| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 16 września 2011 r.

o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Art. 1. [Ustawa o funduszach inwestycyjnych]
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 22a dodaje się pkt 22b w brzmieniu:

„22b) alternatywnym systemie obrotu – rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”,

b) uchyla się pkt 36 i 37,

c) dodaje się pkt 38–40 w brzmieniu:

„38) ofercie publicznej – rozumie się przez to ofertę publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy o ofercie publicznej;

39) publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;

40) dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”;

2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1) na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo

2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane certyfikaty inwestycyjne, albo

3) uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu, albo

4) wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.”;

3) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo.”;

4) w art. 15:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, nie wymaga wydania zezwolenia przez Komisję.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w ust. 1a, łączną minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat określa statut tego funduszu.”,

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Towarzystwo zawiadamia Komisję o utworzeniu funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1a, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych, załączając statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu.”;

5) w art. 22:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 6, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;”;

6) w art. 24:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Z zastrzeżeniem art. 117a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2.”,

b) w ust. 8 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez zgromadzenie inwestorów – w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, na którą zgromadzenie inwestorów wyraziło zgodę;”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz o treści ogłoszeń, załączając do zawiadomienia jednolity tekst statutu oraz wypis aktu notarialnego zawierającego zmiany statutu, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania, a w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1a – wraz z uchwałą zgromadzenia inwestorów.”;

7) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu, a w przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a – w terminie określonym w statucie funduszu. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące.”;

8) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w trybie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a na jednostki uczestnictwa – bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Za zgodą Komisji towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2. W takim przypadku do wniosku, o którym mowa w art. 22, towarzystwo załącza umowę zawartą z tym podmiotem oraz dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4, dotyczące tego podmiotu.

4. Komisja odmawia zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli podmiot pośredniczący w prowadzeniu zapisów nie zapewnia wykonywania tych czynności z zachowaniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa.”;

9) w art. 29 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć:

1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego – w przypadku funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga wydania przez Komisję zezwolenia;

2) statut funduszu inwestycyjnego;

3) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;

4) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję;

5) oświadczenie depozytariusza o zebraniu wymaganych statutem wpłat oraz o zgodności sposobu ich zebrania z ustawą, statutem funduszu inwestycyjnego oraz – w przypadku funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga wydania przez Komisję zezwolenia – z tym zezwoleniem.”;

10) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:

1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub

2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego stała się ostateczna, lub

3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, lub

4) upływu 3 miesięcy od zakończenia terminu określonego w statucie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, na dokonanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości określonej w statucie i nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub

5) upływu terminu określonego w statucie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, na zebranie wpłat na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości i terminie określonych w statucie

– zwraca wpłaty do funduszu inwestycyjnego, w tym przenosi prawa z papierów wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przenosi prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1–5, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.”;

11) w art. 38 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku spółki, która zamierza utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a.”;

12) w art. 47:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, powinna być zawarta w formie pisemnej, a w przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6c w brzmieniu:

„6a. Towarzystwo nie przyjmuje lub nie przekazuje w związku z prowadzeniem działalności w zakresie doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:

1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;

2) opłat lub prowizji niezbędnych dla świadczenia danej usługi na rzecz klienta;

3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem że:

a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi,

b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez towarzystwo na rzecz klienta.

6b. Przepisu ust. 6a pkt 3 lit. a nie stosuje się do towarzystwa, które przed zawarciem umowy o świadczenie usługi przekazuje klientowi ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 6a pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych, o których mowa w ust. 6a pkt 3 lit. a.

6c. Przepisy ust. 6a pkt 3 oraz ust. 6b stosuje się odpowiednio do opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, których możliwość przyjęcia lub przekazania zaistniała po zawarciu umowy o świadczenie danej usługi.”;

13) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W towarzystwie, z wyjątkiem towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 196, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, działa kontrola wewnętrzna. Kontrola wewnętrzna sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego lub pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.”;

14) w art. 50 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183 lub art. 196, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.”;

15) w art. 58:

a) w ust. 1:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;”,

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku spółki, która zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo załącza się dokumenty wskazane w ust. 1 pkt 1–4 oraz 6–12.”;

16) w art. 61 uchyla się ust. 3;

17) w art. 65a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć:

1) szczegółowe procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych w procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu – z wyjątkiem funduszu, o którym mowa w art. 183 lub art. 196, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, oraz

2) procedury umożliwiające monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi przedmiotami lokat oraz ryzyka portfela inwestycyjnego funduszu, ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, a także prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 – z wyjątkiem funduszu, o którym mowa w art. 183 lub art. 196, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy towarzystwo zleca zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych innych niż fundusze, o których mowa w art. 183 lub art. 196, niebędące publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, podmiotowi, o którym mowa w art. 46 ust. 1, podmiot ten może opracować procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wdrożyć je po uprzedniej akceptacji towarzystwa i przekazać depozytariuszowi funduszu inwestycyjnego.”;

18) w art. 73 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoby wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie oraz nie mogą być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.”;

19) w art. 80 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana.”;

20) w art. 107 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, albo zostały spełnione odpowiednie warunki, o których mowa w art. 7 ust. 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;”;

21) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne.

2. Certyfikaty inwestycyjne mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi.

3. Osoby fizyczne mogą nabyć certyfikaty inwestycyjne funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.”;

22) po art. 117 dodaje się art. 117a i 117b w brzmieniu:

„Art. 117a. 1. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie określenia, że certyfikaty inwestycyjne funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu, wymaga uzyskania zezwolenia Komisji.

2. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 1, wymaga również zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.

Art. 117b. 1. Do wniosku funduszu inwestycyjnego o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1, załącza się:

1) statut funduszu inwestycyjnego;

2) prospekt emisyjny albo memorandum informacyjne – jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej;

3) umowę z depozytariuszem o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego;

4) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jednostkę organizacyjną banku wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;

5) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1–3, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu;

6) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;

7) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 5, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

8) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków;

9) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji – w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego;

10) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną;

11) bilans i rachunek wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego sporządzone w zakresie wskazanym w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych, na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszu;

12) opis portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego w zakresie nie mniejszym niż wskazany w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych, sporządzony na dzień przypadający nie później niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku;

13) uchwałę zgromadzenia inwestorów albo rady inwestorów, w przypadku określonym w art. 140 ust. 4a, w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1;

14) informację, czy w funduszu inwestycyjnym miało miejsce niezatwierdzenie przez zgromadzenie inwestorów rocznego sprawozdania finansowego funduszu, wystąpienie przesłanki rozwiązania funduszu lub wszczęcie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności funduszu.

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, jeżeli:

1) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu albo

2) dokumenty załączone do wniosku nie odpowiadają przepisom prawa lub są niezgodne ze stanem faktycznym, albo

3) statut funduszu inwestycyjnego, umowa z depozytariuszem lub portfel inwestycyjny funduszu nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu.

3. Wydając zezwolenie na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, Komisja zatwierdza wybór depozytariusza funduszu. Wydanie zezwolenia jest także równoznaczne z zatwierdzeniem przez Komisję prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.

4. Do wydania zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, przepisy art. 118 i art. 119 stosuje się odpowiednio.

5. Niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia towarzystwo ogłasza zmianę statutu funduszu inwestycyjnego. Zmiana statutu funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

6. Od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1, statut funduszu nie podlega zmianom do czasu zarejestrowania certyfikatów inwestycyjnych, które będą oferowane w drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, w depozycie papierów wartościowych.”;

23) w art. 118:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej albo udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej dotyczącego certyfikatów inwestycyjnych lub dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.”,

b) uchyla się ust. 2;

24) w art. 119:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego funduszu lub memorandum informacyjnego funduszu zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.

2. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany do emitowania certyfikatów inwestycyjnych wyłącznie w drodze oferty publicznej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego nie stosuje się terminów, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej.”;

25) art. 120 otrzymuje brzmienie:

„Art. 120. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji certyfikatów, do złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

2. W przypadku zmiany statutu funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1, która nie jest połączona z nową emisją certyfikatów inwestycyjnych, fundusz jest obowiązany do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zezwolenia.

3. Komisja może przedłużyć termin określony w ust. 1 i 2 o 7 dni na uzasadniony wniosek funduszu inwestycyjnego. Komisja odmawia zgody, w przypadku gdy przedłużenie terminu jest sprzeczne z interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.

4. W przypadku odmowy dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu.

5. W przypadku odmowy wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu obrót nimi może być prowadzony na rynku regulowanym.”;

26) w art. 121:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że certyfikaty inwestycyjne publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być wyłącznie papierami wartościowymi na okaziciela.”,

b) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Certyfikaty inwestycyjne imienne można przekształcić w certyfikaty inwestycyjne na okaziciela. Przekształcenie wymaga zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych imiennych, o których mowa w ust. 4 lub 7, także zgody uczestnika wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”;

27) w art. 122 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu powinien zawierać:”;

28) w art. 123 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, tak stanowi, certyfikaty inwestycyjne tego funduszu mogą nie mieć formy dokumentu; w takim przypadku wszystkie certyfikaty inwestycyjne tego funduszu nie mają formy dokumentu.”;

29) w art. 126:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, należy dołączyć:”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, w celu udostępnienia nabywcom certyfikatów informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty.”;

30) art. 127 otrzymuje brzmienie:

„Art. 127. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może dopuszczać możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji certyfikatów inwestycyjnych.”;

31) art. 129 otrzymuje brzmienie:

„Art. 129. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji wymaga zmiany statutu funduszu w zakresie danych wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 7–9, w odniesieniu do każdej z tych emisji, jeżeli statut nie zawiera tych danych w odniesieniu do kolejnych emisji certyfikatów.”;

32) w art. 134:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emisja certyfikatów inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na certyfikaty w wysokości i terminie określonych w statucie i prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym albo warunkach emisji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Druga i następne emisje certyfikatów inwestycyjnych nie dochodzą do skutku, jeżeli nie zebrano wpłat na certyfikaty w wysokości i terminie, o których mowa w ust. 1.”;

33) w art. 136 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1) w chwili zapisania certyfikatu na rachunku papierów wartościowych uczestnika albo

2) przez wręczenie dokumentu, albo

3) w chwili wpisania certyfikatu do ewidencji uczestników funduszu.”;

34) w art. 137 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Certyfikat inwestycyjny imienny funduszu inwestycyjnego zamkniętego może być wydany uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej certyfikatu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.”;

35) w art. 140:

a) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może rozszerzyć uprawnienia rady inwestorów o uprawnienia przysługujące zgromadzeniu inwestorów, jeżeli w skład rady inwestorów wchodzą uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu. W takim przypadku uczestnicy reprezentujący łącznie ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów.”,

b) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. W przypadku określonym w ust. 4a do podejmowania uchwał przez radę inwestorów stosuje się warunki określone w ustawie lub statucie funduszu inwestycyjnego dotyczące podejmowania uchwał zgromadzenia inwestorów przez uczestników reprezentujących wymaganą minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196:

1) niebędącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo

2) będącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro

– może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, towarzystwo zarządzające tym funduszem będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków.”,

d) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Jeżeli do dokonania czynności prawnej ustawa wymaga zgody rady inwestorów lub zgromadzenia inwestorów, czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna. Zgoda może być wyrażona przed dokonaniem czynności prawnej albo po jej dokonaniu, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania czynności prawnej. Potwierdzenie wyrażone po dokonaniu czynności prawnej ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

9. Czynność prawna dokonana bez zgody rady inwestorów lub zgromadzenia inwestorów, wymaganej wyłącznie przez statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności towarzystwa z tytułu naruszenia statutu funduszu.”;

36) w art. 141 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) na rachunku papierów wartościowych,

b) w ewidencji uczestników albo”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) złożył u depozytariusza certyfikaty inwestycyjne w formie dokumentu w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów.”;

37) w art. 142 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli statut funduszu zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, tak stanowi, zgromadzenie inwestorów może powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie certyfikaty inwestycyjne danego funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”;

38) w art. 143 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, najpóźniej w dniu zgromadzenia, złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez depozytariusza o złożeniu certyfikatów w depozycie u depozytariusza;”,

b) w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, nie później niż w dniu zgromadzenia:”;

39) w art. 144:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196:

1) niebędącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo

2) będącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro

– może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo zarządzające tym funduszem będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków.”,

b) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) przekształcenie certyfikatów inwestycyjnych imiennych w certyfikaty na okaziciela;

6) zmianę statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 4–6, jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji, przekształceniem certyfikatów inwestycyjnych lub dokonaniem zmiany statutu funduszu inwestycyjnego oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Statut funduszu może rozszerzyć uprawnienia zgromadzenia inwestorów, przy czym statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może przyznać zgromadzeniu inwestorów uprawnienia rady inwestorów.”;

40) w art. 146 w ust. 8 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) niezwłocznie po ich sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie podawania do publicznej wiadomości raportów okresowych zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej – w przypadku publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

3) na żądanie uczestnika – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym.”;

41) w art. 148 uchyla się ust. 2;

42) po art. 151 dodaje się art. 151a w brzmieniu:

„Art. 151a. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może dokonywać krótkiej sprzedaży w rozumieniu art. 107 ust. 1 pkt 2.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty uwzględnia instrumenty finansowe będące przedmiotem krótkiej sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych wynikających z przepisów ustawy w ten sposób, że ustala dla każdego instrumentu odrębnie różnicę między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego zamkniętego a wartością takich samych instrumentów finansowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.”;

43) w art. 152 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Emisja obligacji przez publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie o ofercie publicznej.”;

44) w art. 154:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowe instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy, indeksy te muszą spełniać warunki w zakresie miarodajnego odwzorowania rynku, którego indeks dotyczy, odpowiedniego rozproszenia ryzyka inwestycyjnego oraz zapewniania dostępnych publicznie informacji o indeksie.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, statut funduszu powinien określać rodzaje ryzyk związanych z tymi lokatami oraz zasady pomiaru tych ryzyk, a w przypadku transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, również warunki, jakie powinny spełniać podmioty będące stroną umowy z funduszem.”,

d) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy fundusz zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, w celu innym niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, statut funduszu powinien określać rodzaje instrumentów pochodnych i praw majątkowych, kryteria ich wyboru oraz warunki zastosowania tych instrumentów i praw.

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki lokowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów w niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

2) warunki zajmowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pozycji w lokatach, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,

3) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

4) sposób wyznaczenia oraz wartość maksymalnego zaangażowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,

5) sposób zarządzania ryzykiem inwestycyjnym związanym z lokatami, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,

6) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych

– w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego.”;

45) w art. 157 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w art. 145 ust. 2–8, art. 146, art. 148, art. 149, art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3 i 4, art. 188 ust. 4 oraz art. 196 ust. 1, są ważne.

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty przekroczy ograniczenia, o których mowa w art. 145 ust. 2–8, art. 146, art. 148, art. 149, art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3 i 4, art. 188 ust. 4 oraz art. 196 ust. 1, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.”;

46) w art. 164 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu.”;

47) w art. 179 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy dokonujący w sposób ciągły emisji certyfikatów inwestycyjnych, które zgodnie ze statutem funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182.”;

48) w art. 180 uchyla się ust. 4;

49) po art. 188 dodaje się art. 188a w brzmieniu:

„Art. 188a. 1. Fundusz sekurytyzacyjny może nabywać prawa własności rzeczy ruchomych wyłącznie w przypadku, gdy ich nabycie przez fundusz następuje:

1) wraz z nabyciem sekurytyzowanych wierzytelności, których rzeczy te stanowią zabezpieczenie lub

2) w drodze realizacji zabezpieczeń nabytych sekurytyzowanych wierzytelności.

2. Fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany zbyć rzeczy ruchome, których własność nabył w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż rok od dnia nabycia, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.

3. Rzeczy ruchome, których własność fundusz sekurytyzacyjny nabył w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25% aktywów funduszu.”;

50) w art. 201 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. O zamiarze połączenia funduszy inwestycyjnych towarzystwo ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na połączenie funduszy inwestycyjnych.”;

51) w art. 219 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty udostępnia do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne w sposób określony przepisami ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów rozdziału 2 tej ustawy.

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia na żądanie uczestnika funduszu roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.”;

52) w art. 228 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku wykonania przez fundusz inwestycyjny otwarty prawa głosu z papierów wartościowych z naruszeniem art. 104 ust. 7 Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na towarzystwo zarządzające tym funduszem karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.”;

53) w art. 240 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wydając zezwolenie na przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza.”;

54) po art. 240 dodaje się art. 240a w brzmieniu:

„Art. 240a. 1. Komisja odmawia wydania zezwolenia na przekształcenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym albo

2) osoby, o których mowa w art. 22 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu, albo

3) statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na przekształcenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1 pkt 2 i 3, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym albo

2) statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników przekształcanego funduszu.”;

55) w art. 248:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego, który został utworzony na czas określony, może być towarzystwo zarządzające tym funduszem, pod warunkiem że na dzień wydania zezwolenia na utworzenie tego funduszu statut funduszu inwestycyjnego będzie wskazywał towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może być towarzystwo zarządzające tym funduszem, pod warunkiem że statut funduszu inwestycyjnego będzie wskazywał towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego.”;

56) w art. 280 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) członkowie zgromadzenia inwestorów będący osobami fizycznymi, osoby uprawnione do reprezentowania członków niebędących osobami fizycznymi w zgromadzeniu inwestorów, a także pełnomocnicy członków zgromadzenia inwestorów w przypadku przyznania zgromadzeniu inwestorów uprawnień rady inwestorów zgodnie z art. 144 ust. 7;”.

Art. 2. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.2)) w art. 6 w ust. 1 w pkt 10a:

1) lit. b–d otrzymują brzmienie:

„b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,

c) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy:

– prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz

– zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro,

d) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,”;

2) w lit. e na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę;”.

Art. 3. [Dostosowanie treści statutów funduszy inwestycyjnych do wymogów ustawy]
1. Fundusze inwestycyjne utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane dostosować treść statutów do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisu art. 117 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do funduszy inwestycyjnych utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie emisji certyfikatów inwestycyjnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. [Fundusze inwestycyjne zamknięte przed wejściem w życie ustawy]
1. Fundusze inwestycyjne zamknięte, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne lub dokonały przekształcenia certyfikatów inwestycyjnych w publiczne certyfikaty inwestycyjne, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

2. Fundusze inwestycyjne zamknięte, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wyemitowały niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, mogą stać się publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W takim przypadku fundusz nie załącza do wniosku dokumentów, o których mowa w art. 117b ust. 1 pkt 3–7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Publiczne certyfikaty inwestycyjne i niepubliczne certyfikaty inwestycyjne z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się certyfikatami inwestycyjnymi.

Art. 5. [Postępowania wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie ustawy]
1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie niepubliczne certyfikaty inwestycyjne umarza się.

Art. 6. [Dostosowanie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych do wymogów ustawy]
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzące działalność określoną w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do wymogów określonych w art. 47 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 7. [Przepisy dotychczasowe]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 8. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 152, poz. 900.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059 i Nr 205, poz. 1202.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »