| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 22 listopada 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. Nr 107, poz. 687 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 47) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna (Dz. U. Nr 138, poz. 971) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacji – rozumie się przez to dotację podmiotową z budżetu państwa, o której mowa w art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2));”;

2) w § 5:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 stycznia roku następnego;”,

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) zastrzeżenie, że w przypadku wykorzystania dotacji w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości Spółka będzie zobowiązana do zwrotu dotacji do budżetu, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa okoliczności wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.”;

3) w § 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) część finansową sporządzoną w sposób narastający od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, zawierającą informacje o kosztach poniesionych w związku z wykonywaną działalnością, przychodach uzyskanych z tej działalności i środkach pochodzących z innych źródeł wykorzystanych do jej finansowania oraz kwocie niewykorzystanej części dotacji, która została zwrócona do dnia 31 stycznia.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: A. Grad

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »