REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 279 poz. 1639

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 12 grudnia 2011 r.

w sprawie programu „Index Plus”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Ustanawia się program „Index Plus”, zwany dalej „programem”.

2. W ramach programu finansuje się realizację projektów mających na celu nadanie czasopismom naukowym wydawanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego charakteru lub podniesienie ich międzynarodowej pozycji przez:

1) stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych czasopism, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także wersji wydawanych w językach niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim;

2) zapewnienie czasopismom międzynarodowych rad naukowych i redakcji oraz zagranicznych recenzji artykułów zamieszczanych w tych czasopismach;

3) digitalizację czasopism oraz poprawienie jakości ich wydawania;

4) elektroniczne upowszechnianie czasopism, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2.
 O przyznanie środków finansowych w ramach programu, zwanych dalej „środkami finansowymi”, mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe,

2) podmioty działające na rzecz nauki

– wydające czasopisma naukowe oraz będące przedsiębiorcami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

§ 3.
 Środki finansowe nie mogą być przyznane na realizację projektów obejmujących zadania, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych, zwanego dalej „wnioskiem”, są wykonywane przez wnioskodawcę i finansowane ze środków finansowych na naukę.
§ 4.
 1. Środki finansowe stanowią pomoc de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.).

2. Pomoc de minimis w ramach programu może być udzielona przedsiębiorcom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektorów i przypadków wskazanych w art. 1 ust. 1 lit. a–g rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

3. Pomoc de minimis w ramach programu nie może być udzielona przedsiębiorcy spełniającemu kryteria przedsiębiorcy zagrożonego w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji – Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.).

4. Pomocy de minimis nie łączy się z pomocą publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, w przypadku gdy taka kumulacja skutkuje osiągnięciem wyższego poziomu intensywności pomocy niż ustalony dla danego przypadku w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych) lub decyzji przyjętej przez Komisję Europejską.

5. Za dzień udzielenia pomocy de minimis przyjmuje się dzień wydania decyzji o przyznaniu środków finansowych.

§ 5.
 1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą de minimis w ramach programu są:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją programu;

2) koszty usług wykonanych na podstawie umowy, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu;

3) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu;

4) pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się w wysokości do 30% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą de minimis w ramach programu.

3. Intensywność pomocy de minimis, liczona jako stosunek kwoty środków finansowych brutto przyznanych w ramach programu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą de minimis w ramach programu, o których mowa w ust. 1 i 2, może wynosić do 100%.

§ 6.
 1. Środki finansowe są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „Ministrem”.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności:

1) przedmiot konkursu;

2) termin i miejsce składania wniosków;

3) warunki udziału w konkursie.

§ 7.
 1. Zakres informacji zamieszczanych we wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do innego właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do innego właściwego rejestru, wydane w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

2) informacje dotyczące prowadzonych prac w zakresie upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki;

3) oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;

4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

5) dokumenty i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381);

6) umowę albo statut spółki albo kopię jednego z tych dokumentów poświadczoną za zgodność z oryginałem – w przypadku spółki handlowej, w tym z udziałem kapitału zagranicznego.

3. Wniosek podpisany przez osoby reprezentujące wnioskodawcę składa się do Ministra w dwóch egzemplarzach.

4. Wniosek niespełniający wymagań formalnych zwraca się wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu oraz o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

§ 8.
 1. Wnioski są oceniane przez zespół interdyscyplinarny powołany przez Ministra na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwany dalej „zespołem”.

2. Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczną projektu;

2) zasadność planowanych kosztów projektu w stosunku do zakresu planowanych zadań;

3) możliwość wykonania projektu;

4) możliwy zasięg oddziaływania efektów realizacji projektu;

5) nowatorstwo rozwiązań w zakresie technik upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki;

6) prawidłowość wykorzystania przez wnioskodawcę wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę na zadania mające na celu nadanie czasopismom naukowym wydawanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego charakteru lub podniesienie ich międzynarodowej pozycji oraz stopień osiągnięcia założonych celów tych zadań i jakość wyników osiągniętych przy ich realizacji.

3. Na podstawie oceny zespół sporządza listę rankingową projektów rekomendowanych do przyznania środków finansowych i przedstawia ją Ministrowi.

4. Na podstawie listy rankingowej Minister wydaje decyzje o przyznaniu albo o odmowie przyznania środków finansowych.

5. Wysokość przyznanych środków finansowych nie może przekraczać wysokości określonej we wniosku.

§ 9.
 1. Środki finansowe są przekazywane wnioskodawcy, zwanemu dalej „wykonawcą projektu”, na podstawie umowy określającej warunki realizacji i finansowania projektu oraz rozliczania umowy.

2. Projekt umowy podpisany przez kierownika i głównego księgowego wykonawcy projektu składa się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu środków finansowych stała się ostateczna. Niedotrzymanie terminu złożenia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z jej zawarcia.

3. Środki finansowe są przekazywane w ratach. Przekazanie kolejnych rat może zostać uzależnione od pozytywnej oceny sprawozdania rocznego, o którym mowa w § 10 ust. 2.

4. Wykonawca projektu jest obowiązany do wydatkowania środków zgodnie z umową.

5. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy, okres realizacji projektu może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy.

6. Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę warunków określonych w umowie w każdym czasie, nie później niż na miesiąc przed upływem terminu zakończenia realizacji projektu określonego w umowie.

§ 10.
 1. Wykonawca projektu składa sprawozdania roczne oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, podpisane przez kierownika i głównego księgowego.

2. Sprawozdania roczne składa się narastająco za poprzednie lata kalendarzowe w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

3. Sprawozdanie końcowe składa się w dwóch egzemplarzach nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie.

4. Zakres informacji zamieszczanych w sprawozdaniu rocznym i w sprawozdaniu końcowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11.
 W przypadku niezłożenia w terminie sprawozdania rocznego lub sprawozdania końcowego Minister może odstąpić od umowy oraz żądać zwrotu przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami o finansach publicznych dla dotacji udzielanych z budżetu państwa.
§ 12.
 1. Zespół ocenia sprawozdanie roczne i sprawozdanie końcowe pod względem zgodności z umową zakresu merytorycznego wykonanych prac oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych na realizację projektu.

2. Na podstawie negatywnej oceny sprawozdania rocznego Minister może wydać decyzję o:

1) wstrzymaniu dalszego finansowania realizacji projektu do czasu złożenia przez wykonawcę projektu wyjaśnień co do zastrzeżeń zgłoszonych przez zespół oraz dokonania ponownej oceny przez zespół;

2) odstąpieniu od umowy z żądaniem zwrotu przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami o finansach publicznych dla dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 13.
 1. W ocenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu zespół zamieszcza wnioski o uznaniu umowy za:

1) wykonaną;

2) wykonaną, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłaty kar umownych;

3) niewykonaną w całości lub w części, z wezwaniem do zwrotu środków finansowych niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłaty kar umownych.

2. Na podstawie oceny sprawozdania końcowego Minister rozlicza umowę.

§ 14.
 Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z umową podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z przepisami o finansach publicznych dla dotacji udzielanych z budżetu państwa.
§ 15.
 1. Minister może kontrolować przebieg realizacji projektu i prawidłowość wydatkowania przyznanych środków finansowych.

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że przekazane sprawozdanie końcowe nie zostało sporządzone prawidłowo lub jest nierzetelne, Minister może zarządzić ponowne przeprowadzenie jego oceny z uwzględnieniem wyników kontroli.

§ 16.
 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych mogą być składane do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Minister wydaje decyzje o przyznaniu środków finansowych do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 17.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

Załącznik 1. [ZAKRES INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMU "INDEX PLUS"]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 grudnia 2011 r. (poz. 1639)

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMU „INDEX PLUS”

I. Dane wnioskodawcy

1. Nazwa i adres.

2. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail kierownika.

3. Numer: NIP, REGON.

II. Informacje ogólne

1. Tytuł projektu.

2. Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach) nie dłuższy niż 24 miesiące.

3. Planowane nakłady ogółem (w zł), w tym:

1) ze środków finansowych na naukę;

2) przewidziane do poniesienia w pierwszym roku realizacji projektu.

4. Opis planowanych do realizacji zadań, charakterystyka efektów końcowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego zasięgu oddziaływania efektów realizacji projektu.

5. Planowana objętość w arkuszach wydawniczych, w tym w arkuszach wydawniczych tekstu naukowego (bez w szczególności reklam, artykułów sponsorowanych, ogłoszeń).

6. Planowany nakład (liczba egzemplarzy).

7. Informacje o wydawanym czasopiśmie naukowym:

1) częstotliwość ukazywania się;

2) nr ISSN;

3) czy wydawane czasopismo:

a) zawiera oryginalne i niepublikowane wcześniej wyniki naukowe,

b) służy wtórnemu upowszechnianiu istniejącej wiedzy;

4) orientacyjne proporcje między artykułami zawierającymi oryginalne i niepublikowane wcześniej wyniki naukowe a służącymi wtórnemu upowszechnianiu istniejącej wiedzy;

5) czy publikowane artykuły były wcześniej recenzowane, a jeżeli tak, to jaki procent nadsyłanych artykułów był:

a) odrzucany,

b) poprawiany po recenzjach i publikowany;

6) język artykułów zamieszczanych w czasopiśmie naukowym;

7) czy artykuły polskojęzyczne zawierają streszczenia w języku angielskim lub językach niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim;

8) przeciętna objętość wydawanego czasopisma naukowego w arkuszach wydawniczych, w tym w arkuszach wydawniczych tekstu naukowego (bez w szczególności reklam, artykułów sponsorowanych, ogłoszeń);

9) inne ważne informacje, np. czy czasopismo jest indeksowane w Current Contents (CC), Science Citation Index Expanded (SCI-Ex) lub Reference Index for the Humanities (ERIH), Arts and Humanities Citation Index, jaki ma impact factor wg Journal Citation Reports (JCR).

III. Harmonogram wykonania projektu

1. Nazwa zadania.

2. Przewidywane koszty realizacji zadania (w zł).

3. Planowany okres realizacji zadania (w miesiącach).

IV. Kosztorys projektu

1. Pozycje kosztorysu w cenach bieżących (w zł) w poszczególnych latach realizacji projektu:

1) koszty bezpośrednie, w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

b) inne koszty bezpośrednie, w tym koszty usług obcych;

2) koszty pośrednie;

3) koszty ogółem.

2. Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym liczba osób przewidzianych do udziału w realizacji projektu);

2) uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu (rodzaj i wysokość kosztów oraz ich powiązanie z harmonogramem).

3. Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku:

1) imię i nazwisko;

2) numer telefonu, adres e-mail.

V. Oświadczenie, że zadania objęte wnioskiem nie są finansowane i nie planuje się ich finansowania ze środków finansowych na naukę oraz że wniosek nie narusza praw osób trzecich.

Załącznik 2. [ZAKRES INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH W SPRAWOZDANIU ROCZNYM LUB SPRAWOZDANIU KOŃCOWYM Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU "INDEX PLUS"]

Załącznik nr 2

ZAKRES INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH W SPRAWOZDANIU ROCZNYM LUB SPRAWOZDANIU KOŃCOWYM Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU „INDEX PLUS”

I. Dane wykonawcy projektu

1. Nazwa i adres.

2. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail kierownika.

II. Informacje o projekcie

1. Numer decyzji o przyznaniu środków finansowych.

2. Numer umowy.

3. Tytuł projektu.

4. Termin rozpoczęcia realizacji projektu.

5. Termin zakończenia realizacji projektu.

III. Opis uzyskanych wyników

1. Omówienie stanu wykonania zadań i ich zgodności z harmonogramem umowy:

1) nazwa zadania;

2) koszty zadania – planowane i poniesione (w zł);

3) okres realizacji zadania (w miesiącach).

2. Opis wykonanych prac, osiągniętych celów i uzyskanych efektów.

IV. Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych w poszczególnych latach realizacji projektu w pozycjach kosztorysu

1. Koszty bezpośrednie, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

2) inne koszty bezpośrednie, w tym koszty usług obcych.

2. Koszty pośrednie.

3. Koszty ogółem.

V. Ocena realizacji projektu przez wykonawcę projektu

1. Czy projekt jest realizowany/został zrealizowany zgodnie z umową (z harmonogramem i kosztorysem).

2. Informacja o zmianach w realizacji projektu wraz z uzasadnieniem.

VI. Informacje o osobie odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania

1. Imię i nazwisko.

2. Numer telefonu, adres e-mail.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
  • Data wejścia w życie: 2012-01-11
  • Data obowiązywania: 2012-01-11
  • Dokument traci ważność: 2015-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA