| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego w Biurze Ochrony Rządu

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa warunki i tryb przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski i pierwszy stopień chorążego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.
§ 2.
 Egzaminy na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”, powołana przez Szefa Biura Ochrony Rządu.
§ 3.
 Do egzaminu na pierwszy stopień podoficerski może być dopuszczony funkcjonariusz w służbie przygotowawczej i stałej, który posiada:

1) stopień szeregowego lub starszego szeregowego;

2) co najmniej roczny staż na zajmowanym stanowisku służbowym;

3) dobrą opinię służbową.

§ 4.
 Do egzaminu na pierwszy stopień chorążego może być dopuszczony funkcjonariusz w służbie stałej, który posiada:

1) stopień podoficerski co najmniej sierżanta;

2) co najmniej trzyletni staż na zajmowanym stanowisku służbowym;

3) opinię służbową wzorową albo bardzo dobrą.

§ 5.
 1. Funkcjonariusz ubiegający się o dopuszczenie do egzaminu jest obowiązany, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć w komórce organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej do spraw szkolenia wniosek o dopuszczenie do egzaminu, a także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa odpowiednio w § 3 albo 4.

2. O dopuszczeniu do egzaminu decyduje, na podstawie złożonych przez funkcjonariusza wniosku i dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu właściwy do spraw szkolenia, zwany dalej „Zastępcą Szefa”.

§ 6.
 1. Egzaminy, o których mowa w § 3 i 4, odbywają się w terminach wyznaczonych przez Zastępcę Szefa.

2. Funkcjonariusz, który z powodu ważnych i odpowiednio udokumentowanych zdarzeń losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu, może przystąpić do niego w terminie późniejszym wskazanym przez Zastępcę Szefa.

§ 7.
 1. Egzamin składa się z następujących części:

1) teoretycznej;

2) strzeleckiej;

3) sprawdzającej sprawność fizyczną.

2. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej.

§ 8.
 1. Egzamin rozpoczyna się od części teoretycznej.

2. Część teoretyczna egzaminu polega na udzieleniu pisemnej lub ustnej odpowiedzi na pytania zadane przez komisję egzaminacyjną.

3. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w warunkach umożliwiających egzaminowanym samodzielną pracę.

4. Przed wejściem na salę egzaminacyjną przystępujący do egzaminu jest obowiązany okazać dokument stwierdzający jego tożsamość.

5. Czas trwania części teoretycznej egzaminu ustala komisja.

6. Członkowie komisji mogą wykluczyć z egzaminu osobę zdającą egzamin, która podczas egzaminu korzystała z pomocy osób egzaminowanych, innych osób albo posługiwała się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi bądź sama pomagała innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócała przebieg egzaminu.

§ 9.
 Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisuje komisja.
§ 10.
 1. Osoby uczestniczące w ustalaniu i przechowywaniu tematów egzaminacyjnych, jak i członkowie komisji, są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie treści tematów egzaminacyjnych i przeprowadzania egzaminów.

2. W przypadku naruszenia tajemnicy, o której mowa w ust. 1, komisja może unieważnić przeprowadzony egzamin w stosunku do wszystkich uczestników.

3. W przypadku stwierdzenia, że pisemna praca egzaminacyjna uczestnika egzaminu została napisana niesamodzielnie, komisja może unieważnić egzamin w stosunku do tego uczestnika.

§ 11.
 1. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części egzaminu.

2. Oceną pozytywną jest ocena dostateczna (3), dobra (4) lub bardzo dobra (5); oceną negatywną jest ocena niedostateczna (2).

3. Ocenę ogólną z egzaminu oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z poszczególnych części egzaminu według następujących kryteriów:

1) ocenę bardzo dobrą (5) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,51 do 5,00;

2) ocenę dobrą (4) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

3) ocenę dostateczną (3) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,00 do 3,50;

4) ocenę niedostateczną (2) uzyskuje się, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi poniżej 3,00.

§ 12.
 Miejsce, sposób i tryb ogłoszenia wyników egzaminów ustala komisja i podaje je do wiadomości zdającym, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia egzaminu.
§ 13.
 1. Funkcjonariusz, który otrzymał ocenę negatywną z którejkolwiek części egzaminu, o którym mowa w § 7 ust. 1, może zdawać egzamin poprawkowy w terminie określonym przez Zastępcę Szefa, jednakże nie później niż w terminie 25 dni od daty zakończenia egzaminu.

2. Funkcjonariusz, który otrzymał ocenę negatywną z którejkolwiek części egzaminu poprawkowego, może zdawać egzamin komisyjny w terminie określonym przez Zastępcę Szefa.

§ 14.
 Funkcjonariusze, którzy otrzymali ocenę pozytywną, uzyskują zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu wystawione przez Szefa Biura Ochrony Rządu.
§ 15.
 Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie egzaminów na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 44, poz. 418).
§ 16.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »