| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W skład Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej „Centrum”, wchodzą:

1) kierownictwo:

a) dyrektor,

b) zastępcy dyrektora;

2) doradcy;

3) Wydział Operacyjny;

4) Wydział Polityki Informacyjnej;

5) Wydział Planowania;

6) Wydział Szkoleń i Ćwiczeń;

7) Wydział Analiz;

8) Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej;

9) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli;

10) Wydział Administracyjno-Finansowy.

2. W wydziałach mogą być tworzone zespoły, sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

3. W Centrum mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio dyrektorowi Centrum lub jego zastępcom.

§ 2.
1. Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępców i kierowników komórek organizacyjnych.

2. Dyrektor Centrum może upoważnić pracowników Centrum do działania w jego imieniu w określonych przez niego sprawach.

3. W razie nieobecności dyrektora pracą Centrum kieruje wyznaczony przez niego zastępca dyrektora.

4. Do zadań dyrektora Centrum należy:

1) powoływanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych oraz doradców;

2) udzielanie pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych;

3) reprezentowanie Centrum na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Rady Ministrów;

4) planowanie, organizowanie, koordynowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Centrum;

5) ustalanie zakresu obowiązków pracowników Centrum na poszczególnych stanowiskach;

6) prowadzenie polityki kadrowej Centrum oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy;

7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju Centrum, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienia wyposażenia technicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Dyrektor Centrum może:

1) tworzyć zespoły doradcze i opiniodawcze niezbędne do realizacji poszczególnych zadań Centrum;

2) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Centrum zlecać przeprowadzanie ekspertyz, analiz oraz innych opracowań;

3) zlecać podległym pracownikom wykonywanie innych zadań niż określone w zakresie czynności na zajmowanym stanowisku;

4) wydawać decyzje i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.

§ 3.
1. Funkcja krajowego centrum zarządzania kryzysowego jest realizowana przez pełnienie całodobowego dyżuru w Centrum.

2. Do pracowników Centrum stosuje się przepisy dotyczące czasu pracy, które mają zastosowanie do pracowników urzędów administracji rządowej.

3. Centrum pracuje w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób w nim zatrudnionych w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego oraz występowania sytuacji kryzysowej, w których działania podejmuje właściwy organ zarządzania kryzysowego obsługiwany przez Centrum.

4. Dyrektor Centrum może wprowadzić tryb pracy ciągłej w sytuacji prowadzenia lub udziału w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 128, poz. 821).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »