.

19. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia:

1) MZ-03 – sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach;

3) MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;

4) MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;

5) MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty;

6) MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego – dane zagregowane;

7) MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

8) MZ-12 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej;

9) MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

10) MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

11) MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;

12) MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego;

13) MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

14) MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego;

15) MZ-29A – sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej;

16) MZ-30 – sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej;

17) MZ-35 – sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

18) MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;

19) MZ-35B – sprawozdanie z działalności zakładu opieki zdrowotnej realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

20) MZ-42 – sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

21) MZ-45 – sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

22) MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia;

23) MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej;

24) MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

25) MZ-49 – sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia;

26) MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy za rok ...;

27) MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej;

28) MZ-53 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży;

29) MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych;

30) MZ-55 – meldunek o zachorowaniach na grypę;

31) MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach;

32) MZ-57 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości;

33) MZ-58 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania;

34) MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych;

35) MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych;

36) MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych;

37) MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;

38) MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna;

39) MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychiatryczna;

40) PARPA-G1 – sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

20. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego:

1) KNF-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń;

2) KNF-03 – sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych.

21. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej: UKE-1 – sprawozdanie o cenach sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych.

22. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów: Z-14 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej i innych jednostkach.

23. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, prowadzonych przez Prokuratora Generalnego:

1) PG-DB 4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

2) PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych;

3) PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

4) PG-P1K wojsk. – sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

5) PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;

6) Stp1– zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

7) Stp2 – zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

8) Stp3 – zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych;

9) Stp5 – zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia.

24. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1–23, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Określa się wzory zestawień tabelarycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011, przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego:

1) K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzelanej, zmodyfikowane na potrzeby zbadania zabytkowych obiektów sakralnych – zbiorcze zestawienie tabelaryczne;

2) K-03 – sprawozdanie biblioteki, zmodyfikowane na potrzeby zbadania bibliotek przykościelnych – zbiorcze zestawienie tabelaryczne;

3) LOT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym;

4) ŁP-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

5) ŁP-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych;

6) ŁP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji;

7) ŁP-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską – dane zagregowane;

8) ŁT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych;

9) ŁT-1kkp – zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach ruchomej publicznej sieci telefonicznej i o telefonii stacjonarnej;

10) ŁT-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o łączach głównych i abonentach;

11) ŁT-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji;

12) ŁT-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz o usługach dostępu do sieci Internet – dane zagregowane;

13) ŁT-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji oraz o abonentach telewizji kablowej – dane zagregowane;

14) ŁT-10 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

15) MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra;

16) PERN-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych;

17) PL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym;

18) TK-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego;

19) TK-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym;

20) TK-2a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

21) TK-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym;

22) TK-3a – zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

23) TK-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego;

24) TK-5 – zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej;

25) TK-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym;

26) TK-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych;

27) TL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC – dane zagregowane;

28) Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów – dane zagregowane według województw;

29) Z.3.ARR – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru – dane zagregowane;

30) ZOŚ-1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych – dane zagregowane;

31) ZOŚ-2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na morskich wodach wewnętrznych – dane zagregowane;

32) ZOŚ-3 – zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń – dane zagregowane;

33) ZOŚ-4 – zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych i termalnych;

34) ZOŚ-5 – zestawienie tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych;

35) ZOŚ-6 – zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych;

36) ZOŚ-7 – zestawienie tabelaryczne „Rodzinne ogrody działkowe”;

37) ZOŚ-8 – zestawienie tabelaryczne „Stan pszczelarstwa w Polsce”;

38) TWA – wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej;

39) Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 1 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania
oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych
ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

Załącznik 1. [Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych]

Załacznik nr 1

Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych]

Załacznik nr 2

Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [Wzory formularzy sprawozdawcych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych]

Załącznik nr 3

Wzory formularzy sprawozdawcych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [Wzory zestawień tabelarycznych]

Załącznik nr 4

Wzory zestawień tabelarycznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama