| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, z 2007 r. Nr 149, poz. 1048, z 2008 r. Nr 161, poz. 1003 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 313) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom na podstawie § 3, § 5 ust. 2 pkt 2, § 7, § 16 ust. 1, § 20a i § 20e, wsparcie uzyskane przez podmiot na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1, jeżeli podmiot ten podjął działalność gospodarczą, oraz wsparcie uzyskane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, funkcjonujące w ramach klastra, o którym mowa w § 14a, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) udzielanej na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;”;

2) w § 14a w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618),”;

3) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja może udzielić regionalnej instytucji finansującej pomocy finansowej, w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, na pokrycie wydatków tej instytucji związanych z zarządzaniem zadaniami zleconymi jej przez Agencję na podstawie art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „wsparciem na koszty operacyjne”.”;

4) w § 20a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wsparciem w ramach bonu na innowacje mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, pomniejszone o podatek od towarów i usług, której wykonawcą są wyłącznie jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) w § 20b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia w ramach bonu na innowacje;

2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej, w tym wytycznych oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

3) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.”,

c) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w przepisach tego rozporządzenia;”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na innowacje, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.”,

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Agencja może skrócić termin zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.”,

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Agencja udziela wsparcia w ramach bonu na innowacje według kolejności wpływu do Agencji kompletnych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.”;

6) w § 20c ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem jest wartość pożyczek udzielonych ze środków tego funduszu, po zawarciu umowy o udzielenie wsparcia, oraz kwota zapłaconego podatku dochodowego od kwoty udzielonego wsparcia.”;

7) po § 20d dodaje się § 20e i 20f w brzmieniu:

„§ 20e. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 7, pomocy finansowej, w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe, w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, którego realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 r., zwanego dalej „wsparciem na uzyskanie grantu”.

2. Udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu dotyczącego wniosku projektowego, złożonego w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, nie wyklucza możliwości otrzymania wsparcia na uzyskanie grantu dotyczącego wniosku projektowego, złożonego w odpowiedzi na inne wezwanie konkursowe w ramach tego samego lub innego międzynarodowego programu innowacyjnego. W ramach jednego wezwania konkursowego wsparcie na uzyskanie grantu może otrzymać więcej niż jeden przedsiębiorca.

3. Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumie się program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami, będącą współpracą tych podmiotów co najmniej z dwóch krajów, której celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

4. Przez wniosek projektowy rozumie się wniosek złożony przez koordynatora projektu, w którym przedsiębiorca występuje jako koordynator projektu albo partner, w odpowiedzi na wezwanie konkursowe do składania wniosków, ogłoszone przez organizatora konkursu w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

5. Wniosek projektowy może być:

1) przygotowany samodzielnie przez przedsiębiorcę;

2) zlecony przez przedsiębiorcę, do przygotowania osobom fizycznym, przedsiębiorcom lub jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do przygotowania wniosku projektowego albo dysponują personelem spełniającym te warunki.

6. Przedsiębiorca nie może zlecić przygotowania wniosku projektowego podmiotom wskazanym w ust. 5 pkt 2, które występują we wniosku projektowym jako koordynator projektu albo partnerzy.

7. Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poniósł wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku projektowego, w którym występuje jako koordynator projektu albo partner.

8. Warunkiem udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego, dokonanej przez podmiot właściwy do dokonania oceny formalnej wniosku projektowego w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

9. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w okresie roku przed dniem złożenia wniosku projektowego. Wydatki te pomniejsza się o podatek od towarów i usług.

10. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na:

1) zorganizowanie konsorcjum, w tym wyszukanie koordynatora projektu lub partnerów przez uiszczenie opłaty dostępu do odpowiednich baz lub zlecenie usługi wyszukania koordynatora projektu lub partnerów, oraz koszty podróży służbowych według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2) uzupełniające badania i ekspertyzy w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, głównie w zakresie weryfikacji istniejącego stanu wiedzy w tematyce projektu, zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki projektu;

3) organizację spotkań konsorcjum, w tym wynajem sali, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, obsługę spotkań i druk materiałów informacyjnych;

4) udział maksymalnie w dwóch seminariach lub konferencjach dotyczących międzynarodowego programu innowacyjnego nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego;

5) udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania wniosku projektowego lub zarządzania projektem nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego;

6) zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przygotowania wniosku projektowego, którego licencja umożliwia korzystanie z niego przez nie więcej niż dwie osoby;

7) pokrycie kosztów pośrednich do 5% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1–6; koszty te rozliczane są ryczałtowo;

8) audyt wydatków, o których mowa w pkt 1–7.

11. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na:

1) uzupełniające badania i ekspertyzy w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, głównie w zakresie: weryfikacji istniejącego stanu wiedzy w tematyce projektu, zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki projektu;

2) zakup usługi świadczonej przez podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, dotyczącej zorganizowania konsorcjum, w którym koordynatorem projektu albo partnerem będzie przedsiębiorca, oraz przygotowania i złożenia wniosku projektowego;

3) udział maksymalnie w dwóch seminariach lub konferencjach dotyczących międzynarodowego programu innowacyjnego nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego, delegowanych przez przedsiębiorcę;

4) udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektem nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego, delegowanych przez przedsiębiorcę;

5) audyt wydatków, o których mowa w pkt 1–4.

12. Audyt wydatków, o którym mowa w ust. 10 pkt 8 i ust. 11 pkt 5, jest przeprowadzany przez biegłego rewidenta w okresie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Koszt audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich. Po dokonaniu audytu biegły rewident sporządza certyfikat, który zawiera ocenę w zakresie poprawności dokumentowania wydatków oraz zgodności poniesienia wydatków z przepisami niniejszego rozporządzenia.

13. Wysokość wsparcia na uzyskanie grantu udzielonego jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

1) w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję koordynatora projektu w ramach wniosku projektowego – 75 000 zł;

2) w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję partnera w ramach wniosku projektowego – 35 000 zł.

14. Wysokość wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

15. Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone pod warunkiem dostępności środków na ten cel.

§ 20f. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu;

2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej, w tym wytycznych oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

3) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

3. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach wsparcia na uzyskanie grantu, w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

4. Wniosek o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

2) informację o wniosku projektowym;

3) informację na temat międzynarodowego programu innowacyjnego zawierającą dane dotyczące podmiotu udzielającego wsparcia, informacje dotyczące wezwania konkursowego, cel i zasady finansowania projektów oraz – w przypadku aplikowania do programu innego niż program finansowany przez Komisję Europejską – inne informacje niezbędne do określenia programu jako międzynarodowego programu innowacyjnego;

4) informację o poniesionych wydatkach.

5. Do wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu przedsiębiorca powinien dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę;

2) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę – w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru;

3) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

4) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w przepisach tego rozporządzenia;

5) certyfikat, o którym mowa w § 20e ust. 12;

6) dokumentację potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa w § 20e ust. 8.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

7. Agencja udziela wsparcia na uzyskanie grantu według kolejności wpływu do Agencji kompletnych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu.

9. Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone do dnia 31 grudnia 2013 r. i wypłacone do dnia 31 marca 2014 r.”.

§ 2.
Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu pożyczkowego, o którym mowa w § 20c ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, zalicza się kwotę podatku dochodowego od kwoty udzielonego wsparcia zapłaconego po dniu 12 marca 2009 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »