| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie procesu odzysku R102)

Na podstawie art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki odzysku za pomocą procesu odzysku R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, wymienionego w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku.

2. Warunki odzysku za pomocą procesu odzysku R10 i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 228, poz. 1685).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 23 grudnia 2010 r. pod numerem 2010/0806/PL – S20E, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

Załącznik 1. [WARUNKI ODZYSKU ZA POMOCĄ PROCESU ODZYSKU R10 I RODZAJE ODPADÓW DOPUSZCZONYCH DO TAKIEGO ODZYSKU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 476)

WARUNKI ODZYSKU ZA POMOCĄ PROCESU ODZYSKU R10 I RODZAJE ODPADÓW DOPUSZCZONYCH DO TAKIEGO ODZYSKU

I. Odpady zawierające wapń

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Warunki odzysku

1

2

3

4

1

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

Odpady zawierające wapń stosuje się do wapnowania gleb kwaśnych przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

– odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

– odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),

– odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby wprowadzenie ich do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924), nawet przy długotrwałym stosowaniu,

– odpady spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 oraz z 2009 r. Nr 224, poz. 1804),

– najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,

– w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),

– dla odpadów o kodzie ex 06 02 99 i ex 19 02 99 zawartość chlorków jest nie większa niż 3,5%.

03 03 09

Odpady szlamów defekosaturacyjnych

ex1) 06 01 99

Odpad z produkcji siarczanu magnezu nawozowego

ex1) 06 02 99

Odpady węglanu wapnia i odpady z gaszenia wapna palonego

ex1) 06 03 99

Odpady z fizykochemicznej obróbki kamienia wapiennego – z przesiewu i przepału kamienia wapiennego

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

ex1) 06 09 99

Odpad z produkcji roztworu ortofosforanów z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego

ex1) 06 10 99

Odpady z produkcji soli azotanowych: saletra wapniowa i magnezowa

07 01 80

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

ex1) 19 02 99

Odpady zawierające węglan wapnia pochodzące z oczyszczania solanki

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

 

II. Osady ściekowe

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Warunki odzysku

1

2

3

4

1

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych, określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

– są spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,

– są spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. WE L 300 z 14.11.2009, str. 1–33),

– nie dotyczy odpadów o kodach: 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 11, 04 01 07, 10 12 13,

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni i przykryte glebą lub wymieszane z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

– odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

– odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

ex1) 03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, inne niż wymienione w 03 03 10 – niezawierające chlorowanych węglowodorów

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

ex1) 10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków – niezawierające metali ciężkich

2

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

– są spełnione wymagania dla komunalnych osadów ściekowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

 

III. Odpady zawierające duże ilości substancji organicznej, z wyłączeniem osadów ściekowych

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Warunki odzysku

1

2

3

4

1

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

– odpady zostały rozdrobnione lub, wyłącznie w przypadku odpadów o kodzie 02 01 03, poddane przyspieszonemu rozkładowi części stałych, przy zastosowaniu bakterii, grzybów i mikroorganizmów, niepowodującemu zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka i niestwarzającemu zagrożenia dla środowiska,

– odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

– odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

– odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby wprowadzenie ich do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

– odpady o kodzie 02 01 03 mogą być stosowane, jeżeli najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1 m, natomiast odpady o kodzie ex 02 01 99 mogą być stosowane, jeżeli najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,

– w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

ex1) 02 01 99

Osady z oczyszczania stawów służących do hodowli i chowu ryb

2

ex1) 02 01 06

Odchody zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– są spełnione zasady dla nawozów naturalnych określone w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),

– są spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni i przykryte glebą lub wymieszane z nią,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m.

 

1

2

3

4

3

ex1) 02 01 83

Odciekowe pożywki z upraw hydroponicznych

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

– odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

– odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

– odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby wprowadzenie ich do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

– najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,

– w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

4

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

– odpady zostały rozdrobnione lub, wyłącznie w przypadku odpadów o kodzie 02 01 07, poddane przyspieszonemu rozkładowi części stałych przy zastosowaniu bakterii, grzybów i mikroorganizmów, niepowodującemu zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka i niestwarzającemu zagrożenia dla środowiska,

– odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem ich stosowania na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

– odpady mogą być stosowane tylko na terenach leśnych, terenach zieleni miejskiej, w ogrodach, parkach itp.,

– w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

ex1) 02 03 81

Śruta słomiana i otręby pochodzące z produkcji pasz roślinnych

ex1) 03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, inne niż wymienione w 03 01 04

ex1) 03 03 01

Odpady z kory

 

1

2

3

4

5

ex1) 02 01 99

Grzybnia pochodząca z hodowli pieczarek

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

– odpady zostały rozdrobnione,

– odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

– odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,

– odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

– odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

– odpady o kodzie ex 20 02 01 mogą być stosowane wyłącznie w miejscu ich powstania,

– w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

ex1) 02 03 01

Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców tylko z roślin uprawnych

ex1) 02 03 80

Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 04 80

Wysłodki

ex1) 02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców tylko z roślin okopowych

ex1) 02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary (niezawierające części mineralnych)

ex1) 07 05 14

Wyekstrahowana kora kasztanowca, śruta z nasion kasztanowca oraz wyekstrahowane liście naparstnicy

ex1) 20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z pielęgnacji terenów zielonych

6

ex1) 19 05 03

Materiał po procesie kompostowania

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– odpady można stosować wyłącznie na terenach zdegradowanych, pasach zieleni wzdłuż dróg i autostrad itp., plantacjach roślin energetycznych lub do nawożenia upraw przemysłowych i gruntów pod zalesianie,

– dawkę odpadów ustala się dla każdej partii odpadu osobno, a wielkość dawki odpadów zależy od ich jakości i zapotrzebowania roślin na fosfor i azot,

– grunty, na których odpady mają być stosowane, podlegają badaniom obejmującym oznaczanie w reprezentatywnej próbce tego gruntu odczynu [pH] oraz zawartości metali ciężkich (ołowiu, kadmu, rtęci, niklu, cynku, miedzi i chromu) wyrażonej w mg/kg s.m.,

– badania gruntów, na których odpady są stosowane, wykonuje się raz na 5 lat,

– reprezentatywną próbkę gruntu do badań uzyskuje się przez zmieszanie 25 próbek pobranych w punktach regularnie rozmieszczonych na powierzchni nieprzekraczającej 5 ha, o jednorodnej budowie profilu glebowego i jednakowym użytkowaniu,

 

1

2

3

4

 

ex1) 19 06 04

Przefermentowane odpady po suchej fermentacji odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie

– próbki pobiera się z głębokości 25 cm albo z głębokości co najmniej 10 cm, jeżeli powierzchniowa warstwa gleby jest mniejsza od 25 cm,

– dla stosowanych odpadów nie powinny zostać przekroczone wartości następujących parametrów:

a) wielkość cząstek 0÷40 [mm],

b) zawartość szkła i ceramiki nie więcej niż 2,0 [%],

c) zawartość metali ciężkich nie więcej niż [mg/kg suchej masy]: kadm 25, chrom 800, miedź 800, nikiel 200, ołów 800, cynk 2500, rtęć 25,

– wprowadzenie odpadów do gleby nie może spowodować przekroczenia standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

– odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,

– w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,

– materiał po procesie kompostowania pochodzenia zwierzęcego spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

7

ex1) 19 06 04

Przefermentowane odpady po mokrej fermentacji odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych, określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

– są spełnione wymagania dla komunalnych osadów ściekowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

8

19 06 05

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– są spełnione wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych, określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,

– są spełnione zasady dla nawozów naturalnych określone w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,

 

1

2

3

4

 

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

– materiał po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),

– odpady o kodzie 19 06 06, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, przed ich zastosowaniem poddaje się rozdrobnieniu,

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

– odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

– odpady, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla nawozów organicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,

– w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach, z wyłączeniem substancji powstających w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

 

1

2

3

4

9

ex1) 19 09 01

Osady z czyszczenia stawów infiltracyjnych wytwarzane na ujęciu wody

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

– odpady zostały rozdrobnione,

– odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

– odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

– odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

– najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się głębiej niż 1,5 m,

– w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

 

IV. Odpady mineralne

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Warunki odzysku

1

2

3

4

1

ex1) 01 04 08

Odpady skruszonych skał zawierających substancje odżywcze dla roślin, np. wapń

Odpady stosuje się przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

– odpady są stosowane równomiernie na całej powierzchni gleby,

– odpady skruszonych skał zostały rozdrobnione tak, że odsiew na sicie o boku oczek kwadratowych 2 mm jest mniejszy niż 10%, a przesiew przez sito o boku oczek kwadratowych 0,5 mm jest nie mniejszy niż 50%,

– odpady są stosowane poza okresem wegetacji roślin,

– odpady przykrywa się glebą lub miesza z nią, z wyjątkiem stosowania ich na użytkach zielonych oraz plantacjach wieloletnich,

– rozprowadzanie na powierzchni ziemi odbywa się tylko do głębokości 30 cm,

– odpady są stosowane na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi,

ex1) 01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i czyszczeniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11, pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów

ex1) 01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07, pochodzące z obróbki wapieni i dolomitów

ex1) 02 03 99

Zużyta ziemia okrzemkowa z procesu produkcji pektyny

 

1

2

3

4

 

02 04 01

Osady z czyszczenia i mycia buraków

– odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby wprowadzenie ich do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu) określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, nawet przy długotrwałym stosowaniu,

– odpady spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu,

– w celu określenia dawki odpadów możliwej do stosowania na glebach są prowadzone przez wytwórcę odpadów badania w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

ex1) 02 07 99

Zużyta ziemia okrzemkowa z procesu filtracji

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

ex1) 10 01 99

Odpady pochodzące ze spalania słomy w kotłowniach zakładowych i gminnych

19 09 02

Osady z klarowania wody

 

Objaśnienie:

1) Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie trzeciej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »