| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 336) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji, których realizacja nie została jeszcze zakończona.”;

2) w § 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zrealizowała operację lub jej etap, w tym poniosła związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie, a w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy – także z warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;”;

3) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o płatność składa się w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.”;

4) w załączniku do rozporządzenia ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Projekt współpracy jest projektem:

1) zintegrowanym, w którym co najmniej jedno zadanie aktywnie realizowane przez każdego z partnerów projektu współpracy jest odmienne w swym zakresie od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów projektu współpracy – 4 pkt;

2) symetrycznym, w którym takie same lub podobne w swym zakresie zadania są realizowane przez partnerów projektu współpracy – 2 pkt;

3) żadnym z wymienionych w pkt 1 lub 2 – 0 pkt.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1202.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »