reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych, zwanej dalej „ewidencją”;

2) szczegółowy zakres informacji zawieranych w ewidencji, w tym o ilości i rodzajach utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych, a także o poniesionych kosztach utrwalenia i przechowywania tych produktów.

§ 2.
 Ewidencję prowadzi się w formie papierowej, w postaci księgi, i w formie elektronicznej.
§ 3.
 1. Wpisów w ewidencji dokonuje się chronologicznie.

2. Wpisy w ewidencji prowadzonej w formie papierowej, w postaci księgi, są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym.

3. Strony księgi numeruje się kolejno.

4. W ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej zapis elektroniczny jest utrwalany i przechowywany na elektronicznym nośniku danych, który umożliwia niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.

§ 4.
 Zmiany wpisu lub poprawienia błędu dokonuje się:

1) w ewidencji prowadzonej w formie papierowej, w postaci księgi – przez:

a) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie treści właściwej, z zachowaniem czytelności dotychczasowego wpisu,

b) umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany lub poprawki;

2) w ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej – przez wpisanie:

a) treści właściwej, z zachowaniem treści dotychczasowej,

b) daty dokonania zmiany lub poprawki oraz imienia i nazwiska osoby, która dokonała tej zmiany lub poprawki.

§ 5.
 Ewidencja jest prowadzona w sposób:

1) zabezpieczający dane w niej zawarte przed utratą, zniszczeniem lub wprowadzeniem zmian przez osoby trzecie;

2) umożliwiający uzyskanie miesięcznych i rocznych zestawień ilości utrwalanych, przechowywanych lub prywatnie składowanych produktów rybnych;

3) obejmujący każdą kategorię produktów rybnych utrwalanych i przechowywanych lub prywatnie składowanych.

§ 6.
 W ewidencji zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów prowadzącej ewidencję;

2) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji producentów;

3) datę i godzinę rozpoczęcia utrwalania produktów rybnych przy użyciu określonej metody przetwarzania, a także datę i godzinę rozpoczęcia przechowywania lub prywatnego składowania tych produktów;

4) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przyjmującego produkty rybne do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania;

5) miejsce utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych;

6) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres członka organizacji producentów będącego producentem produktów rybnych;

7) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres dostawcy produktów rybnych;

8) daty i miejsca wystawiania produktów rybnych do sprzedaży;

9) datę, godzinę i miejsce wycofania produktów rybnych;

10) metodę i stopień utrwalenia produktów rybnych;

11) warunki przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych;

12) datę i godzinę zakończenia utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania i ponownego wprowadzenia do obrotu produktów rybnych w celu sprzedaży;

13) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres odbiorcy produktów rybnych po ich utrwaleniu i przechowywaniu lub prywatnym składowaniu i ponownym wprowadzeniu do obrotu;

14) dane dotyczące kosztów technicznych poniesionych przy utrwalaniu i przechowywaniu lub prywatnym składowaniu produktów rybnych, w tym koszty:

a) energii,

b) pracy związane ze składowaniem i zwalnianiem ze składu,

c) materiałów zużytych do pakowania,

d) utrwalania,

e) transportu z miejsca wyładunku do miejsca przechowywania i utrwalania lub prywatnego składowania

– z wyszczególnieniem ilości, rodzaju oraz standardów rynkowych dla każdej kategorii danego gatunku produktu rybnego utrwalonego i przechowywanego lub prywatnie składowanego, a także oznaczenia partii oraz rodzaju i wielkości opakowań;

15) informację o zastosowanej cenie sprzedaży, cenie wycofania lub cenie, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.), dla każdej ilości danej kategorii wycofanego, utrwalonego i przechowywanego lub prywatnie składowanego produktu rybnego;

16) informacje o przeprowadzonych kontrolach.

§ 7.
 1. W ramach ewidencji jest prowadzona dokumentacja potwierdzająca informacje zawarte w tej ewidencji, którą w szczególności stanowią:

1) dokumenty potwierdzające przyjęcie produktów rybnych do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania;

2) faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty techniczne, o których mowa w § 6 pkt 14;

3) dokumenty potwierdzające ilość produktów rybnych wystawionych do sprzedaży przed ich utrwaleniem;

4) dokumenty potwierdzające zakończenie utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych;

5) faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzające ponowne wprowadzenie do obrotu w celu sprzedaży produktu rybnego utrwalonego i przechowywanego lub prywatnie składowanego;

6) dokumenty potwierdzające zastosowaną cenę sprzedaży, cenę wycofania lub cenę, o której mowa w art. 24 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, dla każdej kategorii danego gatunku produktu rybnego utrwalonego i przechowywanego lub prywatnie składowanego – uwzględniające ilość, rodzaj oraz standardy rynkowe dla każdej kategorii produktu rybnego utrwalonego i przechowywanego lub prywatnie składowanego.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie papierowej.

§ 8.
 Ewidencję wraz z dokumentacją, o której mowa w § 7, przechowuje się przez 5 lat od dnia, w którym dokonano ostatniego wpisu.
§ 9.
 Ewidencję utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych prowadzoną na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za ewidencję w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§ 10.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych (Dz. U. Nr 183, poz. 1889), które na podstawie art. 73 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama