| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3–5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) wymagania dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;

2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnej i zespołu egzaminacyjnego;

3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej;

4) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje.

§ 2.
 Ustala się następujące wymagania, z zastrzeżeniem § 3, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi:

1) kategoria I:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia lub górnictwo i geologia,

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata,

c) odbycie trzyletniej praktyki zawodowej przy:

– sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”,

d) odbycie w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzymiesięcznej praktyki przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi,

e) udział przy sporządzaniu w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej dwóch projektów robót geologicznych i trzech dokumentacji geologicznych, w zakresie objętym praktyką;

2) kategoria II:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia lub górnictwo i geologia,

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata,

c) odbycie trzyletniej praktyki zawodowej przy:

– sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy,

d) odbycie w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzymiesięcznej praktyki przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi,

e) udział przy sporządzaniu w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej dwóch projektów robót geologicznych i trzech dokumentacji geologicznych, w zakresie objętym praktyką;

3) kategoria III:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia lub górnictwo i geologia,

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata,

c) odbycie trzyletniej praktyki zawodowej przy:

– sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy,

d) odbycie w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzymiesięcznej praktyki przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi,

e) udział przy sporządzaniu w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej dwóch projektów robót geologicznych i pięciu dokumentacji geologicznych, w zakresie objętym praktyką;

4) kategoria IV:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia lub górnictwo i geologia,

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata,

c) odbycie trzyletniej praktyki zawodowej przy:

– sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód podziemnych, w tym wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określaniem warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywaniem i dokumentowaniem prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowaniem i wykonywaniem otworów obserwacyjnych, lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy,

d) odbycie w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzymiesięcznej praktyki przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi,

e) udział przy sporządzaniu w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzech projektów robót geologicznych i siedmiu dokumentacji geologicznych, w zakresie objętym praktyką;

5) kategoria V:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia lub górnictwo i geologia,

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata,

c) odbycie trzyletniej praktyki zawodowej przy:

– sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód podziemnych, określaniem warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz wykonywaniem i dokumentowaniem prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowaniem i wykonywaniem otworów obserwacyjnych, lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy,

d) odbycie w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzymiesięcznej praktyki przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi,

e) udział przy sporządzaniu w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzech projektów robót geologicznych i siedmiu dokumentacji geologicznych, w zakresie objętym praktyką;

6) kategoria VI:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia lub górnictwo i geologia,

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata,

c) odbycie trzyletniej praktyki zawodowej przy:

– sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich, w tym przy badaniach właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał, na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych i budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, a także składowania odpadów na powierzchni, lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy,

d) odbycie w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzymiesięcznej praktyki przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi,

e) udział przy sporządzaniu w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzech projektów robót geologicznych i siedmiu dokumentacji geologicznych, w zakresie objętym praktyką;

7) kategoria VII:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia lub górnictwo i geologia,

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata,

c) odbycie trzyletniej praktyki zawodowej przy:

– sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego oraz posadawiania obiektów budowlanych lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy,

d) odbycie w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzymiesięcznej praktyki przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi,

e) udział przy sporządzaniu w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzech projektów robót geologicznych i siedmiu dokumentacji geologicznych, w zakresie objętym praktyką;

8) kategoria VIII:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia, górnictwo i geologia lub geografia,

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata,

c) odbycie trzyletniej praktyki zawodowej przy:

– wykonywaniu prac kartografii geologicznej wraz z udziałem przy projektowaniu i dokumentowaniu tych prac, w tym kartowania osuwisk i sporządzania kart rejestracyjnych osuwisk, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji, lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy;

9) kategoria IX:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku górnictwo i geologia, geofizyka, geologia lub fizyka,

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata,

c) odbycie trzyletniej praktyki zawodowej przy:

– projektowaniu i dokumentowaniu badań geofizycznych w zakresie badań sejsmicznych lub geofizyki wiertniczej lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy,

d) odbycie w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzymiesięcznej praktyki przy wykonywaniu w terenie badań geofizycznych w zakresie badań sejsmicznych, także przy użyciu środków strzałowych lub geofizyki wiertniczej,

e) udział przy sporządzaniu w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej pięciu projektów i pięciu dokumentacji badań sejsmicznych lub co najmniej pięciu dokumentacji geofizyki wiertniczej;

10) kategoria X:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku górnictwo i geologia, geofizyka, geologia lub fizyka,

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata,

c) odbycie trzyletniej praktyki zawodowej przy:

– projektowaniu i dokumentowaniu badań geofizycznych, z wyjątkiem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy,

d) odbycie w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej trzymiesięcznej praktyki przy wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, z wyjątkiem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej,

e) udział przy sporządzaniu w trakcie praktyki zawodowej, o której mowa w lit. c tiret pierwsze, co najmniej pięciu projektów i pięciu dokumentacji badań geofizycznych, z wyjątkiem badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej;

11) kategoria XI:

a) posiadanie świadectwa dojrzałości oraz tytułu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik geolog oraz odbycie rocznej praktyki zawodowej przy:

– wykonywaniu dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych, lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy, lub

b) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych obejmujących nauki geologiczne, posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata oraz odbycie rocznej praktyki zawodowej przy:

– wykonywaniu dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych, lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy;

12) kategoria XII:

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych obejmujących nauki geologiczne, posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata oraz odbycie rocznej praktyki zawodowej przy:

– kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekraczała 100 m lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy, lub

b) posiadanie świadectwa dojrzałości oraz świadectwa lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach technik geolog, technik górnik lub technik wiertnik oraz odbycie dwuletniej praktyki zawodowej przy:

– kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekraczała 100 m lub

– pracy, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy.

§ 3.
 Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku górnictwo o specjalności lub specjalizacji geologicznej lub studiów wyższych obejmujących nauki geologiczne, w szczególności na kierunkach budownictwo i ochrona środowiska, uzyskany przez osobę, która ukończyła co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii, uważa się za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku geologia lub górnictwo i geologia, z wyłączeniem przepisów § 2 pkt 11 i 12 oraz § 4 ust. 1.
§ 4.
 1. W skład komisji egzaminacyjnej mogą być powoływani specjaliści z dziedziny prawa geologicznego i górniczego, posiadający ukończone studia wyższe na kierunku geologia, górnictwo i geologia, geofizyka, geografia, ochrona środowiska, prawo, budownictwo lub inne studia wyższe obejmujące nauki geologiczne.

2. Komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy w zespołach egzaminacyjnych składających się z czterech osób.

3. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:

1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego;

2) dwóch członków zespołu egzaminacyjnego;

3) sekretarz zespołu egzaminacyjnego.

4. Przewodniczących, członków i sekretarzy zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy powołują przewodniczący komisji egzaminacyjnych.

§ 5.
 Ustala się wynagrodzenie przysługujące członkom komisji egzaminacyjnych wchodzącym w skład zespołu egzaminacyjnego za udział w przeprowadzeniu egzaminu w wysokości:

1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – 95 zł,

2) członek zespołu egzaminacyjnego – 80 zł,

3) sekretarz zespołu egzaminacyjnego – 80 zł

– za każdą przeegzaminowaną osobę.

§ 6.
 Wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje, o których mowa w § 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 7.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.2)

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865), które zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR - ŚWIADECTWO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 grudnia 2011 r. (poz. 1629)

WZÓR – ŚWIADECTWO

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »