| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011” wprowadza się następujące zmiany:

1) w badaniu o symbolu 1.01.01(001) Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia) w pkt 8 Źródła danych:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Administracyjne systemy informacyjne oraz inwentaryzacje i opracowania (szacunki): Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Komitetu Badań Polarnych PAN, Komendy Głównej Straży Granicznej.”,

b) w tabeli:

– lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

system informacyjny – dane zagregowane – dane w zakresie: położenia geograficznego, najwyżej i najniżej położonych punktów i miejscowości, ważniejszych przełęczy; w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

 

– lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ZOŚ-2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na morskich wodach wewnętrznych – dane zagregowane; (dział 1); w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

 

– dodaje się lp. 9a w brzmieniu:

9a

Ministerstwo Infrastruktury

ZOŚ-2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na morskich wodach wewnętrznych – dane zagregowane; (dział 2); w formie elektronicznej

weryfikacja okresowa w przypadku zmian

GUS

 

2) w badaniu o symbolu 1.21.03(027) Migracje wewnętrzne ludności w pkt 8 Źródła danych:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Dane z gminnych zbiorów meldunkowych urzędów gmin pozyskane na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277). Dane z gminnych zbiorów meldunkowych urzędów gmin o ludności zameldowanej na pobyt czasowy. Dane ze zbioru PESEL Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie migracji o osobach zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju oraz o osobach zameldowanych na pobyt czasowy w kraju ponad 3 miesiące.”,

b) w tabeli dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

3

urzędy gmin

gminne zbiory meldunkowe – dane jednostkowe – dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy – na mocy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. oraz ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. – w zakresie: płeć, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, poziom wykształcenia, miejsce pobytu stałego, deklarowany okres pobytu czasowego; w formie elektronicznej

raz w roku do 22 stycznia 2012 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

 

3) w badaniu o symbolu 1.21.07(030) Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Terminy i formy udostępniania

Miesięcznie:

– wstępne dane o ogólnej liczbie ludności kraju.

Kwartalnie:

– dane o ogólnej liczbie ludności zamieszkałej według płci w podziale terytorialnym (regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy imiennie) – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – październik 2012 r.

Półrocznie:

– liczba ludności zamieszkałej według płci i wieku w podziale terytorialnym (regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy imiennie) – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – wrzesień 2012 r.

– „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2011 r.” – listopad 2012 r.

Rocznie:

– dane o liczbie ludności zamieszkałej według płci i wieku w podziale terytorialnym (regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy imiennie) – tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) za 2011 r. – wrzesień 2012 r.

– „Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2011 r.” – listopad 2012 r.

– „Rocznik Demograficzny 2012” – listopad 2012 r.

– dane o liczbie rezydentów na poziomie województw – IV kwartał 2012 r.

Dane przekazywane do: rocznika demograficznego ONZ, publikacji EKG ONZ, WHO, UNICEF-u, Rady Europy oraz baz danych Eurostatu, WHO i OECD.”;

4) w badaniu o symbolu 1.21.12(034) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 r. pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Określone przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. oraz dane ze zbioru PESEL Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i z gminnych zbiorów meldunkowych urzędów gmin, pozyskane na podstawie zapisów zawartych poniżej w tabeli.

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Często-
tliwość i termin

Miejsce przeka-
zania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji

zbiór PESEL – dane jednostkowe – zbiory o osobach objętych systemem w zakresie: nazwisko i imiona; nazwisko rodowe; data urodzenia; miejsce urodzenia; stan cywilny; płeć; numer PESEL; obywatelstwo; data nabycia obywatelstwa polskiego; data utraty obywatelstwa polskiego; imię i nazwisko rodowe małżonka; numer PESEL małżonka; data zawarcia związku małżeńskiego; data rozwiązania związku małżeńskiego przez sąd; data zgonu małżonka; charakter zamieszkania; adres i data zameldowania na pobyt stały: kod TERYT gminy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu; poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z datą zameldowania oraz datą wymeldowania: kod TERYT gminy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu; adres zameldowania na pobyt czasowy wraz z określeniem zamierzonego okresu zameldowania: kod TERYT gminy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu; tryb wymeldowania; seria i data wydania karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, udzieleniem ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; seria i data wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu; seria i data wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; seria i data wydania karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony; seria i data wydania zaświadczenia

raz w roku do 31 maja 2011 r. – dane według stanu na dzień 31 marca 2011 r.

GUS

 

 

 

o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej; seria i data wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; seria i data wydania tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca; w formie elektronicznej

 

 

2

urzędy gmin

gminne zbiory meldunkowe – dane jednostkowe – zbiory o osobach objętych systemem w zakresie: nazwisko i imiona; nazwisko rodowe; data urodzenia; miejsce urodzenia; stan cywilny; płeć; numer PESEL; obywatelstwo; data nabycia obywatelstwa polskiego; data utraty obywatelstwa polskiego; imię i nazwisko rodowe małżonka; numer PESEL małżonka; data zawarcia związku małżeńskiego; data rozwiązania związku małżeńskiego przez sąd; data zgonu małżonka; charakter zamieszkania; adres i data zameldowania na pobyt stały: kod TERYT gminy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu; poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania: kod TERYT gminy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu; adres zameldowania na pobyt czasowy wraz z określeniem zamierzonego okresu zameldowania: kod TERYT gminy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu; tryb wymeldowania; seria i data wydania karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, udzieleniem ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; seria i data wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu; seria i data wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; seria i data wydania karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony; seria i data wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej; seria i data wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, seria i data wydania tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca; w formie elektronicznej

raz w roku do 31 maja 2011 r. – dane według stanu na dzień 31 marca 2011 r.

GUS

 

5) w badaniu o symbolu 1.21.14(035) Zasoby migracyjne w pkt 8 Źródła danych:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Wykorzystanie danych ze zbioru PESEL Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i z gminnych zbiorów meldunkowych urzędów gmin, pozyskanych na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Dane z gminnych zbiorów meldunkowych dotyczące stałych mieszkańców gminy nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy oraz o stałych mieszkańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP. Wtórne wykorzystanie wyników: Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Europejskiego badania warunków życia ludności (EU-SILC), Badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), badania „Imigranci w Polsce – ankieta AI” oraz badania „Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków – ankieta ZD-H” z II kwartału 2008 r.

Zbiór PESEL – dane o migracjach na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.

Sprawozdanie GUS – Z-06 w zakresie zatrudnienia cudzoziemców oraz sprawozdanie MIPS-04 w zakresie zezwoleń wydawanych cudzoziemcom na wykonywanie pracy na terytorium RP.

Informacje gromadzone przez szkoły wyższe o cudzoziemcach studiujących w Polsce.

Informacje gromadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców o liczbie ważnych zezwoleń na pobyt cudzoziemców w Polsce.

Informacje gromadzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące nabycia i utraty obywatelstwa polskiego.

Dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyk lustrzanych.

Zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie danych o Polakach przebywających za granicą (baza Eurostatu, baza OECD, baza Rady Europy).

Bazy danych instytucji ubezpieczeniowych i publicznych krajów, w których przebywają imigranci z Polski.

Szacunki rozmiarów i kierunki migracji zagranicznych.”,

b) w tabeli dodaje się lp. 8 i 9 w brzmieniu:

8

urzędy gmin

gminne zbiory meldunkowe – dane jednostkowe – dane o stałych mieszkańcach gminy nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy – na mocy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. oraz ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. – w zakresie: płeć, data urodzenia, kraj wyjazdu, poziom wykształcenia, data wyjazdu, deklarowany okres pobytu czasowego; na nośniku magnetycznym

raz w roku do 22 stycznia 2012 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

9

urzędy gmin

gminne zbiory meldunkowe – dane jednostkowe – dane o stałych mieszkańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP – na mocy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. oraz ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. – w zakresie: płeć, data urodzenia, stan cywilny, poziom wykształcenia, obywatelstwo, kraj poprzedniego zamieszkania, gmina zameldowania na pobyt czasowy, data przyjazdu, deklarowany okres pobytu czasowego; na nośniku magnetycznym

raz w roku do 22 stycznia 2012 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

 

6) w badaniu o symbolu 1.23.02(041) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych w tabeli uchyla się lp. 7;

7) w badaniu o symbolu 1.26.06(065) Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 1 rubryka 8.1 otrzymuje brzmienie:

1

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i ich jednostki lokalne, podmioty utworzone przez organy administracji samorządowej i rządowej, których działalnością podstawową jest prowadzenie wodociągów i kanalizacji; wywóz nieczystości ciekłych; osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadzą inną działalność główną, a prowadzenie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, wywozu nieczystości ciekłych stanowi działalność drugorzędną, w tym jednostki o jednym rodzaju działalności lub prowadzące działalność różnorodną, tj. wojewódzkie zakłady usług wodnych, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki lub spółdzielnie wodociągowo-kanalizacyjne; kółka rolnicze – jeżeli zakład wodociągowy (kanalizacyjny) nie został wydzielony w samodzielną jednostkę, a prowadzenie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej stanowi działalność drugorzędną lub pomocniczą; zakłady pracy przemysłowe, rolnicze, budowlane, które administrują czynnymi urządzeniami wodociągowymi (kanalizacyjnymi) i jednocześnie dostarczają wodę do domów mieszkalnych lub odprowadzają ścieki; osoby fizyczne dla tych jednostek lokalnych, których podstawową działalnością jest prowadzenie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej; jednostki samorządu terytorialnego (gminy, dzielnice m.st. Warszawy)

 

8) badanie o symbolu 1.27.10(072) Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa młodych Polaków otrzymuje brzmienie:

1. Symbol badania:

1.27.10(072)

2. Temat badania:

Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków

3. Rodzaj badania:

Badanie cykliczne

4. Prowadzący badanie:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Rozpoznanie motywów i uwarunkowań wyborów typu szkoły i kierunku kształcenia oraz wpływu osiągniętego wykształcenia na sytuację zawodową Polaków.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe; członkowie gospodarstw domowych w wieku 18–64 lata.

7. Zakres przedmiotowy

– wykształcenie osób ankietowanych w korelacji ze statusem zawodowym, z wykształceniem rodziców, miejscem zamieszkania, typem rodziny,

– potrzeby edukacyjne i ich zaspokojenie w korelacji z wykształceniem własnym i wykształceniem rodziców oraz możliwościami ich realizacji.

8. Źródła danych

Kwestionariusze GUS: DS-57G i DS-57I; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: BR-01a, BR-04 (omówione w badaniu 1.25.01) oraz ZD-I (omówione w badaniu 1.23.01).

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

gospodarstwa domowe

DS-57G – Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, kwestionariusz gospodarstwa domowego; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna (0,04% próby badania gospodarstw domowych); dobrowolne

jednorazowo, w wybranym losowo tygodniu III kwartału 2011 r.

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania osób badanych

2

osoby w gospodarstwach domowych

DS-57I – Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, kwestionariusz indywidualny; w formie elektronicznej lub papierowej; metoda reprezentacyjna; dobrowolne

jednorazowo, w wybranym losowo tygodniu III kwartału 2011 r.

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania osób badanych

 

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Rodzaje potrzeb edukacyjnych, ocena możliwości ich realizacji, szczeble karier edukacyjnych, najwyższe osiągnięte wykształcenie i sytuacja zawodowa Polaków w powiązaniu z wiekiem, płcią i wykształceniem osoby ankietowanej, wykształceniem jej rodziców, typem rodziny biologicznej, typem społeczno-ekonomicznym gospodarstwa domowego.

10. Terminy i formy udostępniania

„Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków” – listopad 2012 r.

11. Koszty i sposób finansowania

424 500 zł – budżet GUS”;

9) w badaniu o symbolu 1.44.02(111) Elektroenergetyka i ciepłownictwo pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Koszty i sposób finansowania

1 521 936 zł – budżet MG

150 000 zł – budżet URE”;

10) w badaniu o symbolu 1.45.03(120) Użytkowanie gruntów w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 3 w rubryce 8.2 wyrażenie „(3%)” zastępuje się wyrażeniem „(1%)”;

11) w badaniu o symbolu 1.45.07(123) Produkcja ważniejszych upraw rolnych pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: R-05 (opisane w badaniu 1.45.03), R-06 (opisane w badaniu 1.45.05), R-CzSR (opisane w badaniu 1.45.03), R-r-zb, R-r-pw; oceny i szacunki ekspertów terenowych; dane Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencji Rynku Rolnego.

Lp.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

wylosowane gospodarstwa indywidualne

R-r-zb – badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku; w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (0,5%); obowiązkowe

raz w roku do 25 sierpnia 2011 r. z danymi za rok 2011

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

2

wylosowane gospodarstwa indywidualne

R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych; w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (0,5%); obowiązkowe

raz w roku do 10 października 2011 r. z danymi za rok 2011

ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania użytkownika gospodarstwa wylosowanego do badania

3

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów – dane zagregowane według województw; w formie papierowej

raz w roku do 28 marca 2012 r. (powierzchnia) i do 27 kwietnia 2012 r. (zbiory) z danymi za rok 2011

GUS

4

Agencja Rynku Rolnego

Z.3.ARR – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru według producentów i województw – dane zagregowane; w formie papierowej

raz w roku: do 28 marca 2012 r. z danymi za rok 2011

GUS

 

12) w badaniu o symbolu 1.45.09(125) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez trzody chlewnej) w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 2 w rubryce 8.2 wyrażenie „(1%)” zastępuje się wyrażeniem „(0,4%)”;

13) w badaniu o symbolu 1.45.10(126) pogłowie i produkcja trzody chlewnej w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 2 w rubryce 8.2 wyrażenie „(1%)” zastępuje się wyrażeniem „(0,3%)”;

14) w badaniu o symbolu 1.46.04(145) Produkcja wyrobów przemysłowych w pkt 8 Źródła danych:

a) w części zamieszczonej nad tabelą wyrażenie „MG-10.m” zastępuje się wyrażeniem „G-10.m”,

b) w tabeli w lp. 1 i 2 rubryka 8.1 otrzymuje brzmienie:

1

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki budżetowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność przeważająca lub drugorzędna zaklasyfikowana jest według PKD w zakresie: górnictwa i wydobywania (działy 05–09), przetwórstwa przemysłowego (działy 10–33) oraz rybołówstwa w wodach morskich (03.11) i produkujące wyroby lub wykonujące usługi określone w nomenklaturze PRODPOL

2

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek budżetowych) oraz osoby fizyczne, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD w zakresie: rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (klasa 01.11), górnictwa i wydobywania (działy 05–09), przetwórstwa przemysłowego (działy 10–33) oraz handlu hurtowego i detalicznego; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (działy 45–47), produkujące wyroby lub posiadające zapasy wyrobów gotowych

 

15) w badaniu o symbolu 1.46.06(146) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle hutnictwa żelaza i stali w pkt 10 Terminy i formy udostępniania skreśla się tiret trzecie;

16) w badaniu o symbolu 1.47.01(153) Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 1–3 rubryka 8.1 otrzymuje brzmienie:

1

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek budżetowych), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – o liczbie pracujących 10 osób i więcej – jeśli ich działalność zaklasyfikowano według PKD do działalności w zakresie budownictwa (dział 41 do 43)

2

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek budżetowych), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – o liczbie pracujących 10 osób i więcej – jeśli ich działalność zaklasyfikowano według PKD do działalności w zakresie budownictwa, tj. do działów 41 do 43.

3

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek budżetowych), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – wykonujące roboty budowlano-montażowe (zarówno na własne potrzeby, jak i odpłatnie na zewnątrz) – o liczbie pracujących 10 osób i więcej, których działalność zaklasyfikowano według PKD do innych rodzajów działalności niż budownictwo, tj. innych niż dział 41 do 43

 

17) w badaniu o symbolu 1.48.02(158) Transport drogowy w pkt 8 Źródła danych:

a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Administracyjny system informacyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o sieci drogowej, administracyjny system informacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący ewidencji pojazdów (SI CEPiK); sprawozdania GUS: T-04, TD-E, T-06, SG-01, ST-P oraz wtórne wykorzystanie sprawozdań GUS DG-1 (omówione w badaniu 1.61.04) i SP-3 (omówione w badaniu 1.61.05), dane z administracyjnego systemu informacyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego (TRANS-BIT).”,

b) w tabeli lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

system TRANS-BIT – dane jednostkowe – wykaz podmiotów wraz z taborem posiadających licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy według stanu w dniu 31 października zawierający:

– dane licencjobiorcy w zakresie: rodzaj licencji, numer identyfikacyjny REGON, nazwa i adres, województwo;

– dane o pojazdach licencjobiorcy w zakresie: numer rejestracyjny, rodzaj pojazdu, rok produkcji, ładowność, dopuszczalna masa całkowita (dla autobusów – liczba miejsc), informacje odnośnie do prawa do dysponowania pojazdem; w formie elektronicznej

raz w roku do 22 listopada 2011 r.

GUS

 

18) w badaniu o symbolu 1.48.06(160) Poczta i telekomunikacja w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 7 w rubryce 8.2 wyraz „radiodyfuzji” zastępuje się wyrazem „radiokomunikacji”;

19) w badaniu o symbolu 1.51.09(176) Międzynarodowy handel usługami:

a) w pkt 8:

– część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: DNU-K oraz DNU-R, informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych o międzynarodowej wymianie usług dokonywanej przez instytucje rządowe, wykorzystanie danych z systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów o podatku od towarów i usług, pozyskiwanych w ramach badania 1.61.01, informacje z Ministerstwa Finansów o prowizjach i opłatach związanych z emisją skarbowych papierów wartościowych na rynkach międzynarodowych, informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia o międzynarodowej wymianie usług zdrowotnych, wtórne wykorzystanie danych bilansu płatniczego Narodowego Banku Polskiego.”,

– w tabeli uchyla się lp. 6 i 7,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Koszty i sposób finansowania

2 278 800 zł – budżet GUS

290 000 zł – budżet NBP”;

20) skreśla się badanie o symbolu 1.64.17(211) Badanie cen sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych oraz cen urządzeń instalowanych w obiektach telekomunikacyjnych;

21) w badaniu o symbolu 1.66.01(223) Środki trwałe w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych w lp. 1 w rubryce 8.1:

a) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych):

– bez względu na liczbę pracujących i rodzaj prowadzonej działalności – państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, instytucje gospodarki budżetowej;

– o liczbie pracujących 10 osób i więcej, których działalność jest zaklasyfikowana według PKD do leśnictwa (dział 02); z wyłączeniem państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych;”,

b) tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„– jednostki budżetowe państwowe i samorządów terytorialnych (z wyłączeniem urzędów gmin) oraz zakłady budżetowe samorządów terytorialnych, bez względu na liczbę pracujących i niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności”;

22) w badaniu o symbolu 1.80.01(238) System Jednostek Statystycznych w pkt 8 Źródła danych w tabeli:

a) w lp. 7 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

„do 31 sierpnia 2011 r. – z danymi za czerwiec 2011 r.; do 29 lutego 2012 r. – z danymi za grudzień 2011 r.”,

b) dodaje się lp. 8a w brzmieniu:

8a

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Centralny Rejestr Ubezpieczonych – dane jednostkowe – zbiory w zakresie: numer NIP płatnika składek; dane dotyczące ubezpieczonego: rok urodzenia, płeć, kod pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze, wymiar czasu pracy, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, a w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, kod świadczenia/przerwy w opłacaniu składek, kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, data objęcia ubezpieczeniem; w formie elektronicznej

do 29 lutego 2012 r. z danymi za grudzień 2011 r.

GUS

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Wąsikowska

Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »