reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 16 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie2)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 oraz z 2007 r. Nr 240, poz. 1753) w § 97 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powinny odzyskiwać co najmniej 85% par produktów naftowych I klasy ulatniających się do powietrza atmosferycznego.

2b. W przypadku gdy pary produktów naftowych I klasy są przekazywane do zbiornika magazynowego tych produktów naftowych, stosunek objętości tych par w ciśnieniu atmosferycznym przechodzących przez urządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, do objętości wydanego produktu powinien zawierać się w przedziale od 0,95 do 1,05 włącznie.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do stacji paliw płynnych, których rzeczywista lub planowana przepustowość rozumiana jako całkowita roczna ilość produktów naftowych I klasy wyładowana na stacji paliw płynnych:

1) nie przekracza 100 m3 rocznie;

2) przekracza 100 m3 rocznie, lecz nie przekracza 500 m3 rocznie, jeżeli stacja paliw płynnych jest usytuowana poza obszarami z zabudową istniejącą, w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej.”;

4) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Na stacjach paliw płynnych wyposażonych w urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, na odmierzaczu paliw płynnych umieszcza się oznaczenie informujące konsumentów o wyposażeniu stacji w te urządzenia.”.

§ 2.
 1. Stacje paliw płynnych użytkowane albo wybudowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, usytuowane poza obszarami z zabudową istniejącą w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m3 rocznie, powinny być do dnia 31 grudnia 2018 r. wyposażone w urządzenia, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, spełniające wymagania określone w § 1 pkt 2 tego rozporządzenia.

2. Do urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, instalowanych na stacjach paliw płynnych, których budowy lub przebudowy nie zakończono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Urządzenia, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, zainstalowane, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na stacjach paliw płynnych, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m3 rocznie, powinny do dnia 31 grudnia 2018 r. spełniać wymagania, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 36).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama