| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis

Na podstawie art. 6b ust. 12 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania poręczeń jako pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.), przez fundusze poręczeniowe ze środków wsparcia przekazanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Pomoc de minimis jest udzielana mikroprzedsiębiorcom oraz małym lub średnim przedsiębiorcom w formie poręczeń spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub innych zobowiązań finansowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 2.
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).
§ 3.
 Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
§ 4.
 Pomoc de minimis udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzielaną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła, i nie może zostać udzielona, jeżeli łącznie spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy, określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc de minimis.
§ 5.
 Łączna wartość pomocy de minimis, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro, a w sektorze transportu drogowego 100 000 euro.
§ 6.
 Wartość poręczenia obejmuje nie więcej niż 80% wartości udzielanego kredytu lub innego zobowiązania finansowego.
§ 7.
 Wynagrodzenie za udzielenie poręczenia pobierane przez fundusz poręczeniowy jest niższe od wynagrodzenia pobieranego według stawek rynkowych.
§ 8.
 Warunkiem udzielenia mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy pomocy de minimis, o której mowa w § 1 ust. 2, jest złożenie wraz z wnioskiem o udzielenie tej pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99), w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a tej ustawy.

§ 9.
 Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 10.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. D. Bogdan

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

tel./fax: +48 (22) 635 46 00

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »