REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 279 poz. 1640

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. Nr 41, poz. 242) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) gromadzenie informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza oraz planowanie użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych, w tym:

a) współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych,

b) planowanie i uzgadnianie wykorzystania pozamilitarnych zasobów obronnych województwa do wsparcia sił sojuszniczych,

c) pozyskiwanie i aktualizacja informacji o zasobach wojskowych i cywilnych możliwych do wykorzystania;”,

b) w pkt 10 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) nadzorowanie nadawania przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych i przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania jednostek wojskowych z zasobów rezerw osobowych, a także nadzorowanie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w celu zabezpieczenia potrzeb osobowych urzędów, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa,”;

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do kierowniczych stanowisk wojewódzkiego sztabu wojskowego należą:

1) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;

2) zastępca szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego – szef wydziału operacyjnego;

3) szef wydziału mobilizacji i uzupełnień;

4) kierownicy sekcji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4;

5) naczelnik wydziału, o którym mowa w ust. 2.”;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kierowniczych stanowisk wojskowej komendy uzupełnień należą:

1) wojskowy komendant uzupełnień;

2) zastępca wojskowego komendanta uzupełnień – szef wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;

3) szef wydziału rekrutacji.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 187, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1368.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-27
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2018-01-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA