| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 13 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 247, poz. 1835) po § 16 dodaje się § 16a i 16b w brzmieniu:

„§ 16a. 1. W przypadku gdy inspektor pracy stwierdzi, że:

1) rzeczoznawca wydał opinię naruszającą w sposób rażący przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy lub

2) w opinii wydanej przez rzeczoznawcę nie uwzględniono istotnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– niezwłocznie powiadamia o tym okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na lokalizację projektowanego obiektu budowlanego.

2. W razie stwierdzenia, że powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest uzasadnione, okręgowy inspektor pracy właściwy ze względu na lokalizację projektowanego obiektu budowlanego:

1) kieruje wniosek do Głównego Inspektora Pracy o cofnięcie uprawnień rzeczoznawcy;

2) przesyła kopię wniosku, o którym mowa w pkt 1, do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy.

§ 16b. 1. Wniosek, o którym mowa w § 16a ust. 2 pkt 1, powinien zawierać szczegółowy opis dokumentacji projektowej, na podstawie której rzeczoznawca wydał opinię określoną w § 16a ust. 1, w tym w szczególności:

1) nazwę projektu;

2) nazwę, siedzibę i adres inwestora;

3) nazwę, siedzibę i adres jednostki projektowania, a także imię i nazwisko projektanta lub projektantów, którzy wykonali zakwestionowany projekt;

4) imię i nazwisko, numer uprawnień rzeczoznawcy wydającego opinię oraz numer opinii;

5) wyszczególnienie, na czym polegał błąd zawarty w projekcie, którego rzeczoznawca nie uwzględnił w opinii do projektu, i – w miarę możliwości – kopię zakwestionowanego projektu lub jego części;

6) uzasadnienie konieczności wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy.

2. Główny Inspektor Pracy po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub wszczęciu postępowania z własnej inicjatywy:

1) powiadamia rzeczoznawcę o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia mu uprawnień w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy;

2) wzywa rzeczoznawcę do:

a) złożenia pisemnych wyjaśnień,

b) przedłożenia do wglądu rejestru opiniowanych projektów,

c) przedłożenia zaświadczenia z ostatniego okresowego szkolenia organizowanego dla rzeczoznawców, o którym mowa w § 18 pkt 1.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 20, poz. 106, z 2010 r. Nr 109, poz. 708, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »